Đề 2 ôn tập trắc nghiệm hóa

1 Rượu đơn chức no (A) có %C (theo khối lượng) là 52,17%. (A) có đặc điểm :

A. Tác dụng với CuO đung nóng cho ra một anđehit.

B. Không cho phản ứng tách nước tạo anken.

C. Rất ít tan trong nước.

Có nhiệt độ sôi cao nhất trong dãy đồng đẳng

 

doc6 trang | Chia sẻ: maika100 | Lượt xem: 883 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề 2 ôn tập trắc nghiệm hóa, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ 2
Rượu đơn chức no (A) có %C (theo khối lượng) là 52,17%. (A) có đặc điểm :
Tác dụng với CuO đung nóng cho ra một anđehit.
Không cho phản ứng tách nước tạo anken.
Rất ít tan trong nước.
Có nhiệt độ sôi cao nhất trong dãy đồng đẳng.
Đốt cháy m gam rượu đơn chức A, mạch hở, phân nhánh được CO2 và m gam nước. Biết MA < 120. A là :
Rượu bậc I.
Rược bậc II.
Rượu bậc III.
Rượu no.
Đun nóng 6,9g C2H5OH với H2SO4 đặc ở 170o C được 2,8 lít C2H4 (đktc). Hiệu suất phản ứng đạt :
83,33%.
45%.
34,78%.
30%
Trật tự nào dưới đây phản ánh nhiệt độ sôi tăng dần của các chất :
CH3Cl ; C2H5OH ; CH3OH.
CH3OH ; C2H5OH ; CH3Cl.
CH3Cl ; CH3OH ; C2H5OH
C2H5OH ; CH3OH ; CH3Cl
Đốt cháy rượu đơn chức no (A) được mCO2 : mH2O = 44 : 27. Chỉ ra điều sai nói về (A) :
(A) không có đồng phân cùng chức.
(A) cho được phản ứng tách nước tạo 2 anken đồng phân.
(A) là rượu bậc I.
(A) là nguyên liệu để điều chế cao su buna.
Ở cùng điều kiện, một lít hơi rượu A có khối lượng bằng một lít oxi. Phát biểu nào sau đây về A là đúng :
A là rượu bậc II.
A tan hữu hạn trong nước.
A tách nước tạo một anken duy nhất.
A có nhiệt độ sôi thấp nhất trong dãy đồng đẳng.
Nhận định sơ đồ sau :
	. Z có tên gọi :
buten – 2
2 – metylpropen.
Điisobutylete.
Etylmetylete.
Hiện tượng xảy ra khi sục khí CO2 (dư) vào ống nghiệm chứa dung dịch natriphenolat :
Dung dịch từ trong hóa đục.
Dung dịch từ đục hóa trong.
Dung dịch từ trong hóa đục rồi lại từ đục hóa trong.
Có kết tủa xuất hiện sau đó kết tủa tan.
Trung hòa hết 9,4 g phenol bằng Vml dung dịch NaOH 1M (lấy dư 10% so với lượng cần dùng). Giá trị của V là :
110 ml
100 ml
90 ml
80 ml
Để trung hòa dung dịch chứa 6,2 g metylamin phải dùng một thể tích dung dịch HCl 2M là :
0,1 lít
0,2 lít
0,3 lít
0,4 lít
Trật tự tăng dần tính bazơ nào dưới đây là đúng :
NH3 < CH3NH2 < 
CH3NH2 < NH3 < 
CH3NH2 < < NH3
 < NH3 < CH3NH2
Chỉ ra phát biểu sai về anilin : 
Tan vô hạn trong nước.
Có tính bazơ yếu hơn NH3
Tác dụng được với nước brom tạo kết tủa trắng.
Ở thể lỏng trong điều kiện thường.
Anđêhit đơn chức A có %C và %H (theo khối lượng) lần lượt là 54,54% và 9,1%.
Sử dụng dữ kiện trên để trả lời các câu 13, 14.
A có công thức phân tử
CH2O
C2H4O
C3H4O
C7H6O
Chọn phát biểu đúng về A :
Có chứa một liên kết đôi (C = C) trong phân tử.
Có chứa vòng benzen nên là anđêhit thơm.
Tráng gương cho ra bạc theo tỉ lệ mol 1 : 4.
Được điều chế bằng cách hiđrat hóa axetylen
Dẫn 6,9 g rượu đơn chức A qua ống đựng CuO dư đun nóng được 6,6 g anđehit (hiệu suất phản ứng là 100%). A có tên gọi :
Anđehit fomic.
Anđehit axetic.
Anđehit propionic
Anđehit acrylic.
11,6 g anđehit propionic tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 tạo được 32,4 g bạc. Hiệu suất phản ứng tráng gương đạt :
90%
80%
75%
37,5%
Có bao nhiêu phản ứng hóa học xảy ra được khi cho 5 chất sau tác dụng với nhau từng đôi một : CH3CHO ; CH2 = CH – COOH ; H2 ; dung dịch NaOH ; dung dịch NaHCO3 :
5
6
7
8
Khối lượng axit axetic thu được khi lên men 1 lít rượu 80 (cho khối lượng riêng của C2H5OH là 0,8 g/ml ; hiệu suất phản ứng đạt 100) là :
83,47 g
80 g
64 g
48,06 g
Thể tích dung dịch NaOH 1M cần dùng để trung hòa 200 g dung dịch axit axetic 12% là :
200 ml
400 ml
600 ml
800 ml
Giấm ăn là dung dịch axit axetic có nồng độ :
2% → 5%
6% → 10%
11% → 14%
15% → 18%
Cho 60 g axit axetic tác dụng với 60 g rượu etylic (xúc tác H2SO4 đặc và nóng) được 60g etylxetat. Hiệu suất este đạt :
76,66%
68,18%
52,27%
50%
3,6g axit acrylic làm mất màu vừa đủ 20ml dung dịch brom. Nồng độ mol dung dịch brom này là :
5M
2,5M
1,25M
0,625M
Sử dụng dữ kiện sau để trả lời các câu 23, 24.
Trung hòa 5,2g axit (A) bằng dung dịch NaOH 2M vừa đủ rồi cô cạn được 7,4g muối khan. Cho MA < 150.
A có công thức phân tử :
CH2O2
C2H4O2
C3H6O2
C3H4O4
Thể tích dung dịch NaOH đã dùng :
25ml
50ml
75ml
100ml
Chỉ dùng hóa chất nào dưới đây có thể phân biệt được 3 lọ mất nhãn sau : axit axetic ; rượu etylic và anđehit propionic.
CaCO3
Quỳ tím
Cu(OH)2
Dung dịch AgNO3/NH3
Triglixerit là este 3 lần este của glixerin. Có thể thu được tối đa bao nhiêu triglixerit khi đun glixerin với hỗn hợp 3 axit RCOOH, R’COOH và R”COOH (có H2SO4 đặc làm xúc tác) :
6
9
12
18
E là este chỉ chứa một loại nhóm chức có %C ; %H (theo khối lượng) lần lượt là : 40% và 6,66%.
Sử dụng dữ kiện trên để trả lời các câu 27, 28.
E có công thức phân tử :
C4H8O2
C4H6O2
C3H4O2
C2H4O2
Tên gọi của E :
etylaxetat
metylfomiat
vinylaxetat
metypropionat
E là este có công thức phân tử C5H8O2. Xà phòng hóa 10g E bằng dung dịch NaOH vừa đủ rồi cô cạn được 9,4g muối khan. Sử dụng dữ kiện trên để trả lời các câu 29, 30.
Công thức cấu tạo của E là :
CH3COO – CH2 – CH = CH2
CH3 – CH2 – COO – CH = CH2
CH2 = CH – COO – CH2 – CH3
CH3 – CH = CH – COO – CH3
E là este của axit hoặc rượu nào dưới đây :
Rượu metylic
Rượu vinylic
Axit axetic
Axit acrylic
Este nào dưới đây có thể làm mất màu nước brom :
metyl axetat
metyl propionat
etyl axetat
vinyl axetat
Đốt cháy 3g este E được 4,4g CO2 và 1,8g H2O. E có tên gọi :
metyl fomiat
metyl axetat
etyl fomiat
metyl metacrylat
Có bao nhiêu este đồng phân có công thức phân tử là C5H10O2 :
4
6
8
9
10g metylmetacrylat làm mất màu vừa đủ bao nhiêu ml dung dịch Br2 2 M :
50ml
100ml
150ml
200ml
Trong cùng điều kiện nhiệt độ áp suất. Một lít hơi este E nặng gấp 1,875 lần một lít khí oxi. Điều nào dưới đây sai khi nói về E :
E là đồng phân của axit axetic.
E có thể cho được phản ứng tráng gương
Xà phòng hóa E được một rượu không có khả năng tách nước tạo anken.
E còn có một đồng phân cùng chức.
E là chất hữu cơ có công thức phân tử C7H12O4. E tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng tạo một muối hữu cơ và hai rượu là etanol cùng propanol_2. Tên gọi của (E) là :
etyl isopropyl oxalat
etyl isopropyl malonat
metyl isopropyl
đietyl ađipat
E là este chỉ chứa một loại nhóm chức. Đốt cháy 4,2g E được 6,16g CO2 và 2,52g nước. Chỉ ra phát biểu đúng về E :
E có nhiệt độ sôi thấp hơn CH3COOH
E tác dụng với NaOH theo tỉ lệ mol 1 : 2
E có 2 axit đồng phân với nó.
Trùng hợp E được polime có nhiều ứng dụng trong đời sống.
Sử dụng dữ kiện sau để trả lời các câu 38, 39
 X là hỗn hợp 2 este đơn chức (tạo bởi cùng một axit với 2 rượu liên tiếp trong dãy đồng đẳng). Đốt cháy 28,6g X được 61,6g CO2 và 19,8g H2O.
X gồm 2 este có công thức phân tử là :
C2H4O2 và C3H6O2
C3H4O3 và C4H6O2
C3H6O2 và C4H8O2
C4H6O2 và C5H8O2
Phần trăm (theo khối lượng) của este có phân tử lượng nhỏ trong X là :
30%
25,14%
20,97%
18,35%
0,1 mol este đơn chức (E) phản ứng vừa đủ với 50ml dung dịch Br2 2M cho ra sản phẩm có %Br (theo khối lượng) là 65,04%. (E) có công thức phân tử là :
C3H4O2
C4H6O2
C5H8O2
C6H10O2 
Cần phải dùng bao nhiệu tấn metylacrylat để điều chế 100 tấn polimetyl metacrylat. Cho hiệu suất phản ứng đạt 95%.
95 tấn
105,26 tấn
123 tấn
195 tấn
Có 4 lọ mất nhãn chứa dung dịch : rược etylic ; glucozơ ; saccarozơ ; anđehit axetic. Chỉ dùng hóa chất nào dưới đây có thể phân biệt được chúng :
Na
Cu(OH)2
CuO
Dung dịch AgNO3/NH3
Lượng saccarozơ thu được từ 1 tấn nước mía chứa 12% saccarozơ (hiệu suất thu hồi đường đạt 75%) là :
160 kg
120 kg
90 kg
60 kg
Khối lượng phân tử của “thủy tinh hữu cơ” là 25.000 đvC. Số mắc xích trong phân tử “thủy tinh hữu cơ” là :
83 mắc xích
173 mắc xích
250 mắc xích
2.500.000 mắc xích
Một phân tử protit chỉ chứa một nguyên tử sắt. Biết % sắt (theo khối lượng) trong phân tử protit này là 0,4% thì khối lượng phân tử của protit này là :
14.000 đvC
7.000 đvC
224 đvC
0,224 đvC
Mỗi câu 46, 47, 48, 49, 50 dưới đây sẽ ứng với một ý hợp lý nhất (được ký hiệu bởi các mẫu tự A, B, C, D). Thí sinh tô đen khung chứa mẫu tự tương ứng với từng câu ở bảng trả lời. Chú ý mỗi mẫu tự có thể sử dụng chỉ một lần, hoặc nhiều lần, hoặc không sử dụng .
polime
aminoaxit
chất béo
axit ađipic
Thành phần phân tử nhất thiết phải có nguyên tố nitơ
Phân tử do nhiều mắc xích tạo nên.
Sản phẩm thủy phân của protit
Có phân tử lượng rất lớn
Monome dùng để điều chế tơ nylon – 6,6

File đính kèm:

  • docon tap.doc