Đề kiểm tra 45 phút môn Hóa học Lớp 8 - Tuần 24, Tiết 47 - Trường THCS Hòa Minh B (Có đáp án)

A– PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5điểm)

* Khoanh tròn vào chữ cái A, B, C, D của các câu sau đây mà em cho là đúng:

Câu 1: (0,5đ) Sự oxi hóa chậm là:

A. Sự oxi hóa không tỏa nhiệt B. Sự oxi hóa không phát sáng

C. Sự oxi hóa có tỏa nhiệt nhưng không phát sáng D. Sự tự bốc cháy

Câu 2: (0,5đ) Đốt cháy lưu huỳnh trong bình chứa 4,48 lít khí oxi ở đktc. Khối lượng khí SO2 thu được sau phản ứng là:

A. 16g B. 12,8g C. 6,4g D. 3,2g

Câu 3: (0,5đ) Phương trình nào sau đây viết đúng khi kẽm phản ứng với 0xi:

A. Zn + O2 –> 2 ZnO B. Zn + O2 –> ZnO

C. 2 Zn + O2 –> 2 ZnO D. Zn + O2 –> Zn2O

Câu 4: (0,5đ) Tên gọi nào sau đây đúng với công thức SO3:

A. Lưu huỳnh đioxit B. Cacbon đioxit

C. Lưu huỳnh oxit D. Lưu huỳnh trioxit

Câu 5: (0,5đ) Chất nào sau đây dùng để điều chế khí 0xi trong phòng thí nghiệm:

A. KMnO4 B. CaCO3 C. H2O D. Không khí Câu 6: (0,5đ) Phản ứng nào sau đây thuộc loại phản ứng hóa hợp

A. 2KClO3 t0 2KCl + 3O2 B. CaCO3 t0 CaO + CO2

C. 2H2O t0 2 H2 + O2 D. 2 FeCl2 + Cl2 2 FeCl3

Câu 7: (0,5đ) Đốt cháy hoàn toàn 6.72 lít khí C2H2 trong bình chứ khí oxi. Thể tích khí oxi cần dùng là:

A. 26, 2 lít B. 27,5 lít C. 28,8 lít D. 16,8 lít

Câu 8: (0,5đ) Dãy các oxit nào sau đây tương ứng với một bazơ

A. CuO, K2O, NO2 B. Na2O, CO, ZnO

C. PbO, NO2, P2O5 D. MgO, CaO, PbO

Câu 9: (0,5đ) Phản ứng nào sau đây thuộc loại phản ứng phân hủy:

A. 2KClO3 t0 2KCl + 3O2 B. Fe2O3 + H2 Fe + H2O C. CaO + CO2 t0 CaCO3 D. 2 FeCl2 + Cl2 2 FeCl3

Câu 10: (0,5đ) Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau đây về thành phần thể tích của không khí:

A. 21% khí nitơ, 78% khí oxi, 1% các khí khác ( CO2, CO, khí hiếm.)

B. 21% Các khí khác, 78% khí oxi, 1% khí oxi.

C. 21% khí oxi, 78% khí nitơ, 1% các khí khác ( CO2, CO, khí hiếm.)

D. 21% khí oxi, 78% các khí khác, 1% khí nitơ.

 

doc8 trang | Chia sẻ: Khải Anh | Ngày: 10/05/2023 | Lượt xem: 139 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra 45 phút môn Hóa học Lớp 8 - Tuần 24, Tiết 47 - Trường THCS Hòa Minh B (Có đáp án), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
.....................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Trường THCS Hòa Minh B ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT 
Họ Tên:  MÔN: HÓA HỌC 8 (Đề 2)
Lớp:  (Tuần 24, Tiết 47)
Điểm
Lời phê
A– PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5điểm)
* Khoanh tròn vào chữ cái A, B, C, D của các câu sau đây mà em cho là đúng:
Câu 1: (0,5đ) Phản ứng nào sau đây Không phải là phản ứng phân hủy:
A. 2KClO3 t0 2KCl + 3O2 B. 2HgO t0 2 Hg + O2 
C. 2H2O t0 2 H2 + O2 D. S + O2 t0 SO2
Câu 2: (0,5đ) Nguyên liệu để điều chế khí oxi trong phòng thí nghiệm là:
A. Không khí B. KClO3 C. H2O D. CaCO3 
Câu 3: (0,5đ) Đốt cháy hoàn toàn 6.72 lít khí C2H2 trong bình chứa khí oxi. Thể tích khí oxi cần dùng là: 
A. 26, 2 lít B. 27,5 lít C. 16,8 lít D. 28,8 lít
Câu 4: (0,5đ) Sự tác dụng của oxi với một chất gọi là:
A. Sự hóa hợp B. Sự oxi hóa C. Oxit D. Sự oxi hóa chậm 
Câu 5: (0,5đ) Dãy oxit nào sau đây tương ứng với một axit
A. SO2, P2O5, NO2 B. Na2O, CO2, ZnO 
C. PbO, NO2, P2O5 D. MgO, CaO, PbO
Câu 6: (0,5đ) Phản ứng nào sau đây không phải là phản ứng hóa hợp:
A. CaO + CO2 t0 CaCO3 B. 4Al + 3O2 t0 2Al2O3
C. 2H2O t0 2 H2 + O2 D. S + O2 t0 SO2 
Câu 7: (0,5đ) Dãy các chất nào sau đây toàn là oxit :
A. MgO , NaCl , CaO B. H2SO4 , CO2 , P2O5 
C. H2O , HNO3 , CaCO3 D. CaO , MgO , P2O5 
Câu 8: (0,5đ) Đốt cháy 3,2g lưu huỳnh trong bình chứa khí oxi. Khối lượng khí SO2 thu được sau phản ứng là:
A. 16g B. 12,8g C. 6,4g D. 3,2g
Câu 9: (0,5đ) Tên gọi nào sau đây đúng với công thức SO2:
A. Lưu huỳnh đioxit B. Cacbon đioxit 
C. Lưu huỳnh oxit D. Lưu huỳnh trioxit 
Câu 10: (0,5đ) Phương trình nào sau đây viết đúng khi đồng phản ứng với 0xi:
A. Cu + O2 –> 2 CuO B. 2Cu + O2 –> 2CuO 
C. Cu + 2O2 –> 2 CuO D. Cu + 2O2 –> CuO
B– PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)
Câu 11: (1điểm) Một số công thức hóa học được viết như sau: Na2O, KO2, CaCO3 , Ca(CO3)2 , Cu(OH)3 , HCl2, CaO, H2SO4 . Hãy chỉ ra những công thức nào viết sau và viết lại cho đúng?
Câu 12: (2điểm) Lập phương trình hóa học biểu diễn phản ứng hóa học của lưu huỳnh với kim loại magie (Mg), kẽm (Zn), sắt (Fe), nhôm (Al), biết rằng công thức hóa học của các hợp chất được tạo thành lần lượt là: MgS, ZnS, FeS, Al2S3?
Câu 13: (2điểm) Hòa tan hoàn toàn 26 g kẽm (Zn) vào dung dịch axit clohidric (HCl), sau phản ứng thu được muối kẽm clorua (ZnCl2) và khí hidro (H2).Tính khối lượng muối tạo thành?
(Cho biết: Zn = 65; Cl = 35,5; H = 1)
BAØI LAØM
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_45_phut_mon_hoa_hoc_lop_8_tuan_24_tiet_47_truong.doc