Đề kiểm tra học kỳ I môn Công nghệ Lớp 7 (Có ma trận + đáp án)

Câu 1: (2đ) Nêu vai trò của giống cây trồng trong trồng trọt? Cho biết các tiêu chí của giống cây trồng tốt?

C©u 2: (2đ) Nêu sự khác nhau giữa biến thái hoàn toàn và không hoàn toàn của kiểu biến thái côn trùng?

C©u 3: (2.5đ)

a) Thế nào là biện pháp hóa học ?

b) Biện pháp này có những ưu điểm, nhược điểm gì ?

Câu 4: (1đ) Kể tên 3 chủng loại côn trùng có lợi (tiêu diệt sâu hại) và 3 chủng loại có hại (phá hoại mùa màng)?

Câu 5: (2.5đ) Ở địa phương em tiến hành làm đất bằng các công việc nào? Cho biết tác dụng của các công việc ấy?

 

doc3 trang | Chia sẻ: Khải Anh | Ngày: 04/05/2023 | Lượt xem: 201 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra học kỳ I môn Công nghệ Lớp 7 (Có ma trận + đáp án), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Hä vµ tªn:...................................
Líp: 7......
KIÓm tra häc kú i
M«n: C«ng NghÖ 7
Thêi gian: 45 phót
 §iÓm NhËn xÐt cña gi¸o viªn
ĐỀ BÀI
Câu 1: (2đ) Nêu vai trò của giống cây trồng trong trồng trọt? Cho biết các tiêu chí của giống cây trồng tốt?
C©u 2: (2đ) Nêu sự khác nhau giữa biến thái hoàn toàn và không hoàn toàn của kiểu biến thái côn trùng?
C©u 3: (2.5đ)
a) Thế nào là biện pháp hóa học ? 
b) Biện pháp này có những ưu điểm, nhược điểm gì ? 
Câu 4: (1đ) Kể tên 3 chủng loại côn trùng có lợi (tiêu diệt sâu hại) và 3 chủng loại có hại (phá hoại mùa màng)?
Câu 5: (2.5đ) Ở địa phương em tiến hành làm đất bằng các công việc nào? Cho biết tác dụng của các công việc ấy?
BÀI LÀM
..................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................
MA TRẬN:
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng
Cấp thấp
Cấp cao
Vai trò của giống và phương pháp chọn tạo giống cây trồng
Trình bày được vai trò của giống và đưa ra các tiêu chí của giống cây trồng.
2đ
20%
Câu 1(2đ)
20%
Sâu, bệnh hại cây trồng
So sánh được sự khác nhau của kiểu biến thái hoàn toàn và không hoàn toàn của côn trùng
2đ
20%
Câu 2(2đ)
20%
Phòng trừ sâu, bệnh hại 
Trình bày được khái niệm về biện pháp hóa học
Chỉ ra được ưu, nhược điểm của biện pháp hóa học
Nhận dạng được côn trùng có lợi và có hại
3,5đ
35%
Câu 3(0,5đ)
20%
Câu 3(2đ)
20%
Câu 4(1đ)
10%
Làm đất và bón phân lót
Liên hệ các công việc làm đất ở địa phương và chỉ ra tác dụng của việc làm đó
2,5đ
25%
Câu 5(2,5đ)
25%
Tổng
2,5đ
25%
4đ
40%
 2,5đ 1đ
 25% 10%
10đ
100%
ĐÁP ÁN + BIỂU ĐIỂM
Câu hỏi
Nội dung
Điểm
Câu 1
- Nêu vai trò của giống cây trồng trong trồng trọt:
+ Tăng năng suất
+ Tăng chất lượng nông sản
+ Tăng vụ và thay đổi cơ cấu cây trồng
- Các tiêu chí của giống cây trồng tốt:
- Sinh tr­ëng tèt trong ®iÒu kiÖn khÝ hËu, ®Êt ®ai vµ tr×nh ®é canh t¸c cña ®Þa ph­¬ng.
- Cã chÊt l­îng tèt.
- Cã n¨ng suÊt cao vµ æn ®Þnh.
- Chèng, chÞu ®­îc s©u bÖnh.
1,0đ
1,0đ
Câu 2
 * Sự khác nhau giữa hai kiểu biến thái của côn trùng:
- Biến thái hoàn toàn: 
+ Sâu non phá hại cây trồng nhiều nhất. Hình thái, Cấu tạo thay đổi
- Biến thái không hoàn toàn: 
+ Sâu TT phá hại cây trồng nhiều nhất. Hình thái, Cấu tạo không thay đổi, thay đổi kích thước 
1,0đ
1,0đ
Câu 3
- Biện pháp hóa học: Sử dụng thuốc hóa học trừ sâu bệnh
- Ưu điểm: Diệt nhanh, ít tốn công
- Nhược: Gây độc cho người, động vật, ô nhiễm môi trường(nước, không khí, đất), tốn nhiều chi phí 
0,5đ
1,0đ
1,0đ
Câu 4
- Côn trùng có lợi: Ong mắt đỏ, bọ rùa, kiến...
- Côn trùng có hại: Châu chấu, bọ xít, sâu đục thân...
0,5đ
0,5đ
Câu 5
- Cày đất: là làm cho đất tơi xốp, thoáng khí và vùi lắp cỏ dại
- Bừa và đập đất: để làm nhỏ đất, thu gom cỏ dại trên ruộng, trộn đều phân, san phẳng mặt ruộng
- Lên luống: để dễ chăm sóc, chống ngập úng và tạo tầng đất dày cho cây sinh trưởng và phát triển
0.5đ
1đ
1đ

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_hoc_ky_i_mon_cong_nghe_lop_7_co_ma_tran_dap_an.doc