Đề 39 Trắc nghiệm hóa 12

Có các chất: axit axetic, glixerol, ancol etylic, glucozơ. Chỉ dùng một thuốc thử nào sau đây để nhận biết?

Chọn một đáp án dưới đây

A. Quỳ tím

B. Kim loại Na

C. Dung dịch

 

 

doc7 trang | Chia sẻ: maika100 | Lượt xem: 931 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề 39 Trắc nghiệm hóa 12, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài : 14525 	
Đốt cháy hoàn toàn 0,1mol este X thu được 0,3mol và 0,3 mol . Nếu cho 0,1mol X tác dụng hết với NaOH thì thu được 8,2g muối. X là công thức cấu tạo nào sau đây:
Chọn một đáp án dưới đây
A. 
B. 
C. 
D. 
Đáp án là : (A) 
Bài : 14524 
Có các chất: axit axetic, glixerol, ancol etylic, glucozơ. Chỉ dùng một thuốc thử nào sau đây để nhận biết?
Chọn một đáp án dưới đây
A. Quỳ tím
B. Kim loại Na
C. Dung dịch 
D. 
Đáp án là : (D) 
Bài : 14523 
Có 4 kim loại A, B, C, D đứng sau Mg trong dãy hoạt động hoá học. Biết rằng:
- A và B tác dụng với dung dịch loãng giải phóng hiđro.
- A hoạt động hoá học kém hơn B.
- C và D không có phản ứng với dung dịch 
- D tác dụng với dung dịch muối C và giải phóng C.
Hãy xác định thứ tự sắp xếp nào sau đây là đúng (theo chiều hoạt động hoá học giảm dần).
Chọn một đáp án dưới đây
A. B, D, C, A
B. B, A, D, C
C. A, B, D, C
D. A, B, C, D
Đáp án là : (B) 
Bài : 14522 
Chọn câu đúng nhất trong các câu sau:
Chọn một đáp án dưới đây
A. Dầu mỏ là một hợp chất phức tạp.
B. Dầu mỏ là hỗn hợp tự nhiên của nhiều loại hợp chất hữu cơ.
C. Dầu mỏ là hỗn hợp tự nhiên của nhiều loại hiđrocacbon.
D. Dầu mỏ sôi ở nhiệt độ xác định.
Đáp án là : (C) 
Bài : 14521 
Cho khí CO qua ống đựng a gam hỗn hợp gồm nung nóng. Khí thoát ra được cho vào nước vôi trong dư thấy có 30g kết tủa trắng. Sau phản ứng, chất rắn trong ống sứ có khối lượng 202g. Khối lượng a gam của hỗn hợp các oxit ban đầu là:
Chọn một đáp án dưới đây
A. 200,8g
B. 216,8g
C. 206,8g
D. 103,4g
Đáp án là : (C) 
Bài : 14520 
Cho 1,12g bột Fe và 0,24g bột Mg tác dụng với 250ml dung dịch khuấy nhẹ cho đến khi dung dịch mất màu xanh. Nhận thấy khối lượng kim loại sau phản ứng là 1,88g. Nồng độ mol/l của dung dịch là bao nhiêu?
Chọn một đáp án dưới đây
A. 0,15M
B. 0,05M
C. 0,1M
D. 0,12M
Đáp án là : (C) 
Bài : 14519 
Viết công thức của chất X có công thức , biết rằng khi hiđrô hoá chất đó ta thu được chất isopentan. Chất này có khả năng trùng hợp thành cao su được không (trong số các công thức sau đây)?
Chọn một đáp án dưới đây
A. ...(trang 18)
B. ...(trang 18)
C. ...(trang 18)
D. Tất cả đều sai.
Đáp án là : (B) 
Bài : 14518 
Các chất hữu cơ A, B, C, D, E có cùng công thức phân tử , A, B có phản ứng với Na và NaOH. Chất còn lại đều tác dụng với NaOH, riêng chất E còn tham gia phản ứng tráng gương. Các chất A, B, C, D, E là chất nào sau đây.
Chọn một đáp án dưới đây
A. 
B. 
C. 
D. Tất cả đều sai.
Đáp án là : (B) 
Bài : 14517 
Ta có thể dùng 2 thuốc thử nào sau đây để phân biệt các chất lỏng hecxin-1, propanal, propanol, axit acrylic, dung dịch fomon:
Chọn một đáp án dưới đây
A. Dùng dung dịch brom, dùng dung dịch trong 
B. Dùng dung dịch brom, dùng quỳ tím.
C. Dùng dung dịch trong , dùng quỳ tím.
D. Dùng dung dịch trong , dùng thuốc tím.
Đáp án là : (A) 
Bài : 14515 
Điều nào sau đây luôn đúng?
Chọn một đáp án dưới đây
A. Bất cứ anđehit nào khi tác dụng với lượng dư dung dịch cũng tạo ra số mol Ag gấp đôi số mol anđehit đã dùng.
B. Một anđehit đơn chức, mạch hở bất kì, cháy cho số mol nhỏ hơn số mol phải là anđehit chưa no.
C. Công thức tổng quát của một anđehit no mạch hở bất kì (x là số nhóm -CHO)
D. B, C luôn đúng.
Đáp án là : (D) 
Bài : 14514 
Hai hỗn hợp chất hữu cơ X, Y tạo bởi 3 nguyên tố C, H, O và đều có 34,78% oxi về khối lượng. Nhiệt độ sôi của X là của Y là . Công thức cấu tạo của X và Y là:
Chọn một đáp án dưới đây
A. và 
B. và 
C. và 
D. Tất cả đều sai.
Đáp án là : (C) 
Bài : 14513 
Một hỗn hợp 2ankan là đồng đẳng kế tiếp có khối lượng 24,8g; thể tích tương ứng của hỗn hợp là 11,2 lít (đktc). Công thức phân tử của 2 ankan là:
Chọn một đáp án dưới đây
A. và 
B. và 
C. và 
D. và 
Đáp án là : (B) 
Bài : 14512 
Đốt cháy hoàn toàn 0,15mol ankan thu được 9,45g . Sục hỗn hợp sản phẩm vào dung dịch dư thì khối lượng kết tủa thu được là:
Chọn một đáp án dưới đây
A. 37,5g
B. 35,7g
C. 36,5g
D. 38,5g
Đáp án là : (A) 
Bài : 14511 
Cho phản ứng thuận nghịch đang ở trạng thái cân bằng:
Khi có cân bằng, kết quả tính của hỗn hợp cho thấy có 1,5mol , 2,0 mol và 3,0 mol . Số mol có mặt lúc ban đầu là
Chọn một đáp án dưới đây
A. 5
B. 5,75
C. 5,25
D. 5,52
Đáp án là : (C) 
Bài : 14510 
Trong phòng thí nghiệm có thể điều chế khí từ thí nghiệm nào trong các thí nghiệm sau đây:
Chọn một đáp án dưới đây
A. Nhiệt phân muối 
B. Cho muối amoni tác dụng với dung dịch kiềm và đun nóng nhẹ.
C. Đốt khí trong dòng khí tinh khiết.
D. Thêm dư vào dung dịch và đun nóng nhẹ.
Đáp án là : (B) 
Bài : 14509 
Nồng độ của ion trong dung dịch bằng . Dung dịch này có pH là:
Chọn một đáp án dưới đây
A. 9,15
B. 9,35
C. 9,25
D. Kết quả khác.
Đáp án là : (C) 
Bài : 14508 
Một dung dịch có . Môi trường của dung dịch là:
Chọn một đáp án dưới đây
A. Axit
B. Kiềm
C. Trung tính
D. Không xác định được.
Đáp án là : (A)
Bài : 14507 
Dãy nào trong các dãy hợp chất dưới dây chứa các hợp chất có độ phân cực của liên kết tăng dần:
Chọn một đáp án dưới đây
A. 
B. 
C. 
D. 
Đáp án là : (D) 
Bài : 14506 
Phát biểu nào sau đây luôn luôn đúng?
Chọn một đáp án dưới đây
A. Một chất hay ion có tính oxi hoá gặp một chất hay ion có tính khử thì nhất thiết xảy ra phản ứng oxhi hoá - khử.
B. Một chất hay ion thì hoặc chỉ có tính khử hoặc chỉ có tính oxi hoá.
C. Trong mỗi nhóm A của bảng tuần hoàn, chỉ gồm các nguyên tố kim loại hoặc gồm các nguyên tố phi kim.
D. Số nguyên tử của mỗi nguyên tố trong công thức phân tử luôn luôn là số nguyên dương.
Đáp án là : (D) 
Bài : 14505 
Đốt cháy hoàn toàn 0,2mol hỗn hợp 2 axit cacboxylic thu được 6,72 lít (đktc) và 5,4g Nếu hai axit là đồng đẳng kế tiếp thì công thức phân tử của chúng là công thức nào sau đây?
Chọn một đáp án dưới đây
A. 
B. 
C. 
D. Tất cả đều sai.
Đáp án là : (B) 

File đính kèm:

  • docde_39.doc