Đề kiểm tra tháng 10 môn Toán Lớp 8 - Năm học 2009-2010

Câu 4 (4 điểm).

1) Chứng minh dấu hiệu “Hình thang cân có một góc vuông là hình chữ nhật”

2) Cho hình bình hành ABCD có góc A bằng 2 lần góc B, lấy M trên cạnh BC, N trên cạnh CD sao cho BM = CN, gọi Q là điểm đối xứng của M qua AB.

 a) Tính các góc của hình bình hành.

 b) Chứng minh BN = CQ.

 c) Tứ giác BCNQ là hình gì ?Vì sao?

 

doc1 trang | Chia sẻ: thúy anh | Ngày: 11/05/2023 | Lượt xem: 319 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra tháng 10 môn Toán Lớp 8 - Năm học 2009-2010, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
phßng GD & §T ns 
tr­êng thcs ttns
®Ò kiÓm tra TH¸NG 10 
N¨m häc 2009 - 2010
M«n : To¸n 
líp 8
 (Thêi gian lµm bµi 60 phót kh«ng kÓ giao ®Ò)
Câu 1 (2 điểm). Phân tích đa thức thành nhân tử.
	1) 2) 
 3) 4) 
Câu 2 (2 điểm). Tính giá trị của biểu thức :
	1) với x + y = 0.
	2) với x + y = 2009 
Câu 3 (2 điểm). Chứng minh rằng :
	1) chia hết cho 2 với n là số nguyên.
	2) luôn nhận giá trị dương với mọi x.
Câu 4 (4 điểm).
1) Chứng minh dấu hiệu “Hình thang cân có một góc vuông là hình chữ nhật”
2) Cho hình bình hành ABCD có góc A bằng 2 lần góc B, lấy M trên cạnh BC, N trên cạnh CD sao cho BM = CN, gọi Q là điểm đối xứng của M qua AB.
	a) Tính các góc của hình bình hành.
	b) Chứng minh BN = CQ. 
	c) Tứ giác BCNQ là hình gì ?Vì sao?
__________________________________

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_thang_10_mon_toan_lop_8_nam_hoc_2009_2010.doc
Giáo án liên quan