Đề 5 kiểm tra học kì 1 môn hóa học 12

1) Hợp chất C3H6O(X) có khả năng làm mất màu dung dịch brom và phản ứng với Natri thì X có công thức cấu tạo là :

 A. CH2 = CH - O - CH3 B. CH2 = CH -CH2OH

 C. CH3 - CO -CH3 D. CH3-CH2-CHO

2) Glucozơ không phản ứng được với:

 A. H2 (Ni, đun nóng ) B. Cu (OH)2 ở điều kiện thường

 C. C2H5OH ở điều kiên thường D. Ag2O /dd NH3 ,đun nóng

 

doc4 trang | Chia sẻ: maika100 | Lượt xem: 1182 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề 5 kiểm tra học kì 1 môn hóa học 12, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG THPT NGUYỄN KHUYẾN	KIỂM TRA HK1/NH:07-08
Họ và tên HS : ...........................................SBD :.......
 Lớp 	: ............................
Đề: 
Môn : HÓA HỌC 12
Thời gian :60phút
1) Hợp chất C3H6O(X) có khả năng làm mất màu dung dịch brom và phản ứng với Natri thì X có công thức cấu tạo là : 
	A. CH2 = CH - O - CH3 	B. CH2 = CH -CH2OH 	
	C. CH3 - CO -CH3 	D. CH3-CH2-CHO 	
2) Glucozơ không phản ứng được với: 
	A. H2 (Ni, đun nóng ) 	B. Cu (OH)2 ở điều kiện thường 
	C. C2H5OH ở điều kiên thường 	D. Ag2O /dd NH3 ,đun nóng 
3) Cho 1 amin no đơn chức X tác dụng vừa đủ với 100ml dd HCl 2M thu được 16,3g muối.Vậy X có CTPT là:
	A. C3H9N	B. C4H11N	C. C2H5N	D. C2H7N	
4) Dãy gồm các chất đều tác dụng với phenol là:
	A. NaHCO3,Na,dung dịch KOH
	B. Dung dịch brom,axit nitric(có xúc tác),kali
	C. Dung dịch brom,adehit axetic,dung dịch NaOH
	D. Dung dịch brom,axit axectic,kali
5) Thủy tinh hữu cơ được tổng hợp trực tiếp từ nguyên liệu nào sau đây:
	A. Vinyl clorua	B. Stiren	
	C. Metyl metacrylat	D. Propilen
6) Cho các chất sau: (X1) C6H5NH2; (X2) CH3NH2; (X3) H2NCH2COOH; (X4) HOOCCH2CH2CH(NH2)COOH; (X5) H2NCH2CH2CH2CH2CH(NH2)COOH
Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím hoá xanh?
	A. X1,X2,X5	B. X2,X5	C. X2,X3,X4	D. X1,X5,X4
7) Có 3 chất lỏng benzen,phenol,rượu alylic đựng trong 3 lọ mất nhãn, phải dùng thuốc thử để nhận biết 3 lọ là:
	A. Na	B. Dung dịch NaOH	
	C. Dung dịch HCl	D. Dung dịch brom
8) Có bao nhiêu đồng phân rượu đơn no bậc 2,mạch hở của nhau mà trong phân tử rượu có chứa 13,64% khối lượng hidro
	A. 5	B. 3	C. 2	D. 4	
9) Cho các chất C2H5OH , C6H5OH ,C6H5NH2 lần lượt tác dụng với các chất sau : Na , dung dịch Br2 ,HCl ,CH3COOH ,dung dịch KOH .số phản ứng xảy ra là : 
	A. 9 B. 7 	C. 8 	D. 10 
10) Este X tạo bởi axit đơn no và rượu đơn no.Phân tích X được %C = 58,82%,%H = 9,88% theo khối lượng .Số CTCT của X là:
	A. 7	B. 8	C. 6	D. 9
11) Một chất X có CTPT C3H6O,số đồng phân bền mạch hở của (X) là:
	A. 5	B. 3	C. 4	D. 2
12) Dùng 2 amino axit X và Y khác nhau,ta sẽ được bao nhiêu dipeptit khác nhau?
	A. 1	B. 2	C. 4	D. 3
13) Cho 47,6g hổn hợp G gồm 2 axit đơn chức tác dụng vừa đủ dung dịch K2CO3,đun nhẹ được 0,35mol CO2 và m gam hổn hợp G ‘ gồm 2 muối hữu cơ .Gía trị của m là:
	A. 7,42g	B. 148,4g 	C. 37,1g	D. 74,2 g
14) Có 3 chất C2H5OH, CH3CHO. CH3COOH để phân biệt 3 chất này chỉ dùng một hóa chất duy nhất , đó là : 
	A. NaOH 	B. Cu (OH) 2 	C. Na2CO 3	D. Ag2O/ ddNH3 	
15) C4H11N có bao nhiêu đồng phân amin bậc 1 là :
	A. 4	B. 5	C. 2	D. 3	
16) Trong sơ đồ sau(mỗi mũi tên là một phương trình phản ứng):
	X " CH3 – CHO " Y thì:
	I) X là CH º CH và CH3 - CH2 OH II)X là CH3 –CH2OH và Y là CH3-COOH 
	A. I sai, II đúng 	B. I, II đều sai 	C. I, II đều đúng 	 D. I đúng , II Sai 
17) Khử nước của 19,2 gam ankanol X thu được 16,32 gam ete Y (hiệu suất phản ứng 100% ) .X có công thức là : 
	A. C3H7OH 	B. C2H5OH 	C. CH3OH 	D. C4H9OH 
18) Số đồng phân đơn chức của C4H8O2 tác dụng được với dung dịch NaOH là : 
	A. 3 	B. 5 	C. 4 	D. 6 	
19) Cho các chất (X)glucozo, (Y)mantozo (Z) saccarozo,(T) xenlulozo.Các chất cho được phản ứng tráng bạc là:
	A. X,Y	B. Y, Z	C. X,Z	D. Z, T	
20) Hai chất hữu cơ (X), (Y) có cùng công thức phân tử: C3H8O.Biết rằng: (X) oxy hoá hữu hạn với CuO,đun nóng cho andehit.(Y) không tác dụng Na.Vậy (X) , (Y) lần lượt là:
	A. Rượu bậc một và ete	B. Rượu allylic	
	C. Rượu bậc một và xeton	D. Rượu bậc hai và ete	
21) Cho sơ đồ biến hoá:
C6H6 +Cl2 A +NaOH B Phenol
	 +Fe
Công thức của B có thể là:
	A. C6H5-NH2	B. C6H5-ONa	C. C6H5Br	D. C6H5NO2	
22) Chất không phản ứng được với Cu(OH)2 là:
	A. HOCH2-CH2-CH2OH	B. H0CH2-CH2OH	
	C. HOCH2-CHOH-CH2OH	C. CH3-CHOH-CH2OH 
23) 0,01 mol aminoaxit A phản ứng vừa đủ với 0,02mol HCl hoặc 0,01mol NaOH.Công thức của A có dạng như thế nào?
	A. H2NRCOOH	B. (H2N)2RCOOH	C. H2NR(COOH)2	D. (H2N)2R(COOH)2 
24) Cho 3,7g este no,đơn chức ,mạch hở tác dụng hết với dd KOH,thu được muối và 2,3g rượu etylic.Công thức của este là : ( Cho H=1, C =12, O =16)
	A. C2H5COOCH3	B. C2H5COOC2H5	
	C. HCOOC2H5	D. CH3COOC2H5
25) Khi thuỷ phân 4,44g este E bằng NaOH thu được 4,08g muối.CTCT của E là:
	A. HCOOC2H5	B. CH3COOC2H5	C. HCOOCH3	D. CH3COOCH3
26) A là một a amino axit no chỉ chứa một nhóm –NH2 và một nhóm –COOH.Cho 0,01 mol A tác dụng với dd NaOH,dư thu được 1,11g muối của natri,A có CTCT nào sau đây:
	A. CH3 – CH2 – CH(NH2) – COOH	B. CH3 – CH(NH2) – COOH
	C. H2N – CH2 – CH2 –COOH	D. H2N – CH2 – COOH
27) Polipeptit (-NH-CH2-CO-)n là sản phẩm trùng ngưng của:
	A. Glixin	B. Axit b -amino propionic	
	C. Axit glutamic	D. Alanin
28) Phản ứng nào sau đây chuyển glucozo và fructozo thành một sản phẩm duy nhất
	A. Phản ứng với Cu(OH)2,đun nóng	
	B. Phản ứng với AgNO3/NH3	
	C. Phản ứng với Na	
	D. Phản ứng với H2/Ni,to
29) Đun nóng hỗn hợp rượu etylic và rượu isopropylic với xúc tác là H2SO4 đặc ở nhiệt độ từ 140oC – 180oC thì thu được số sản phẩm hữu cơ là:
	A. 6	B. 5	C. 3	D. 4	
30) Glixerin có thể phản ứng được với :
	A. NaOH 	B. Na2SO4	C. H2O 	D. Cu (OH) 2
31) Chất nào có nhiệt độ sôi cao nhất ? 
	A. C2H5OH 	B. CH3 -O -CH3 	C. H2O 	D. CH3 -CHO 	
32) Cho các dãy chuyển hoá:
Glixin +NaOHA +HCl X
Glixin +HCl B +NaOH Y
X và Y lần lượt là chất nào?
	A. ClH3NCH2COONa và H2NCH2COONa	B. Đều là ClH3NCH2COONa
	C. ClH3NCH2COOH và ClH3NCH2COONa	D. ClH3NCH2COOH và H2NCH2COONa
33) Điền vào vị trí (1) và (2) các từ thích hợp:
Tất cả các amino axit tác dụng được với axit và bazơ nên chúng có tính(1)
Alanin và glixin không làm đổi màu quỳ tím nên chúng có tính(2)
	A. (1) và (2): lưỡng tính	B. (1) : lưỡng tính – (2) trung tính
	C. (1): trung tính – (2): lưỡng tính	D. (1) và (2):trung tính.	
34) Cặp chất nào sau đây có thể phản ứng được với nhau:
	A. C2H6 và CH3CHO	B. Dung dịch CH3COOH và dung dịch NaCl	C. CH3COOC2H5 và dung dịch NaOH	D. CH3CH2OH và dung dịch NaNO3
35) Khi oxi hóa 4,4 gam một andehyt đơn chức X thu được 6,0 gam axit cacboxylic Y tương ứng (hiệu suất 100% ) Tên của X là :
	A. andehyt acylic B. fomandehyt 	 C. propanal 	D. etanal 	
36) Cho a gam glixin ( axit amino axetic ) vào bình chứa 0.5 mol HCl (lấy dư ) .để tác dụng hết với các chất có trong bình sau phản ứng trên ta phải dùng 0.8 mol NaOH . a có giá trị là : 
	A. 122,5 gam 	B. 15 gam 	C. 60 gam 	D. 37,5 gam	 
37) Đồng phân của mantozo là:
	A. Glucozo	B. Tinh bột	C. Saccarozo	D. Fructozo	
38) Tỉ khối hơi của andehit X đới với không khí là 2.Tên của X là:
	A. Propanal	B. Andehit Oxalic	C. a, b sai	 D. a,b đúng 
39) Có thể phân biệt được HCOOCH3 và CH3COOH bằng:
	A. Na	B. CaCO3	C. AgNO3/NH3	D. Cả A,B,C đúng
40) Một hợp chất hữu cơ X có công thức C3H9O2N.Cho X phản ứng với dd NaOH,đun nhẹ thu được muối Y,khí Z làm xanh giấy quỳ tím ướt.Cho Y tác dụng với NaOH rắn,đun nóng được CH4 .X có CTCT nào sau đây:
	A. C2H5 – COO NH4	B. CH3 – COO NH4
	C. CH3 – COO H3N – CH3	D. B và C đúng
Ghi chú : Học sinh được sử dụng bảng tuần hòan

File đính kèm:

  • docHOA 12 DE 4.doc