Đề 38 trắc nghiệm hóa học lớp 12

Phản ứng hóa học xảy ra trong trường hợp nào dưới đây không thuộc lọai phản ứng nhiệt nhôm ?

A. tác dụng với nung nóng.

B. tác dụng với nung nóng.

C. tác dụng với nung nóng.

D. tác dụng với axit đặc, nóng.

 

doc3 trang | Chia sẻ: maika100 | Lượt xem: 1023 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề 38 trắc nghiệm hóa học lớp 12, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
[]
Phản ứng hóa học xảy ra trong trường hợp nào dưới đây không thuộc lọai phản ứng nhiệt nhôm ? 
A. tác dụng với nung nóng. 
B. tác dụng với nung nóng. 
C. tác dụng với nung nóng. 
D. tác dụng với axit đặc, nóng. 
[]
Khi cho ankan X (trong phân tử có phần trăm khối lượng cacbon bằng 83,72%) tác dụng với clo theo tỉ lệ số mol 1:1 (trong điều kiện chiếu sáng) chỉ thu được 2 dẫn xuất monoclo đồng phân của nhau. Tên của X là (Cho ) 
A. 2,3-đimetylbutan. 
B. 3-metylpentan. 
C. butan. 
D. 2-metylpropan. 
[]
Polivinyl axetat (hoặc poli (vinyl axetat)) là polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp 
A. 
B. 
C. 
D. 
[]
Este X không no, mạch hở, có tỉ khối hơi so với oxi bằng 3,125 và khi tham gia phản ứng xà phóng hóa tạo ra một anđehit và một muối của axit hữu cơ. Có bao nhiêu công thức cấu tạo phù hợp với X? (Cho ) 
A. 4 
B. 5 
C. 3 
D. 2 
[]
Cho hỗn hợp hai anken đồng đẳng kế tiếp nhau tác dụng với nước (có làm xúc tác) thu được hỗn hợp Z gồm hai rượu (ancol) X và Y. Đốt cháy hoàn toàn 1,06 gam hỗn hợp Z sau đó hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào 2 lít dung dịch 0,1M thu được dung dịch T trong đó nồng độ của bằng 0,05M. Công thức cấu tạo thu gọn của X và Y là (Cho: ; thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể) 
A. và 
B. và 
C. và 
D. và 
[]
Hòa tan hoàn toàn 3,22 gam hỗn hợp X gồm và bằng một lượng vừa đủ dung dịch loãng, thu được 1,344 lít hiđro (ở đktc) và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là (Cho ) 
A. 8,98. 
B. 7,25. 
C. 9,52. 
D. 10,27. 
[]
luôn thể hiện tính khử trong các phản ứng với 
A. dung dịch , nước 
B. dung dịch , dung dịch 
C. , nước , dung dịch 
D. , nước 
[]
Để trung hòa 25 gam dung dịch của một amin đơn chức X nồng độ 12,4% cần dùng 100 ml dung dịch 1M. Công thức phân tử của X là (Cho ) 
A. 
B. 
C. 
D. 
[]
Để phân biệt dung dịch anđehit axetic và dung dịch ancol etylic có thể dùng
A. dung dịch 
B. dung dịch 
C. trong dung dịch 
D. phenolphtalein. 
[]
Ancol etylic không tác dụng với
A. (có đặc làm xúc tác, đun nóng). 
B. 
C. , đun nóng. 
D. 
[]
Nhận định nào sau đây đúng?
A. Anđehit có tính khử và tính oxi hoá. 
B. Anđehit chỉ có tính khử. 
C. Anđehit không có tính khử cũng không có tính oxi hoá. 
D. Anđehit chỉ có tính oxi hoá. 
[]
Khi thuỷ phân bằng dung dịch thì sản phẩm của phản ứng là
A. và 
B. và 
C. và 
D. và 
[]
Để trung hoà 10 ml dung dịch cần dùng 20 ml dung dịch 1M. Nồng độ mol của dung dịch là
A. 3M. 
B. 2M. 
C. 4M. 
D. 1M. 
[]
Hai chất nào sau đây đều có thể tham gia phản ứng este hoá?
A. và 
B. và 
C. và 
D. và 
[]
Đốt cháy hoàn toàn một lượng ancol X có công thức thu được 0,1 mol và 0,2 mol . Công thức của X là
A. 
B. 
C. 
D. 
[]
Phản ứng chứng tỏ 
A. ion có tính khử mạnh hơn ion 
B. ion có tính oxi hoá mạnh hơn ion 
C. ion có tính oxi hoá yếu hơn ion 
D. ion có tính oxi hoá mạnh hơn ion 
[]
Chất nào dưới đây khi tham gia phản ứng trùng ngưng tạo thành tơ nilon-6? 
A. 
B. 
C. 
D. 
[]
Hợp chất tác dụng với nước brom tạo kết tủa trắng là 
A. alanin. 
B. anđehit axetic. 
C. anilin. 
D. glucozơ. 
[]
Cho dung dịch chứa 3,6 gam glucozơ phản ứng hết với trong dung dịch (dung dịch ), đun nóng. Sau phản ứng, khối lượng Ag thu được là (Cho ) 
A. 4,32 gam. 
B. 1,08 gam. 
C. 0,54 gam. 
D. 2,16 gam. 
[]
Hai chất nào dưới đây đều có tính lưỡng tính? 
A. và 
B. và 
C. và 
D. và 

File đính kèm:

  • docHOA_C3_0038.doc