Đề 8 trắc nghiệm hóa học lớp 12

Để nhận biết các chất metanol, glixerol, dung dịch anilin, ta có thể tiến hành theo trình tự nào sau đây?

A. Dùng dung dịch trong dùng dùng nước brom.

B. Dùng dùng nước brom

C. Dùng natri kim loại, dùng dung dịch trong

D. A và B đều đúng

 

doc4 trang | Chia sẻ: maika100 | Lượt xem: 1071 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề 8 trắc nghiệm hóa học lớp 12, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
[]	
Để nhận biết các chất metanol, glixerol, dung dịch anilin, ta có thể tiến hành theo trình tự nào sau đây?
A. Dùng dung dịch trong dùng dùng nước brom.
B. Dùng dùng nước brom
C. Dùng natri kim loại, dùng dung dịch trong 
D. A và B đều đúng.
[]
Để phân biệt dung dịch các chất riêng biệt: dung dịch táo xanh dung dịch táo chín, dung dịch KI, người ta có thể dùng một trong những hoá chất nào sau đây?
A. 
B. Hồ tinh bột
C. Vôi sữa
D. 
[]
Saccarozơ có thể tác dụng được với chất nào sau đây: ( đặc).
A. (1), (2)
B. (2), (4)
C. (2), (3)
D. (1), (4)
[]
Dự đoán nào sai trong các dự đoán dùng poli(vinylaxetat) làm các vật liệu sau:
A. Chất dẻo
B. Tơ
C. Cao su
D. Keo dán
[]
Trong số các phân tử polime sau: tơ tằm (1), sợi bông (2); len (3); tơ enang (4), tơ visco (5), nilon-6,6 (6), tơ axetat (7). Loại tơ có nguồn gốc xenlulozơ là:
A. (1), (2), (6)
B. (2), (3), (7)
C. (2), (3), (6)
D. (5), (6), (7)
[]
Hoà tan 26,8g hỗn hợp hai axit cacboxylic no đơn chức vào nước. Chia dung dịch thành 2 phần bằng nhau. Cho phần thứ nhất hoàn toàn vào dung dịch trong dư thu được 21,6g bạc kim loại. Phần thứ hai được trung hoà hoàn toàn bởi 200ml dung dịch NaOH 1M. Công thức phân tử hai axit cacboxylic là
A. 
B. 
C. 
D. 
[]
Cho 1,02g hỗn hợp 2 anđehit X và Y kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng của anđehit no đơn chức tác dụng với dung dịch trong dư thu được 4,32g bạc kim loại. X và Y có công thức phân tử là:
A. 
B. 
C. 
D. Kết quả khác.
[]
Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp 2 anken M và N đồng đẳng liên tiếp, thu được lượng nhiều hơn lượng nước 19,5g. Hai anken M và N có công thức phân tử là:
A. và 
B. và 
C. và 
D. và 
[]
Đốt cháy 16.4g hỗn hợp 2 hiđrocacbon X và Y kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng, thu được 26,4 lít khí (đktc) và 28,8g X, Y là công thức phân tử nào sau đây:
A. và 
B. và 
C. và 
D. và 
[]
Kim loại Cr có cấu trúc tinh thể với phần rỗng trong tinh thể chiếm 32%. Khối lượng riêng của kim loại Cr là Bán kính nguyên tử tương đối của nguyên tử Cr là:
A. 
B. 
C. 
D. A, B, C đúng
[]
Phát biểu nào sau đây đúng:
A. Sự oxi hoá một nguyên tố là lấy bớt electron của nguyên tố đó làm cho số oxi hoá của nguyên tố đó tăng lên.
B. Chất oxi hoá là chất có thể thu electron của các chất khác.
C. Khử oxi của một nguyên tố là ghép thêm electron cho nguyên tố đó làm cho số oxi hoá của nguyên tố đó giảm.
D. Tất cả đều đúng.
[]
Đốt cháy 3g este X thu được 2,24 lít (đktc) và 1,8g X có công thức phân tử nào sau đây:
A. 
B. 
C. 
D. 
[]
Hoà tan hỗn hợp 2 muối cacbonat của 2 kim loại hoá trị II trong dung dịch HCl dư thu được 10,08 lít khí ở đktc. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thì khối lượng muối khan thu được tăng bao nhiêu gam?
A. 1,95g
B. 4,95g
C. 2,95g
D. 3,95g
[]
Cho hỗn hợp gồm 3,2g ancol X và 4,6g ancol Y là 2 ancol no đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng với Na được 2,24lít (đktc). Ancol X và Y có công thức phân tử là:
A. và 
B. và 
C. và 
D. Kết quả khác.
[]
Este X tạo bởi ancol no đơn chức và axit không no (có 1 liên kết đôi) đơn chức. Đốt cháy m mol X thu được 22,4 lít (đktc) và 9g Giá trị của m là bao nhiêu trong các số cho dưới đây?
A. 1 mol
B. 2 mol
C. 3 mol
D. Kết quả khác.
[]
Có 4 chất lỏng đựng trong 4 lọ mất nhãn là benzen, ancol etylic, axit axetic và dung dịch glucozơ. Bằng cách nào trong các cách sau đây có thể phân biệt 4 chất lỏng trên, tiến hành theo đúng trình tự sau:
A. Dùng quì tím, dùng trong dung dịch dùng Na.
B. Dùng trong dung dịch dùng Na, dùng quì tím.
C. Dùng Na, dùng trong dung dịch dùng quì tím.
D. Dùng dùng trong dung dịch dùng quì tím.
[]
Có 4 kimloại Al, Fe, Mg, Cu và 4 dung dịch Kim loại nào tác dụng được với cả 4 dung dịch trên:
A. Al
B. Fe
C. Mg
D. A, B, C đều sai.
[]
Vonfram (W) được dùng làm dây tóc bóng đèn nhờ tính chất nào sau đây?
A. Có khả năng dẫn điện tốt
B. Có khả năng dẫn nhiệt tốt
C. Có độ cứng cao
D. Có nhiệt độ nóng chảy cao.
[]
Chọn câu sai trong các câu sau:
A. Fe có thể tan trong dung dịch 
B. Cu có thể tan trong dung dịch 
C. Cu có thể tan trong dung dịch 
D. Cu là kim loại hoạt động yếu hơn Fe.
[]
Tổng số hạt proton, nơtron và electron của một kim loại X là 40. X là kim loại nào sau đây:
A. Mg
B. Al
C. Ca
D. Sr

File đính kèm:

  • docHOA_C3_0008.doc