Đề kiểm tra học kỳ II lớp 9 - Môn Hoá Học

 Phần I : Trắc nghiệm khách quan ( 3,0 điểm )

 Khoanh tròn đáp án đúng cho các câu sau

Câu 1: Dãy các chất đều tác dụng được với dd NaOH là :

A. CO2, Ba(OH)2, CO B. CO, SO3, Cl2 C. CO2, SO3, Cl2 D. MgO, SO2, P2O5

Câu2 : Dãy các chất đều tác dụng được với dd CH3COOH là :

 A. NaOH, H2CO3, Na, C2H5OH B. Cu, C2H5OH, CaCO3, KOH

 C. KOH, NaCl, Na, C2¬H5OH D. C2H5OH, NaOH, Zn, CaCO3

Câu3: Số công thức cấu tạo ứng với công thức phân tử C3H8O là:

 A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 4: Một hyđrôcacbon có những tính chất sau :

Khi cháy sinh ra CO2, H2O và tỷ lệ số mol CO2 và H2O là 1: 1 ; Làm mất màu dd Br2 . Hyđrôcacbon đó là :

 A. CH4 B. C2H4 C. C2H2 D. C6H6

Câu 5: Một hỗn hợp khí gồm C2H4 và CO2 . Để thu được C2H4 nguyên chất ta dùng :

 A. dd Ca(OH)2 dư B. dd Br2 dư

 C. dd HCl dư D. Tất cả đều sai

Câu 6 : Chất không tác dụng với Na giải phóng khí H2 là :

A. Nước B. Axit axêtic C. Rượu êtylic D. Dầu hoả

 

doc2 trang | Chia sẻ: namphuong90 | Lượt xem: 940 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra học kỳ II lớp 9 - Môn Hoá Học, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra học kỳ II lớp 9- môn hoá học
Thời gian : 45 phút
 Phần I : Trắc nghiệm khách quan ( 3,0 điểm )
 Khoanh tròn đáp án đúng cho các câu sau
Câu 1: Dãy các chất đều tác dụng được với dd NaOH là :
A. CO2, Ba(OH)2, CO B. CO, SO3, Cl2 C. CO2, SO3, Cl2 D. MgO, SO2, P2O5 
Câu2 : Dãy các chất đều tác dụng được với dd CH3COOH là :
 A. NaOH, H2CO3, Na, C2H5OH B. Cu, C2H5OH, CaCO3, KOH
 C. KOH, NaCl, Na, C2H5OH D. C2H5OH, NaOH, Zn, CaCO3
Câu3: Số công thức cấu tạo ứng với công thức phân tử C3H8O là:
 A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu 4: Một hyđrôcacbon có những tính chất sau :
Khi cháy sinh ra CO2, H2O và tỷ lệ số mol CO2 và H2O là 1: 1 ; Làm mất màu dd Br2 . Hyđrôcacbon đó là :
 A. CH4 B. C2H4 C. C2H2 D. C6H6 
Câu 5: Một hỗn hợp khí gồm C2H4 và CO2 . Để thu được C2H4 nguyên chất ta dùng :
 A. dd Ca(OH)2 dư B. dd Br2 dư 
 C. dd HCl dư D. Tất cả đều sai
Câu 6 : Chất không tác dụng với Na giải phóng khí H2 là :
A. Nước B. Axit axêtic C. Rượu êtylic D. Dầu hoả 
Câu7 : Hoà tan axit axêtic vào nước thành dd A. Để trung hoà 100 ml dd A cần 200 ml dd NaOH 0,2 M . Vậy nồng độ của dd A là : 
A. 0,05 M B. 0,4 M C. 0,304 M D. 0,215 M
Câu8 : Dãy chất sau đây gồm các chất đều có thể làm mất màu dd Br2 là :
A. CH4, C2H4 B. C6H6, C2H2 C. C2H2, C2H4 D. C6H6, CH4
Câu 9 : Dãy chất đều tham gia phản ứng thuỷ phân là :
 A. Tinh bột, xenlulozơ , prôtêin , PVC 
 B. Tinh bột , xenlulozơ , prôtêin , saccarôzơ ,chất béo 
 C. Tinh bột , xenlulozơ , prôtêin , saccarôzơ ,glucôzơ 
 D. Tinh bột , xenlulozơ , prôtêin , saccarôzơ , PE 
Câu10 : Đôt cháy hoàn toàn 60 ml rượu êtylic chưa rõ độ rượu thì thu được 24,192 lít khí CO2(đktc). Khối lượng riêng của rượu là 0,8 g/ml . Độ rượu xác định là : 
 A. 30,020 B. 45,80 C. 81,20 D. 51,750 
 Phần II : Tự luận (7 điểm )
Câu 1: Viết PTHH thực hiện các chuyển hoá sau : 
C2H4 --> C2H5OH --> CH3COOH --> CH3COOC2H5 --> C2H5OH --> CO2 
Câu2 : Cho 40 g dd axit axêtic tác dụng với lượng dư canxi cacbonat . Sau phản ứng người ta thu được 448 ml khí cacbonic (đktc) 
Viết PTPƯ xảy ra 
Tính nồng độ % dd axit axêtic đã dùng ?
Tính khối lượng canxi cacbonat đã tham gia phản ứng 
Đáp án và cách cho điểm đề kiểm tra học kỳ II lớp 9 – Môn hoá học
 Phần I : Trắc nghiệm khách quan (3, 0 điểm)
Mỗi câu đúng được 0,25 điểm , riêng câu 7 và câu 10 mỗi câu đúng được 0,5 điểm 
Câu1 : chọn C Câu 5 : chọn A Câu 8 : chọn C
Câu2 : chọn D Câu 6: chọn D Câu 9 : chọn B
Câu3 : chọn C Câu 7: chọn B Câu 10 : chọn D
Câu 4 : chọn B
 Phần II : Tự luận ( 7,0 điểm )
Câu 1 : 3,5 điểm 
C2H4 + H2O C2H5OH 
C2H5OH + O2 CH3COOH + H2O 
CH3COOH + C2H5OH CH3COOC2H5 + H2O 
CH3COOC2H5 + NaOH ( CH3COONa + C2H5OH 
C2H5OH + 3O2 2CO2 + 3 H2O 
0,75 điểm 
0,75 điểm 
0,75 điểm
0,75 điểm
0,5 điểm
Câu 2 : 3,5 điểm 
2CH3COOH + CaCO3 ( (CH3COO)2Ca + H2O + CO2 
0,04 mol 0,02 mol 0,02mol
nCO2 = 0,448/22,4 = 0,02 mol 
m CH3COOH = 0,04. 60= 2,4 g 
C% CH3COOH = 2,4. 100%/ 40= 6 (%)
m CaCO3 = 0,02. 100= 2( g )
0,5 điểm
1,0 điểm
0,5 điểm
1,0 điểm
0,5 điểm

File đính kèm:

  • docde thi hoa 9 Ki II.doc
Giáo án liên quan