Đề 6 trắc nghiệm hóa học lớp 12

Cho loãng dư tác dụng với 6,659g hỗn hợp 2 kim loại X và Y đều hoá trị II, người ta thu được 0,1mol khí, đồng thời khối lượng hỗn hợp giảm 6,5g. Hoà phần còn lại bằng đặc, nóng người ta thấy thoát ra 0,16g khí

X, Y là những kim loại nào sau đây:

A. Hg và Zn

B. Cu và Zn

C. Cu và Ca

D. Kết quả khác.

 

doc4 trang | Chia sẻ: maika100 | Lượt xem: 1149 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề 6 trắc nghiệm hóa học lớp 12, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
[] 	
Cho loãng dư tác dụng với 6,659g hỗn hợp 2 kim loại X và Y đều hoá trị II, người ta thu được 0,1mol khí, đồng thời khối lượng hỗn hợp giảm 6,5g. Hoà phần còn lại bằng đặc, nóng người ta thấy thoát ra 0,16g khí 
X, Y là những kim loại nào sau đây:
A. Hg và Zn
B. Cu và Zn
C. Cu và Ca
D. Kết quả khác.
[]
Bốn lọ mất nhãn X, Y, Z, T mỗi lọ chứa một trong các dung dịch sau: Biết rằng lọ Y tạo khí với Z nhưng không phản ứng với T; X tạo kết tủa với T. Các chất X, Y, Z, T trong các lọ lần lượt là:
A. 
B. 
C. 
D. 
[]
Cơ cấu bền của khí trơ là:
A. Cơ cấu bền duy nhất mà mọi nguyên tử trong phân tử bắt buộc phải đạt được
B. Cơ cấu có 2 hay 8 electron lớp ngoài cùng
C. Cơ cấu có một lớp duy nhất 2e hoặc từ 2 lớp trở lên với 8e ngoài cùng.
D. Tất cả đều sai
[]
Một nguyên tố N có hai đồng vị có tỉ lệ số nguyên tử là Hạt nhân của N có 35 proton. Đồng vị 1 có 44 nơtron, đồng vị 2 có nhiều hơn đồng vị 1 là 2 nơtron. Nguyên tử khối trung bình của nguyên tố N là bao nhiêu (trong các số cho dưới đây)?
A. 79,2
B. 78,9
C. 79,22
D. 80,5
[]
Hãy chỉ ra câu sai trong các câu cau đây:
Trong một nguyên tử luôn luôn có số proton bằng số electron bằng số điện tích hạt nhân Z 
Tổng số proton và số electron trong một hạt nhân được gọi là số khối 
Số khối A là khối lượng tuyệt đối của nguyên tử 
Số proton bằng điện tích hạt nhân 
Đồng vị là các nguyên tố có cùng số proton, nhưng khác nhau về số nơtron 
A. 2, 3
B. 3, 4, 5
C. 1, 3
D. 2, 5
[]
Cho 7g hỗn hợp hai muối cacbonat của kim loại hoá trị II tác dụng hết với dung dịch HCl thấy thoát ra x lít khí ở đktc. Dung dịch thu được đem cô cạn thấy có 9,2g muối khan. Thể tích x là giá trị nào sau đây:
A. 4,48 lít
B. 3,48 lít
C. 2,28 lít
D. 1,28 lít
[]
Có thể dùng chất nào sau đây để nhận biết các chất (chất lỏng hoặc dung dịch trong suốt): ancol etylic, toluen, anilin, natri cacbonat, natri phenolat và natri axetat?
A. Dung dịch NaOH
B. Kim loại natri
C. Dung dịch 
D. Phenolphtalein
[]
Chỉ dùng một hoá chất nào sau đay để phân biệt các dung dịch 
A. Dung dịch 
B. Dung dịch 
C. Quì tím
D. Không xác định được
[]
Cho dung dịch axit axetat có nồng độ x% tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH có nồng độ 10% thì dung dịch muối có nồng độ 10,25%. Vậy x có giá trị nào sau đây:
A. 20%
B. 16%
C. 17%
D. 15%
[]
Hấp thụ toàn bộ 2,24 lít khí   (ở đktc) vào 100ml dung dịch NaOH 1,5M. Dung dịch thu đựơc chứa những muối nào?
A. 
B. và 
C. 
D. Phản ứng không tạo muối.
[] 
Chọn câu đúng nhất trong các câu sau:
A. Chất béo là mỡ động vật
B. Chất béo là chất nguyên chất có công thức nhất định
C. Chất béo là hỗn hợp nhiều chất và không có công thức nhất định
D. Chất béo là dầu thực vật
[]
Hoà tan hết a gam một kim loại M bằng dung dịch loãng, rồi cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu đựơc 5a gam muối khan. M là kim loại nào sau đây:
A. Al
B. Ca
C. Ba
D. Mg
[] 
Để trung hoà 14g chất béo X cần 15ml dung dịch KOH 0,1M. Chỉ số axit của chất béo đó là:
A. 7
B. 6
C. 6,5
D. 7,5
[]
Đun nóng 0,01 mol chất Y với dung dịch NaOH dư, thu được 1,34g muối của một axit hữu cơ Z và 0,92g ancol một lần ancol. Nếu cho ancol đó bay hơi thì chiếm thể tích là 0,448 lít (đktc). Y có công thức phân tử là:
A. 
B. 
C. 
D. 
[] 
Hãy chỉ ra câu sai trong các câu sau đây:
A. Các amin đều có tính bazơ
B. Tính bazơ của các amin đều mạnh hơn 
C. Anilin có tính bazơ yếu hơn 
D. Tất cả amin đơn chức đều chứa một số lẻ nguyên tử H trong phân tử.
[]
Trong dãy đồng đẳng của ancol đơn chức no khi mạch cacbon tăng, nói chung
A. Độ sôi tăng, khả năng tan trong nước tăng
B. Độ sôi tăng, khả năng tan trong nước giảm
C. Độ sôi giảm, khả năng tan trong nước tăng
D. Độ sôi giảm, khả năng tan trong nước giảm
[]
Dung dịch ancol etylic có nghĩa:
A. 100 gam dung dịch có 25ml ancol etylic nguyên chất
B. 100ml dung dịch có 25g ancol etylic nguyên chất
C. 200ml nước có 50ml ancol etylic nguyên chất
D. 200ml dung dịch có 50ml ancol etylic nguyên chất
[]
Đồng phân nào sau đây của khi tách nước sẽ cho 2 anken đồng phân?
A. Ancol isobutylic
B. 2-Metyl propan-2-ol
C. 2-Metyl propan-1-ol
D. Butan-2-ol
[] 
Cho 7g hỗn hợp 2 muối cacbonat của kim loại hoá trị II tác dụng với dung dịch HCl thấy thoát ra V lít khí (đktc). Dung dịch cô cạn thu được 9,2g muối khan. Giá trị của V là bao nhiêu?
A. 3,48 lít
B. 4,48 lít
C. 4,84 lít
D. 6,48 lít
[]
Khử 32g bằng khí CO dư, sản phẩm khí thu đựơc cho vào bình đựng nước vôi trong dư thu được a gam kết tủa. Giá trị của a là:
A. 60g
B. 59g
C. 61g
D. 30g
[]

File đính kèm:

  • docHOA_C3_0006.doc