Đề kiểm tra 45 phút - Lớp 12 môn hóa

Câu1. Phát biểu nào sau đây về lipit là sai

 A. Lipit là este đa chức

 B. Phản ứng thuỷ phân lipit trong môi tr¬ường axit là phản ứng một chiều

 C. Phản ứng thuỷ phân lipit trong môi tr¬ường kiềm là phản ứng xà phòng hoá

 D. Lipit là este của glixerin với các axit béo

 

doc9 trang | Chia sẻ: maika100 | Lượt xem: 810 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra 45 phút - Lớp 12 môn hóa, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra 45’ - lớp 12
	Họ và tên:.Lớp:.
Đề số 1
Câu1. Phát biểu nào sau đây về lipit là sai
	A. Lipit là este đa chức	
	B. Phản ứng thuỷ phân lipit trong môi trường axit là phản ứng một chiều	
	C. Phản ứng thuỷ phân lipit trong môi trường kiềm là phản ứng xà phòng hoá	
	D. Lipit là este của glixerin với các axit béo
 Câu 2. Để trung hoà 8,8 g một axit cacboxylic Y thuộc dãy đồng đẳng của axit axetic cần 100 ml dung dịch NaOH 1M. Y có công thức phân tử là
	A. C3H7-COOH	B. C2H5-COOH	C. CH3-COOH	D. C3H7-OH
 Câu 3. Để phân biệt Etanol và Glixerin người ta dùng cách nào
	A. Cu(OH)2	B. Ag2O trong NH3	 C. Quỳ tím	D. Na
 Câu 4. Chất Y có công thức phân tử C4H8O2 tác dụng với NaOH tạo thành C4H7O2Na. Vậy chất Y thuộc loại chất nào sau đây
	A. Este	B. Axit	C. Anđehit	D. Ancol
 Câu 5. Tìm câu sai trong số các phát biểu sau
	A. Khi tác dụng với Ag2O/NH3 sinh ra Ag kim loại	
	B. Anđehit phản ứng với H2 xúc tác Ni tạo thành rượu bậc I	
	C. Anđenhit no, đơn chức có công thức là CnH2nO2	
	D. Anđehit vừa có tính khử vừa có tính oxi hoá
 Câu 6. Trong các chất sau: C6H5-OH, C2H5-OH, H-CHO, CH3-COOH chất nào có tính axit mạnh nhất
	A. H-CHO	B. CH3-COOH	C. C2H5-OH	D. C6H5-OH
 Câu 7. Có thể dùng chất nào sau đây để nhận biết hai chất H-COOH và H-CHO
A. Quỳ tím	B. Dung dịch NaOH	
	C. Dung dịch AgNO3/NH3 	D.Cu(OH)2
Câu 8. Trong các chất sau đây: C2H5-OH, CH3-O-CH3, CH3-COOH. Chất có nhiệt độ sôi cao nhất là
A. CH3-COOH	B. C2H5- OH	
	C. Chưa xác định được	D. CH3-O-CH3
 Câu 9. Xà phòng hoá hỗn hợp gồm CH3COOCH3 và CH3COOC2H5 thu được sản phẩm gồm
A. Một muối và hai rượu	B. Hai muối và hai rượu	
	C. Một muối và một rượu	D.Hai muối và một rượu
Câu 10. Hợp chất X có công thức phân tử C3H6O tác dụng được với AgNO3 trong dung dịch NH3. Công thức nào sau đây là công thức cấu tạo của X
	A. CH3CH2-OH	B. CH3COOCH3	C. CH3CH2-CHO	D. CH3-CHO
Câu 11. Este: CH3COOC2H5 được điều chế từ
	A. CH3-COOH và C2H5-OH	B. CH3-OH và C2H5-COOH	
	C. CH3-O-CH3 và C2H5-OH	D. CH3-COOH và CH3-OH
 Câu 12. Công thức cấu tạo của axit acrylic là
	A. CH2=C(CH3)-COOH	B. CH3-COOH	
	C. CH2=CH-COOH	D. C17H33-COOH
 Đề kiểm tra 45’ - lớp 12
	Họ và tên:.Lớp:.
Đề số 2
Câu 1. Hợp chất X có công thức phân tử C3H6O tác dụng đợc với AgNO3 trong dung dịch NH3. Công thức nào sau đây là công thức cấu tạo của X
	A. CH3CH2-OH	B. CH3COOCH3	C. CH3CH2-CHO	D. CH3-CHO
Câu 2. Có thể dùng chất nào sau đây để nhận biết hai chất H-COOH và H-CHO
A. Quỳ tím	B. Dung dịch NaOH	
	C. Cu(OH)2	C. Dung dịch AgNO3/NH3
 Câu 3. Xà phòng hoá hỗn hợp gồm CH3COOCH3 và CH3COOC2H5 thu được sản phẩm gồm
A. Hai muối và hai rượu	B. Một muối và hai rượu	
	C. Hai muối và một rượu	D. Một muối và một rượu
Câu 4. Để phân biệt Etanol và Glixerin người ta dùng cách nào
	A. Cu(OH)2	B. Ag2O trong NH3	C. Quỳ tím	D. Na
 Câu 5. Este: CH3COOC2H5 được điều chế từ
	A. CH3-COOH và C2H5-OH	B. CH3-COOH và CH3-OH	
	C. CH3-OH và C2H5-COOH	D. CH3-O-CH3 và C2H5-OH
Câu 6. Chất Y có công thức phân tử C4H8O2 tác dụng với NaOH tạo thành C4H7O2Na. Vậy chất Y thuộc loại chất nào sau đây
	A. Ancol	B. Este	C. Anđehit	D. Axit
 Câu 7. Phát biểu nào sau đây về lipit là sai
	A. Lipit là este đa chức	
	B. Phản ứng thuỷ phân lipit trong môi trờng kiềm là phản ứng xà phòng hoá	
	C. Lipit là este của glixerin với các axit béo	
	D. Phản ứng thuỷ phân lipit trong môi trờng axit là phản ứng một chiều
Câu 8. Trong các chất sau đây: C2H5-OH, CH3-O-CH3, CH3-COOH. Chất có nhiệt độ sôi cao nhất là
A. CH3-COOH	B. C2H5- OH	
	C. Chưa xác định được	D. CH3-O-CH3
 Câu 9. Tìm câu sai trong số các phát biểu sau
	A. Anđehit vừa có tính khử vừa có tính oxi hoá	
	B. Anđenhit no, đơn chức có công thức là CnH2nO2	
	C. Khi tác dụng với Ag2O/NH3 sinh ra Ag kim loại	
	D. Anđehit phản ứng với H2 xúc tác Ni tạo thành rượu bậc I
Câu 10. Công thức cấu tạo của axit acrylic là
	A. CH2=C(CH3)-COOH	B. CH2=CH-COOH	
	C. C17H33-COOH	D. CH3-COOH
Câu 11. Trong các chất sau: C6H5-OH, C2H5-OH, H-CHO, CH3-COOH chất nào có tính axit mạnh nhất
	A. CH3-COOH	B. H-CHO	C. C2H5-OH	D. C6H5-OH
 Câu 12. Để trung hoà 8,8 g một axit cacboxylic Y thuộc dãy đồng đẳng của axit axetic cần 100 ml dung dịch NaOH 1M. Y có công thức phân tử là
	A. CH3-COOH	B. C3H7-OH	C. C3H7-COOH	D. C2H5-COOH
Đề kiểm tra 45’ - lớp 12
	Họ và tên:.Lớp:.
Đề số 3
 Câu 1. Tìm câu sai trong số các phát biểu sau
	A. Anđenhit no, đơn chức có công thức là CnH2nO2	
	B. Anđehit vừa có tính khử vừa có tính oxi hoá	
	C. Khi tác dụng với Ag2O/NH3 sinh ra Ag kim loại	
	D. Anđehit phản ứng với H2 xúc tác Ni tạo thành rượu bậc I
Câu 2. Công thức cấu tạo của axit acrylic là
	A. CH2=CH-COOH	B. CH3-COOH	
	C. CH2=C(CH3)-COOH	D. C17H33-COOH
 Câu 3. Este: CH3COOC2H5 được điều chế từ
	A. CH3-O-CH3 và C2H5-OH	B. CH3-OH và C2H5-COOH	
	C. CH3-COOH và CH3-OH	D. CH3-COOH và C2H5-OH
Câu 4.Trong các chất sau: C6H5-OH, C2H5-OH, H-CHO, CH3-COOH chất nào có tính axit mạnh nhất
	A. C2H5-OH	B. CH3-COOH	C. C6H5-OH	D. H-CHO
 Câu 5. Hợp chất X có công thức phân tử C3H6O tác dụng được với AgNO3 trong dung dịch NH3. Công thức nào sau đây là công thức cấu tạo của X
	A. CH3COOCH3	B. CH3CH2-CHO	C. CH3-CHO	D. CH3CH2-OH
 Câu 6. Để trung hoà 8,8 g một axit cacboxylic Y thuộc dãy đồng đẳng của axit axetic cần 100 ml dung dịch NaOH 1M. Y có công thức phân tử là
	A. CH3-COOH	B. C2H5-COOH	C. C3H7-OH	D. C3H7-COOH
Câu 7. Có thể dùng chất nào sau đây để nhận biết hai chất H-COOH và H-CHO
A. Dung dịch AgNO3/NH3	B. Dung dịch NaOH	
	C. Quỳ tím	D.Cu(OH)2
Câu 8. Xà phòng hoá hỗn hợp gồm CH3COOCH3 và CH3COOC2H5 thu đợc sản phẩm gồm
A. Một muối và hai rượu	B. Hai muối và hai rượu	
	C. Một muối và một rượu	D. Hai muối và một rượu
Câu 9. Phát biểu nào sau đây về lipit là sai
	A. Lipit là este của glixerin với các axit béo	
	B. Phản ứng thuỷ phân lipit trong môi trờng axit là phản ứng một chiều	
	C. Phản ứng thuỷ phân lipit trong môi trờng kiềm là phản ứng xà phòng hoá	
	D. Lipit là este đa chức
 Câu 10. Trong các chất sau đây: C2H5-OH, CH3-O-CH3, CH3-COOH. Chất có nhiệt độ sôi cao nhất là
A. C2H5- OH	B. CH3-COOH	
	 C. CH3-O-CH3	D.Cha xác định được
 Câu 11. Để phân biệt Etanol và Glixerin ngời ta dùng cách nào
	A. Ag2O trong NH3	 B. Na	C. Cu(OH)2	D. Quỳ tím
 Câu 12. Chất Y có công thức phân tử C4H8O2 tác dụng với NaOH tạo thành C4H7O2Na. Vậy chất Y thuộc loại chất nào sau đây
	A. Axit	B. Ancol	C. Anđehit	D. Este
Đề kiểm tra 45’ - lớp 12
	Họ và tên:.Lớp:.
Đề số 4
 Câu 1. Xà phòng hoá hỗn hợp gồm CH3COOCH3 và CH3COOC2H5 thu đợc sản phẩm gồm
A. Một muối và hai rượu	B. Hai muối và hai rượu	
	C. Một muối và một rượu	D. Hai muối và một rượu
Câu 2. Chất Y có công thức phân tử C4H8O2 tác dụng với NaOH tạo thành C4H7O2Na. Vậy chất Y thuộc loại chất nào sau đây
	A. Este	B. Ancol	C. Anđehit	D. Axit
 Câu 3. Công thức cấu tạo của axit acrylic là
	A. CH2=CH-COOH	B. CH2=C(CH3)-COOH	
	C. CH3-COOH	D. C17H33-COOH
Câu 4. Hợp chất X có công thức phân tử C3H6O tác dụng đợc với AgNO3 trong dung dịch NH3. Công thức nào sau đây là công thức cấu tạo của X
	A. CH3CH2-OH	B. CH3-CHO	C. CH3CH2-CHO	D. CH3COOCH3
Câu 5. Có thể dùng chất nào sau đây để nhận biết hai chất H-COOH và H-CHO
A. Dung dịch AgNO3/NH3	B. Quỳ tím	
	 C. Cu(OH)2	D. Dung dịch NaOH
Câu 6. Tìm câu sai trong số các phát biểu sau
	A. Anđehit phản ứng với H2 xúc tác Ni tạo thành rợu bậc I	
	B. Khi tác dụng với Ag2O/NH3 sinh ra Ag kim loại	
	C. Anđehit vừa có tính khử vừa có tính oxi hoá	
	D. Anđenhit no, đơn chức có công thức là CnH2nO2
 Câu 7. Để phân biệt Etanol và Glixerin ngời ta dùng cách nào
	A. Cu(OH)2	B. Ag2O trong NH3	C. Quỳ tím	D. Na
 Câu 8. Trong các chất sau: C6H5-OH, C2H5-OH, H-CHO, CH3-COOH chất nào có tính axit mạnh nhất
	A. C2H5-OH	B. C6H5-OH	C. H-CHO	D. CH3-COOH
 Câu 9. Phát biểu nào sau đây về lipit là sai
	A. Phản ứng thuỷ phân lipit trong môi trờng axit là phản ứng một chiều	
	B. Phản ứng thuỷ phân lipit trong môi trờng kiềm là phản ứng xà phòng hoá	
	C. Lipit là este đa chức	
	D. Lipit là este của glixerin với các axit béo
 Câu 10. Để trung hoà 8,8 g một axit cacboxylic Y thuộc dãy đồng đẳng của axit axetic cần 100 ml dung dịch NaOH 1M. Y có công thức phân tử là
	A. C3H7-OH	B. CH3-COOH	C. C3H7-COOH	D. C2H5-COOH
Câu 11. Este: CH3COOC2H5 được điều chế từ
	A. CH3-OH và C2H5-COOH	B. CH3-COOH và C2H5-OH	
	C. CH3-O-CH3 và C2H5-OH	D. CH3-COOH và CH3-OH
 Câu 12. Trong các chất sau đây: C2H5-OH, CH3-O-CH3, CH3-COOH. Chất có nhiệt độ sôi cao nhất là
A. CH3-COOH	B. C2H5- OH	
C. Chưa xác định được 	D.CH3-O-CH3	
Khởi tạo đỏp ỏn đề số : 004
	01. - /	04. - - = -	07. ; - - -	10. - - = -
	02. - - - ~	05. ; - -	08. - - - ~	11. - / - -
	03. ; - - -	06. - - = -	09. ; - - -	12. - /

File đính kèm:

  • docDe Kt 45 phut 12NC hay(1).doc