Đề kiểm tra tháng 10 môn Toán Lớp 6 - Năm học 2009-2010

Câu 5 (2 điểm).

Trên đường thẳng a lấy 6 điểm A, B, C, D, E, F theo thứ tự ấy.

1) Hãy kể tên các đoạn thẳng nhận 2 trong 6 điểm trên làm đầu mút.

2) Hãy nêu tên các điểm trong số 6 điểm đã cho thuộc đồng thời hai đoạn thẳng AE và BF.

 

doc1 trang | Chia sẻ: thúy anh | Ngày: 11/05/2023 | Lượt xem: 308 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra tháng 10 môn Toán Lớp 6 - Năm học 2009-2010, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
phßng GD & §T ns
tr­êng thcsttns
®Ò kiÓm tra TH¸NG 10 
N¨m häc 2009 - 2010
M«n : To¸n 
líp 6
 (Thêi gian lµm bµi 60 phót kh«ng kÓ giao ®Ò)
Câu 1 (2 điểm). Tính :
1) A = 2) B = 
3) C = với a = 3, b = 7 4) D = với a = b + 1
Câu 2 (2 điểm). Tìm chữ số x để:
	1) chia hết cho 5 2) chia hết cho 3
3) chia hết cho 9 4) chia cho 3 dư 2
Câu 3 (2 điểm). Chứng minh rằng :
1) chia hết cho 37 2) (a > b) chia hết cho 9 
Câu 4 (2 điểm). Dùng 3 trong 4 chữ số 1, 2, 3, 5 :
1) Ghép thành số chia hết cho 5.
2) Ghép thành số chia hết cho 45. 
Câu 5 (2 điểm).
Trên đường thẳng a lấy 6 điểm A, B, C, D, E, F theo thứ tự ấy.
1) Hãy kể tên các đoạn thẳng nhận 2 trong 6 điểm trên làm đầu mút.
2) Hãy nêu tên các điểm trong số 6 điểm đã cho thuộc đồng thời hai đoạn thẳng AE và BF.
_________________________________

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_thang_10_mon_toan_lop_6_nam_hoc_2009_2010.doc