Đề kiểm tra chất lượng cuối học kì I môn Toán Lớp 4 - Năm học 2017-2018 (Có đáp án)

Câu 2: (0,5 điểm) Tính bằng cách thuận tiện nhất:

 876 x 85 – 876 x 75

Câu 3: (1đ) Tính giá trị biểu thức

 ( 2100 + 45 ) x 4 + 1537 – 249

 

doc5 trang | Chia sẻ: thúy anh | Ngày: 11/05/2023 | Lượt xem: 284 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra chất lượng cuối học kì I môn Toán Lớp 4 - Năm học 2017-2018 (Có đáp án), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MA TRẬN CÂU HỎI ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN CUỐI KỲ I - LỚP 4
NĂM HỌC 2017 – 2018
Phần
Câu
Số ý
Mạch nội dung kiến thức 
Mức
Điểm
 I.
 Trắc
nghiệm
1
1
Số có nhiều chữ số (Giá trị của chữ số trong số có nhiều chữ số )
M1
0,5
5đ
2
1
Phép cộng các số có đến sáu chữ số
M1
0,5
3
1
Phép trừ các số có đến sáu chữ số
M1
0,5
4
1
Nhân với số có tận cùng là chữ số 0
M1
0,5
5
1
Chia cho số có hai chữ số
M1
0,5
6
1
Trung bình cộng
M1
0,5
7
1
Đơn vị đo đại lượng (diện tích)
M2
0,5
8
1
Đơn vị đo đại lượng (khối lượng)
M1
0,5
9
1
Đoạn thẳng vuông góc, đoạn thẳng song song.
M3
1
 II. 
Tự luận
1
a
Phép nhân với số có nhiều chữ số
M1
0,5
5đ
b
Phép chia với số có nhiều chữ số
M1
0,5
2
1
Tính bằng cách thuận tiện 
M 3
0,5
3
1
Tính giá trị biểu thức 
M2
1
4
a
Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó và có nội dung hình học
M4
2,5
b
Trường: TH  ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KỲ I 
Họ & tên HS: .. . NĂM HỌC: 2017 - 2018 
Lớp: 4 MÔN: TOÁN THỜI GIAN: 40 PHÚT 
Điểm
Nhận xét của thầy cô
.....
 Ngày kiểm tra: tháng  năm 20.. 
I/ PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (5điểm)
H·y khoanh vµo ch÷ ®Æt tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng:
C©u 1: (0,5 điểm) Gi¸ trÞ cña ch÷ sè 8 trong sè trong sè 83 574 lµ
A. 80
B. 800
C. 8000
D. 80000
C©u 2: (0,5 điểm) KÕt qu¶ cña phÐp céng 572863 + 280192 lµ:
A. 852955
B. 850955
C. 853055
D. 852055
C©u 3: (0,5 điểm) KÕt qu¶ cña phÐp trõ 728035 - 49382 lµ:
A. 678653
B. 234215
C. 235215
D. 678753
C©u 4: (0,5 điểm) KÕt qu¶ cña phÐp nh©n 307 x 40 lµ:
A. 12190
B. 12280
C.2280
D. 12290
C©u 5: (0,5 điểm) KÕt qu¶ cña phÐp chia 672 : 21 lµ:
A. 22
B. 23
C.32 
D. 42
C©u 6:. (0,5 điểm) TÝnh trung b×nh céng cña c¸c sè 96; 99, 102; 105; 108 lµ:
A. 12
B. 102
C. 112
D. 510
C©u 7: (0,5 điểm) Sè thÝch hîp ®Ó viÕt vµo chç chÊm 6m29dm2 =. dm2 lµ:
A. 609
B. 690
C. 6009
D. 69
C©u 8: (0,5 điểm) Sè thÝch hîp ®Ó viÕt vµo chç chÊm 2 tÊn 75kg =..kg lµ:
A. 275
B. 27500
C. 200075
D. 2075
Câu 9: (1đ) Cho hình vẽ ABCD là hình chữ nhật A B 
a.Đoạn thẳng BC vuông góc với các đoạn thẳng và .......
b.Đoạn thẳng BC song song với đoạn thẳng  
 D C 
II/ PHẦN II. TỰ LUẬN (5điểm):
Câu 1: (1đ) Đặt tính rồi tính : 
a) 8627 x 903 b) 41535 : 195
Câu 2: (0,5 điểm) Tính bằng cách thuận tiện nhất: 
	876 x 85 – 876 x 75 
Câu 3: (1đ) Tính giá trị biểu thức 
	( 2100 + 45 ) x 4 + 1537 – 249 
Câu 4: (2,5đ) Mét m¶nh ®Êt h×nh ch÷ nhËt cã tæng chiÒu dµi vµ chiÒu réng b»ng 270m, chiÒu dµi h¬n chiÒu réng lµ 56m.
	a, TÝnh chu vi m¶nh ®Êt ®ã ?
	b, TÝnh diÖn tÝch m¶nh ®Êt ®ã ? 	
®¸p ¸n - biÓu ®iÓm
PhÇn I.Trắc nghiệm (5đ): Mçi ý khoanh trßn ®óng ®­îc 0,5®iểm
( Câu 9: ®­îc 1đ)
C©u 1: D 
C©u 5: C
C©u 2: C
C©u 6: B
C©u 3: A
C©u 7: A
C©u 4: B
C©u 8: D
 Câu 9: a, AB; DC; b, AD
PhÇn II. Tự luận: (5đ)
C©u 1: TÝnh (1®)
a, 8627 b) 41535 195 
 x 903 0253 213 ( 0.5 đ) 
 25881 0585
 776430 000
 7790181 ( 0.5 đ) 
C©u 2 (0,5®) : Tính bằng cách thuận tiện nhất: 
876 x 85 – 876 x 75
= 876 x ( 85 – 75 ) 
= 876 x 10
= 8760 
Câu 3 : ( 1 đ )
	( 2100 + 45 ) x 4 + 1537 – 249 
 = 2145 x 4 + 1537 – 249 
 = 8580 + 1537 – 249 
 = 10117 – 249 
 = 9868 
C©u 4: (2,5®) Tãm t¾t (0,25®)
ChiÒu dµi: 
 270m
ChiÒu réng: 56m
Chu vi. m?
DiÖn tÝch..m2 ?
Gi¶i
ChiÒu dµi m¶nh ®Êt h×nh ch÷ nhËt lµ	(0,25®)
	(270 + 56) : 2 = 163 (m)	(0,25®)
ChiÒu réng m¶nh ®Êt h×nh ch÷ nhËt lµ	(0,25®)
	163 - 56 = 107 (m)	(0,25®)
Chu vi m¶nh ®Êt h×nh ch÷ nhËt lµ	(0,25®)
	(163 + 107) x 2 = 540 (m)	(0,25®)
DiÖn tÝch m¶nh ®Êt h×nh ch÷ nhËt lµ	(0,25®)
	 163 x 107 = 17441 (m2)	(0,25®)
	§¸p sè: P, 540 m 	 (0,25®)
	 S, 17441m2	

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_chat_luong_cuoi_hoc_ki_i_mon_toan_lop_4_nam_hoc.doc