Đề 2 trắc nghiệm hóa học lớp 12

Cho 16 lít ancol etylic lên men để điều chế axit axetic. Biết hiệu suất quá trình lên men là 92%. . Thể tích axit axetic điều chế được là:

A. 1500ml

B. 1650ml

C. 1536ml

D. 1635ml

 

doc4 trang | Chia sẻ: maika100 | Lượt xem: 824 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề 2 trắc nghiệm hóa học lớp 12, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
[] 	
Cho 16 lít ancol etylic lên men để điều chế axit axetic. Biết hiệu suất quá trình lên men là 92%.  . Thể tích axit axetic điều chế được là:
A. 1500ml
B. 1650ml
C. 1536ml
D. 1635ml
[]
Để tách rời nhôm ra khỏi hỗn hợp có lẫn Cu, Ag, Fe ta có dùng cách nào trong các cách sau:
A. Dùng dd loãng, NaOH dư, lọc, thổi , nhiệt phân, điện phân nóng chảy.
B. Dùng dd NaOH, lọc, thổi , nhiệt phân, điện phân nóng chảy.
C. Dùng dd HCl, lọc, dd NaOH dư, lọc, thổi , nhiệt phân điện phân nóng chảy.
D. Tất cả đều đúng.
[]
Để phân biệt các dung dịch: người ta có thể dùng hoá chất nào trong những hoá chất sau:
A. dd hoặc dd 
B. Giấy quỳ tím
C. Không dùng thêm hoá chất nào khác
D. Tất cả đều đúng.
[]
Đốt cháy hoàn toàn 3,7g hỗn hợp 2 este đồng phân X và Y ta thu được 3,36 lít khí (đktc) và 2,7g . X và Y có công thức cấu tạo là:
A. và 
B. và 
C. và 
D. Kết quả khác.
[]
Đốt cháy 3g một este Y ta thu được 2,24lít khí (đktc) và 1,8g . Y có công thức cấu tạo nào sau đây?
A. 
B. 
C. 
D. A, B, C đều sai
[]
Khi đốt cháy một loại gluxit người ta thu được khối lượng và theo tỉ lệ 33 : 88. Công thức phân tử của gluxit là một trong các chất nào sau đây:
A. 
B. 
C. 
D. 
[]
Muốn điều chế 100 lít ancol vang thì cần lên men một lượng glucozơ chứa trong nước quả nho là bao nhiêu ? (, hiệu suất phản ứng lên men là 95%)
A. 
B. 
C. 
D. 
[]
Xenlulozơ trinitrat là chất dễ cháy và nổ mạnh, được điều chế từ xenlulozơ và axit nitric. Muốn điều chế 29,7kg xenlulozơ trinitrat (hiệu suất 90%) thì thể tích axit nitric 96% (D = 1,52 g/ml) cần dùng là bao nhiêu?
A. 14,39 lít
B. 15 lít
C. 14,5 lít
D. Kết quả khác
[]
Một hỗn hợp gồm 2 amin đơn chức no kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Lấy 21,4g hỗn hợp cho vào 250ml dung dịch (có dư) thu được một kết tủa có khối lượng bằng khối lượng hỗn hợp trên. Loại bỏ kết tủa rồi thêm từ từ dung dịch vào cho đến khi phản ứng kết thúc thì phải dùng 1 lít dung dịch 1,5M. Công thức phân tử của 2 amin trên là:
A. và 
B. và 
C. và 
D. Tất cả đều sai
[]
Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 amin no đơn chức đồng đẳng liên tiếp thu được . Công thức phân tử của 2 amin lần lượt là:
A. và 
B. và 
C. và 
D. và 
[]
Có các hợp chất dưới đây đựng trong 5 lọ mất nhãn: etanal, glucozơ, etanol, saccarozơ, glixerol. Dựa vào các quan sát thí nghiệm sau đây, hãy ấn định các chữ cái đung cho các lọ.
a) Chỉ các hợp chất A, C và D cho màu xanh lam khi cho vào dung dịch nước của mỗi chất ở nhiệt độ thường.
b) Chỉ các hợp chất C và E cho kết tủa đỏ gạch khi cho vào dung dịch nước của mỗi chất khi đun nóng.
c) Hợp chất A cũng cho kết tủa gạch sau khi thuỷ phân trong loãng và đun nóng với .
Các hợp chất A, B, C, D, E là những chất nào sau đây:
A. 
B. 
C. 
D. Tất cả đều sai
[]
Cho m gam tinh bột lên men để sản xuất ancol etylic, toàn bộ lượng sinh ra cho qua dung dịch dư, thu được 750g kết tủa. Biết hiệu suất mỗi giai đoạn lên men là 80%. Khối lượng m phải dùng là bao nhiêu?
A. 949,2g
B. 945g
C. 950,5g
D. 1000g
[]
Cho phản ứng sau:
Phản ứng sẽ dịch chuyển theo chiều thuận khi:
A. Tăng áp suất
B. Tăng nhiệt độ
C. Giảm nhiệt độ
D. A và C đúng
[]
Hãy xác định các chất tạo thành sau phản ứng của các phản ứng sau:
(loãng) Các chất là:
A. 
B. 
C. 
D. 
[]
Có 4 lọ mất nhãn đựng riêng biệt các muối KF, KCl, KBr, KI. Để nhận biết các muối trên, ta có thể dùng trực tiếp nhóm thuốc thử nào sau đây:
A. Nước, khí và dung dịch 
B. Nước, brom và dung dịch 
C. Nước và dung dịch đặc
D. Tất cả đều sai
[] 
Hãy xác định các chất tạo thành sau phản ứng của các phản ứng sau:
Các chất là:
A. 
B. 
C. 
D. 
[]
Cho 6,9g một kim loại X thuộc nhóm IA tác dụng với nước, toàn bộ khí thu được cho tác dụng với CuO đun nóng. Sau phản ứng thu được 9,6g đồng kim loại. X là kim loại nào sau đây:
A. Na
B. Li
C. K
D. Rb
[]
Cho các nguyên tố có cấu hình electron của các nguyên tố sau:
Các nguyên tố là kim loại nằm trong các tập hợp nào sau đây:
A. X, Y, T
B. X, Y
C. Z, T
D. Y, Z, T
[]
Cho 416g dung dịch 12% tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 27,36g muối sunfat kim loại X. Sau khi lọc bỏ kết tủa thu được 800ml dung dịch 0,2M của muối clorua kim loại X. Công thức phân tử muối sunfat của kim loại X là công thức nào sau đây:
A. 
B. 
C. 
D. 
[]
Cho hỗn hợp gồm ancol n-butylic và phenol (lỏng), bằng thí nghiệm nào sau đây có thể tách 2 chất ra khỏi nhau:
A. Cho tác dụng với dung dịch NaOH, chiết, sục khí 
B. Cho tác dụng với natri, chiết, sục khí 
C. Cho tác dụng với dung dịch brom, chiết.
D. Không xác định được.

File đính kèm:

  • docHOA_C3_0003.doc
Giáo án liên quan