Đề 54 Trắc nghiệm hóa 12

Nhiệt độ sôi của các axit cacboxylic cao hơn của anđehit, xeton, ancol có cùng số nguyên tử C là do

Chọn một đáp án dưới đây

A. axit cacboxylic chứa nhóm và nhóm

B. phân tử khối của axit lớn hơn và nguyên tử H của nhóm axit linh động hơn

C. có sự tạo thành liên kết hiđro liên phân tử

D. các axit cacboxylic đều là chất lỏng hoặc chất rắn

Đáp án là : (C)

 

doc6 trang | Chia sẻ: maika100 | Lượt xem: 1107 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề 54 Trắc nghiệm hóa 12, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài : 8128 	
Thuỷ phân trong môi trường axit thu được hỗn hợp 2 chất đều có phản ứng tráng gương.Công thức cấu tạo của là
Chọn một đáp án dưới đây
A. 
B. 
C. 
D. 
Đáp án là : (C) 
Bài : 8127 
Nhiệt độ sôi của các axit cacboxylic cao hơn của anđehit, xeton, ancol có cùng số nguyên tử C là do 
Chọn một đáp án dưới đây
A. axit cacboxylic chứa nhóm và nhóm 
B. phân tử khối của axit lớn hơn và nguyên tử H của nhóm axit linh động hơn 
C. có sự tạo thành liên kết hiđro liên phân tử 
D. các axit cacboxylic đều là chất lỏng hoặc chất rắn 
Đáp án là : (C) 
Bài : 8126 
Cho glixerol tác dụng với hỗn hợp 3 axit . Số loại trieste tối đa có thể được tạo thành là
Chọn một đáp án dưới đây
A. 9 
B. 12 
C. 16 
D. 18 
Đáp án là : (B) 
Bài : 8125 
Có bao nhiêu trieste của glixerol chứa đồng thời 3 gốc axit ? 
Chọn một đáp án dưới đây
A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4 
Đáp án là : (C) 
Bài : 8124 
Giữa glixerol và axit béo có thể tạo được tối đa bao nhiêu este đa chức? 
Chọn một đáp án dưới đây
A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4 
Đáp án là : (C) 
Bài : 8123 
Ưu điểm của chất giặt rửa tổng hợp là 
Chọn một đáp án dưới đây
A. không gây hại cho da 
B. bị phân huỷ bởi vi sinh vật 
C. dùng được với nước cứng 
D. không gây ô nhiễm môi trường 
Đáp án là : (C) 
Bài : 8122 
Chọn câu đúng trong các câu dưới đây 
Chọn một đáp án dưới đây
A. dầu mỡ động, thực vật và dầu bôi trơn máy có bản chất khác nhau 
B. dầu mỡ động thực vật và dầu bôi trơn máy giống nhau hoàn toàn 
C. dẫu mỡ động thực vật và dầu bôi trơn máy chỉ giống nhau về tính chất hoá học 
D. dầu mỡ động thực vật và dầu bôi trơn máy đều là lipit 
Đáp án là : (A) 
Bài : 8121 
Dầu mỡ để lâu bị ôi thiu là do 
Chọn một đáp án dưới đây
A. chất béo bị vữa ra 
B. chất béo bị thuỷ phân với nước trong không khí 
C. chất béo bị oxi hoá chậm bởi oxi không khí 
D. chất béo bị phân huỷ thành các anđehit có mùi khó chịu 
Đáp án là : (C) 
Bài : 8120 
Trieste của glixerol (glixerin) với các axit monocacboxylic có mạch cacbon dài không phân nhánh gọi là 
Chọn một đáp án dưới đây
A. lipit 
B. protein 
C. gluxit 
D. polieste 
Đáp án là : (A)
Bài : 8119 
Từ anđehit, xeton muốn chuyển hoá thành ancol có thể dùng 
Chọn một đáp án dưới đây
A. phản ứng oxi hoá anđehit, xeton bằng 
B. phản ứng khử anđehit, xeton bằng 
C. phản ứng oxi hoá anđehit, xeton bằng 
D. phản ứng khử anđehit, xeton bằng 
Đáp án là : (B) 
Bài : 8118 
Từ ancol muốn chuyển hoá thành anđehit, xeton, axit cacboxylic có tjể dùng 
Chọn một đáp án dưới đây
A. phản ứng oxi hoá acol bậc I, bậc II bằng 
B. phản ứng khử ancol bậc I, bậc II bằng 
C. phản ứng oxi hoá ancol bậc I, bậc II bằng 
D. phân tử khử ancol bậc I, bậc II bằng 
Đáp án là : (A) 
Bài : 8117 
Để điều chế este phenyl axetat, người ta cho phenol tác dụng với chất nào sau đây trong môi trường kiềm? 
Chọn một đáp án dưới đây
A. 
B. 
C. 
D. 
Đáp án là : (B) 
Bài : 8116 
Để sản xuất giấm ăn người ta dùng phương pháp nào trong các phương pháp sau? 
Chọn một đáp án dưới đây
A. 
B. 
C. 
D. 
Đáp án là : (C) 
Bài : 8115 
Cho 4 hợp chất sau: 
(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
 Hợp chất nào có tính axit mạnh nhất?
Chọn một đáp án dưới đây
A. hợp chất (1) 
B. hợp chất (2) 
C. hợp chất (3) 
D. hợp chất (4) 
Đáp án là : (D) 
Bài : 8114 
Thuỷ phân este E có công thức phân tử (có mặt loãng) thu được 2 sản phẩm hữu cơ X, Y (chỉ chứa các nguyên tố C, H, O). Từ X có thể điều chế trực tiếp ra Y bằng 1 phản ứng duy nhất. Tên gọi của X là 
Chọn một đáp án dưới đây
A. axit axetic 
B. axic fomic 
C. ancol etylic 
D. etyl axetat 
Đáp án là : (C) 
Bài : 8113 
Axit acrylic () không tham gia phản ứng với 
Chọn một đáp án dưới đây
A. 
B. dung dịch brom 
C. 
D. 
Đáp án là : (C) 
Bài : 8112 
Axit fomic có thể tham gia phản ứng với dung dịch dư và phản ứng khử trong môi trường bazơ thành kết tủa màu đỏ gạch vì 
Chọn một đáp án dưới đây
A. trong phân tử axit fomic có nhóm chức anđehit 
B. axit fomic là axit rất mạnh nên có khả năng phản ứng được với các chất trên 
C. axit fomic thể hiện tính chất của một axit phản ứng với 1 bazơ là và 
D. đây là những tính chất của 1 axit có tính oxi hoá 
Đáp án là : (A) 
Bài : 8111 
Cho sơ đồ phản ứng: 
Xenlulozơ  
Công thức của T là
Chọn một đáp án dưới đây
A. 
B. 
C. 
D. 
Đáp án là : (D) 
Bài : 8110 
Chất X có công thức phân tử tác dụng với NaOH tạo thành chất Y có công thức phân tử . X là loại chất nào? 
Chọn một đáp án dưới đây
A. ancol 
B. axit 
C. este 
D. không xác định được 
Đáp án là : (B) 
Bài : 8109 
Chiều tăng dần tính axit (từ trái qua phải) của 3 axit: là 
Chọn một đáp án dưới đây
A. X, Y, Z 
B. X, Z, Y 
C. Z, X, Y 
D. Z, Y, X 
Đáp án là : (B) 

File đính kèm:

  • docde_54.doc
Giáo án liên quan