Đề kiểm tra tháng 10 môn Toán Lớp 7 - Năm học 2009-2010

Câu 5 (3,0 điểm). Cho góc nhọn xOy. Qua điểm A nằm trong góc xOy kẻ hai đường thẳng song song với tia Ox và song song với tia Oy chúng lần lượt cắt Oy và Ox tại điểm C và điểm B. Kẻ AH và AK thứ tự vuông góc với Ox và Oy (tại H và K).

Chứng minh rằng :

a) xOy = BAC; CAK = BAH

 b) xOy+HAK= 180

 

doc1 trang | Chia sẻ: thúy anh | Ngày: 11/05/2023 | Lượt xem: 323 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra tháng 10 môn Toán Lớp 7 - Năm học 2009-2010, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
phßng GD & §T ns
tr­êng thcs ttns
®Ò kiÓm tra TH¸NG 10 
N¨m häc 2009 - 2010
M«n : To¸n 
líp 7
 (Thêi gian lµm bµi 60 phót kh«ng kÓ giao ®Ò)
Câu 1 (2,0 điểm). Hãy lập tất cả các tỉ lệ thức có thể được từ bốn số sau:
	 a) ; 6 ; ; 
	 b) 0,24 ; 1,61 ; 0,84 ; 0,46
Câu 2 (1,5 điểm). Tìm x biết:
Câu 3 (1,5 điểm). Tìm x, y biết rằng:
	 và x - 2y = - 2,1
	 và xy = 140
Câu 4 (2,0 điểm).
	a) Tính tỉ số biết: .
	b) Ba lớp 7 có tất cả 132 học sinh. Số học sinh của lớp 7B bằng số học sinh của lớp 7A, số học sinh của lớp 7C bằng số học sinh của lớp 7B. Tính số học sinh của mỗi lớp. 
Câu 5 (3,0 điểm). Cho góc nhọn xOy. Qua điểm A nằm trong góc xOy kẻ hai đường thẳng song song với tia Ox và song song với tia Oy chúng lần lượt cắt Oy và Ox tại điểm C và điểm B. Kẻ AH và AK thứ tự vuông góc với Ox và Oy (tại H và K). 
Chứng minh rằng : 
a)  ; .
	b) 
__________________________________

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_thang_10_mon_toan_lop_7_nam_hoc_2009_2010.doc
Giáo án liên quan