Đề thi học kì I mã đề 1211 môn hóa học lớp 12

 Câu1/ Tiến hành lên men rượu 200ml dung dịch glucozo 2M .Toàn bộ khí CO2 sinh ra được cho vào dung dịch Ca(OH)2 dư thấy có 60g kết tủa . Hiệu suất của phản ứng lên men là (chọn đáp án đúng và trình bày cách giải )

 a 100% b 60% c 75% d 80%

 

doc3 trang | Chia sẻ: maika100 | Lượt xem: 882 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi học kì I mã đề 1211 môn hóa học lớp 12, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 ĐỀ THI HỌC KÌ I mã đề 1211
Họ tên . Môn HÓA HỌC lớp 12	
Lớp .. (Thời gian 45 phút , không kể thời gian giao đề) 
 A- Phần chung 
 Câu1/ Tiến hành lên men rượu 200ml dung dịch glucozo 2M .Toàn bộ khí CO2 sinh ra được cho vào dung dịch Ca(OH)2 dư thấy có 60g kết tủa . Hiệu suất của phản ứng lên men là (chọn đáp án đúng và trình bày cách giải )
	a	100%	b	60%	c	75%	d	80%
 Câu2/ Xà phòng hóa hoàn toàn 18,5g este X đơn chức cần vừa đủ 50g dung dịch NaOH 20% , cô cạn dung dịch sau phản ứng được 17g muối khan . Công thức cấu tạo của X là ( chọn đáp án đúng và trình bày cách giải )
	a	CH3COOCH = CH2	 b CH3COOCH3
	c	HCOOCH2CH3	d	CH3 COOCH2CH3
 Câu3/ Hòa tan 2,6g kim loại R hóa trị 2 trong 110ml dung dịch H2SO4 0,5M được V lít khí H2 và dung dịch X . Để trung hòa lượng axít dư trong X cần dùng 30ml dung dịch NaOH 1M . Kim loại R là (chọn đáp án đúng và trình bày cách giải )
	a	Fe (56)	b	Ba(137)	c	Zn (65)	d	Mg (24)
 Câu4/ X là hợp chất hữu cơ có công thức phân tử C4H6O2 . không tác dụng với Na , tác dụng với NaOH , Khi trùng hợp X ta được polime , Công thức cấu tạo của X là ( chọn đáp án đúng và viết các phương trình phản ứng hóa học )
	a	CH2 = C(CH3)COOH 	b	CH2 = CHCH2COOH	
 c	CH3CH = CHCOOH	 d	CH3COOCH=CH2
 Câu5/ Không nên dùng xà phòng để giặt rửa trong nước có hòa tan nhiều ion nào sau đây (chọn đáp án đúng và giải thích)
	a	NH4+	b	Na+	c	HCO3-	d	Ca2+
 Câu6/ Polime nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng ( chọn đáp án đúng và viết phương trình)
	a	Polimetyl metacrylat	b	Poliacrilonytrin	c	Nilon 6-6	d	Polietylen
 Câu7/ Có các chất sau : C6H5NH2 (1); CH3NH2 (2); (C6H5)2NH (3); NH3 (4); (CH3)2NH (5) . Thứ tự các chất xếp theo chiều tăng dần tính bazơ là (chon đáp án đúng)
	a	(3), (1), (4), (2), (5)	 b	(1), (2), (3), (4), (5)
	c	(5), (2), (4), (3), (1)	 d	(2), (5), (4), (1), (3)
 Câu8/ Có các dung dịch sau : Glucozơ, glixerol, lòng trắng trứng đựng trong các bình mất nhãn . Để phân biệt chúng ta dùng nhóm thuốc thử nào sau đây (chọ đáp án đúng và trình bày cách nhận biết)
	a	Cu(OH)2 	b	dung dịch brôm
	c	 dung dịch AgNO3/NH3	d	dung dịch HCl
	B. Phần riêng 
a/ Phần dành cho học sinh học chương trình chuẩn 
 Câu1/ Cho một lá sắt có khối lượng 10g vào 100ml dung dịch CuSO4 0,5M sau một thời gian phản ứng vớt lá sắt ra , rửa sạch, làm khô cân được 10,4g. Khối lượng Cu bám vào lá sắt là .(chon đáp án đúng và giải thích)
	a	6,4g	b	1,28g	c	0,4g	d	3,2g
 Câu2/ Phân tử khối trung bình của một loại cao su tự nhiên là 106080. Hệ số polime hóa của cao su đó là ( chon đáp án đúng và giải thích )
	a 1544	 b	1520 c 1560 	d 1500
b/ Phần dành cho học sinh học chương trình nâng cao 
 Câu1/ Cho từ từ đến hết V lít khí CO2(đktc) vào 200g dung dịch NaOH 8% sau khi phản ứng kết thúc thu được 24,3g muối . V có giá trị là (chon đáp án đúng và trình bày cách giải)
	a	6,48	b	5,6	c	4,48	d	6,72
 Câu2/ Cho glixin(H2N-CH2 -COOH) tác dụng với chất X thì thấy có khí N2 bay ra . X là ( chọn đáp án đúng và viết phương trình hóa học )
	a	HCl	b	HNO2	c	NaNO3	d	NaOH
Cho: H = 1 , O = 16 , N = 14 , S = 32 , Cl = 35,5 , Na = 23 , K = 39 , Mg = 24 ,Ca = 40, Fe = 56 , Zn = 65 , Cu = 64 
 --Hết-- 
ĐÁP ÁN THI HỌC KÌ 1 MÔN HÓA 12
 Mã đề:1211 
1
Chọn c 0,5đ
gt :0,5đ
C6H12O6 à 2CO2 + 2CO2 
CO2 + Ca(OH)2 à CaCO3 + CO2
nCO2 = nCaCO3 = 60:100 = 0,6 mol
nC6H12O6 t d = 0,3 mol
nC6H12O6 đ d = 0,2x2= 0,4 mol
H = = 75%
5
chọn d 0,5đ
gt : 0,5đ
Cho xà phòng vào nước có nhiều ion Ca2+ thì 
2RCOO- + Ca2+ à (RCOO)2Ca ↓
Làm giảm tác dụng tẩy rửa của xà phòng
2
Chọn c 0,5đ
gt : 0,5đ
Công thức X RCOOR’ : CxHyO2
RCOOR’ + NaOH à RCOONa + R’OH
nX = nNaOH = = 0,25 mol
nRCOONa = 0,25 mol
MX = 18,5 0,25 = 74
12x + y + 32 = 74 => x = 3 ; y = 6
CTPT của X C3H6O2
MR + 67 = 17 : 0,25 = 68 => MR = ( H)
X là HCOOCH2CH3
6
Chọn c 0,5đ
Pt 0,5đ
nH2N(CH2)6NH2 + nHOOC(CH2)4COOH à [-HN(CH2)6NH-CO(CH2)4CO-]n + 2nH2O
3
chọn c 0,5đ
gt 0,5đ 
R + H2SO4 à RSO4 + H2
 a a
H2SO4 + 2NaOH à Na2SO4 + 2H2O
 0,015 0,03
nNaOH = 0,03 x1 = 0,03 mol
nH2SO4 = a + 0,015 = 0,055 mol
 a = 0,04 mol
MR = 2,6 : 0,04 = 65 (Zn)
7
chọn a ( không cần giải thích) 1đ
4
chọn d 0,5đ
Pt : 0,5đ
CH3COOCH = CH2 + NaOH à 
 CH3COONa + CH3 CHO 
nCH3COOCH = CH2 à (-CH – CH2 -)n 
 OCOCH3
8
chọn a 0,5đ
gt 0,5đ
Cho Cu(OH)2 vào các mẫu thử
chất tạo màu xanh tím : lòng trắng trứng
chất tạo dd màu xanh lam và tạo kết tủa đỏ gạch khi đun nóng là glucozo; chất tạo dd màu xanh lam mà không tạo kết tủa đỏ gạch là glyxerol
1CB
chọn d 0,5đ
gt: 0,5đ
Fe + CuSO4 à Cu + FeSO4
 x x
khối lượng tăng : 8x = 0,4 => x = 0,05
mCu = 64 x 0,05 = 3,2g
2CB
chọn c 0,5đ
gt: 0,5đ
cao su thiên nhiên (C5H8)n M = 68n
n = = 1560
1NC
chọn b 0,5đ
gt : 0,5đ
2NaOH + CO2 à Na2CO3 + H2O
 2a a a
NaOH + CO2 à NaHCO3
 b b b 
2a + b = 0,4 a = 0,15
106a + 84b = 24,3 b = 0,1
nCO2 = 0,25 mol => V = 5,6 lít
2NC
chọn b 0,5đ
pt : 0,5đ
H2N CH2COOH + HNO2 à HOCH2COOH + N2 + H2O

File đính kèm:

  • docDe mau HK I Hoa 121.doc
Giáo án liên quan