Đề 1 thi tuyển sinh đại học năm 2010 môn: hoá học; khối b thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Câu 1:Trộn 10,8 gam bột Al với 34,8 gam bột Fe3O4rồi tiến hành phản ứng nhiệt nhôm trong điều

kiện không có không khí. Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp rắn sau phản ứng bằng dung dịch H2SO4loãng

(dư), thu được 10,752 lít khí H2(đktc). Hiệu suất của phản ứng nhiệt nhôm là

A. 60%. B. 90%. C. 70%. D. 80%.

pdf6 trang | Chia sẻ: maika100 | Lượt xem: 846 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề 1 thi tuyển sinh đại học năm 2010 môn: hoá học; khối b thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 KOH 0,1M, thu được dung dịch Y và 21,7 gam kết tủa. 
Cho Y vào dung dịch NaOH, thấy xuất hiện thêm kết tủa. Giá trị của m là 
A. 23,2. B. 12,6. C. 18,0. D. 24,0. 
Câu 14: Các dung dịch phản ứng được với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường là: 
A. lòng trắng trứng, fructozơ, axeton. B. anđehit axetic, saccarozơ, axit axetic. 
C. fructozơ, axit acrylic, ancol etylic. D. glixerol, axit axetic, glucozơ. 
Câu 15: Các chất mà phân tử không phân cực là: 
A. NH3, Br2, C2H4. B. Cl2, CO2, C2H2. C. HBr, CO2, CH4. D. HCl, C2H2, Br2. 
Câu 16: Hỗn hợp X gồm 1 ancol và 2 sản phẩm hợp nước của propen. Tỉ khối hơi của X so với hiđro 
bằng 23. Cho m gam X đi qua ống sứ đựng CuO (dư) nung nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn 
toàn, thu được hỗn hợp Y gồm 3 chất hữu cơ và hơi nước, khối lượng ống sứ giảm 3,2 gam. Cho Y 
tác dụng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, tạo ra 48,6 gam Ag. Phần trăm khối 
lượng của propan-1-ol trong X là 
A. 16,3%. B. 65,2%. C. 48,9%. D. 83,7%. 
Câu 17: Thủy phân este Z trong môi trường axit thu được hai chất hữu cơ X và Y (MX < MY). Bằng 
một phản ứng có thể chuyển hoá X thành Y. Chất Z không thể là 
A. metyl propionat. B. metyl axetat. C. etyl axetat. D. vinyl axetat. 
Câu 18: Phát biểu nào sau đây không đúng? 
A. Đám cháy magie có thể được dập tắt bằng cát khô. 
B. Dung dịch đậm đặc của Na2SiO3 và K2SiO3 được gọi là thủy tinh lỏng. 
C. Trong phòng thí nghiệm, N2 được điều chế bằng cách đun nóng dung dịch NH4NO2 bão hoà. 
D. CF2Cl2 bị cấm sử dụng do khi thải ra khí quyển thì phá hủy tầng ozon. 
Câu 19: Nung 2,23 gam hỗn hợp X gồm các kim loại Fe, Al, Zn, Mg trong oxi, sau một thời gian thu 
được 2,71 gam hỗn hợp Y. Hoà tan hoàn toàn Y vào dung dịch HNO3 (dư), thu được 0,672 lít khí NO 
(sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Số mol HNO3 đã phản ứng là 
A. 0,12. B. 0,16. C. 0,18. D. 0,14. 
Câu 20: Hỗn hợp Z gồm hai axit cacboxylic đơn chức X và Y (MX > MY) có tổng khối lượng là 8,2 
gam. Cho Z tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được dung dịch chứa 11,5 gam muối. Mặt 
khác, nếu cho Z tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 21,6 gam Ag. 
Công thức và phần trăm khối lượng của X trong Z là 
A. C2H3COOH và 43,90%. B. C3H5COOH và 54,88%. 
C. C2H5COOH và 56,10%. D. HCOOH và 45,12%. 
Câu 21: Cho 13,74 gam 2,4,6-trinitrophenol vào bình kín rồi nung nóng ở nhiệt độ cao. Sau khi phản 
ứng xảy ra hoàn toàn, thu được x mol hỗn hợp khí gồm: CO2, CO, N2 và H2. Giá trị của x là 
A. 0,45. B. 0,60. C. 0,36. D. 0,54. 
 Trang 2/6 - Mã đề thi 937 
Câu 22: Một ion M3+ có tổng số hạt proton, nơtron, electron là 79, trong đó số hạt mang điện nhiều 
hơn số hạt không mang điện là 19. Cấu hình electron của nguyên tử M là 
A. [Ar]3d54s1. B. [Ar]3d64s2. C. [Ar]3d34s2. D. [Ar]3d64s1. 
Câu 23: Phát biểu nào sau đây không đúng? 
A. Trong các dung dịch: HCl, H2SO4, H2S có cùng nồng độ 0,01M, dung dịch H2S có pH lớn nhất. 
B. Dung dịch Na2CO3 làm phenolphtalein không màu chuyển sang màu hồng. 
C. Nhỏ dung dịch NH3 từ từ tới dư vào dung dịch CuSO4, thu được kết tủa xanh. 
D. Nhỏ dung dịch NH3 từ từ tới dư vào dung dịch AlCl3, thu được kết tủa trắng. 
Câu 24: Cho phản ứng: 2C6H5-CHO + KOH → C6H5-COOK + C6H5-CH2-OH 
Phản ứng này chứng tỏ C6H5-CHO 
A. chỉ thể hiện tính oxi hoá. 
B. không thể hiện tính khử và tính oxi hoá. 
C. vừa thể hiện tính oxi hoá, vừa thể hiện tính khử. 
D. chỉ thể hiện tính khử. 
Câu 25: Phương pháp để loại bỏ tạp chất HCl có lẫn trong khí H2S là: Cho hỗn hợp khí lội từ từ qua 
một lượng dư dung dịch 
A. AgNO3. B. NaOH. C. NaHS. D. Pb(NO3)2. 
Câu 26: Điện phân (với điện cực trơ) 200 ml dung dịch CuSO4 nồng độ x mol/l, sau một thời gian thu 
được dung dịch Y vẫn còn màu xanh, có khối lượng giảm 8 gam so với dung dịch ban đầu. Cho 16,8 
gam bột sắt vào Y, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 12,4 gam kim loại. Giá trị của x 
là 
A. 1,50. B. 3,25. C. 2,25. D. 1,25. 
Câu 27: Phát biểu nào sa đây không đúng khi so sánh tính chất hóa học của u nhôm và crom? 
A. Nhôm có tính khử mạnh hơn crom.
B. Nhôm và crom đều bền trong không khí và trong nước. 
C. Nhôm và crom đều bị thụ động hóa trong dung dịch H2SO4 đặc nguội. 
D. Nhôm và crom đều phản ứng với dung dịch HCl theo cùng tỉ lệ về số mol. 
Câu 28: Trong các chất: xiclopropan, benzen, stiren, metyl acrylat, vinyl axetat, đimetyl ete, số chất 
có khả năng làm mất màu nước brom là 
A. 3. B. 5. C. 4. D. 6. 
Câu 29: Cho các cân bằng sau: 
(I) 2HI (k) ⇄ H2 (k) + I2 (k); 
(II) CaCO3 (r) ⇄ CaO (r) + CO2 (k); 
(III) FeO (r) + CO (k) ⇄ Fe (r) + CO2 (k); 
(IV) 2SO2 (k) + O2 (k) ⇄ 2SO3 (k). 
Khi giảm áp suất của hệ, số cân bằng bị chuyển dịch theo chiều nghịch là 
A. 3. B. 4. C. 1. D. 2. 
Câu 30: Có 4 dung dịch riêng biệt: CuSO4, ZnCl2, FeCl3, AgNO3. Nhúng vào mỗi dung dịch một 
thanh Ni. Số trường hợp xuất hiện ăn mòn điện hoá là 
A. 2. B. 4. C. 3. D. 1. 
Câu 31: Khử hoàn toàn m gam oxit MxOy cần vừa đủ 17,92 lít khí CO (đktc), thu được a gam kim 
loại M. Hoà tan hết a gam M bằng dung dịch H2SO4 đặc nóng (dư), thu được 20,16 lít khí SO2 (sản 
phẩm khử duy nhất, ở đktc). Oxit MxOy là 
A. FeO. B. CrO. C. Fe3O4. D. Cr2O3. 
Câu 32: Dãy gồm các chất đều tác dụng với H2 (xúc tác Ni, to), tạo ra sản phẩm có khả năng phản 
ứng với Na là: 
A. C2H3CHO, CH3COOC2H3, C6H5COOH. B. C2H3CH2OH, CH3COCH3, C2H3COOH. 
C. CH3OC2H5, CH3CHO, C2H3COOH. D. C2H3CH2OH, CH3CHO, CH3COOH. 
 Trang 3/6 - Mã đề thi 937 
Câu 33: Hoà tan hoàn toàn 2,44 gam hỗn hợp bột X gồm FexOy và Cu bằng dung dịch H2SO4 đặc 
nóng (dư). Sau phản ứng thu được 0,504 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) và dung dịch 
chứa 6,6 gam hỗn hợp muối sunfat. Phần trăm khối lượng của Cu trong X là 
A. 26,23%. B. 13,11%. C. 39,34%. D. 65,57%. 
Câu 34: Hỗn hợp X gồm axit panmitic, axit stearic và axit linoleic. Để trung hoà m gam X cần 40 ml 
dung dịch NaOH 1M. Mặt khác, nếu đốt cháy hoàn toàn m gam X thì thu được 15,232 lít khí CO2 
(đktc) và 11,7 gam H2O. Số mol của axit linoleic trong m gam hỗn hợp X là 
A. 0,010. B. 0,015. C. 0,020. D. 0,005. 
Câu 35: Cho sơ đồ chuyển hoá: 
P2O5 +KOH⎯⎯⎯⎯→ X 3 4+H PO⎯⎯⎯⎯→ Y +KOH⎯⎯⎯⎯→ Z. 
Các chất X, Y, Z lần lượt là: 
A. KH2PO4, K2HPO4, K3PO4. B. KH2PO4, K3PO4, K2HPO4. 
C. K3PO4, KH2PO4, K2HPO4. D. K3PO4, K2HPO4, KH2PO4. 
Câu 36: Một loại phân supephotphat kép có chứa 69,62% muối canxi đihiđrophotphat, còn lại gồm 
các chất không chứa photpho. Độ dinh dưỡng của loại phân lân này là 
A. 39,76%. B. 42,25%. C. 45,75%. D. 48,52%. 
Câu 37: Hợp chất hữu cơ mạch hở X có công thức phân tử C6H10O4. Thuỷ phân X tạo ra hai ancol 
đơn chức có số nguyên tử cacbon trong phân tử gấp đôi nhau. Công thức của X là 
A. C2H5OCO-COOCH3. B. CH3OCO-CH2-CH2-COOC2H5. 
C. CH3OCO-CH2-COOC2H5. D. CH3OCO-COOC3H7. 
Câu 38: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một amin no, mạch hở X bằng oxi vừa đủ, thu được 0,5 mol hỗn 
hợp Y gồm khí và hơi. Cho 4,6 gam X tác dụng với dung dịch HCl (dư), số mol HCl phản ứng là 
A. 0,2. B. 0,1. C. 0,3. D. 0,4. 
Câu 39: Hỗn hợp khí X gồm một ankan và một anken. Tỉ khối của X so với H2 bằng 11,25. Đốt cháy 
hoàn toàn 4,48 lít X, thu được 6,72 lít CO2 (các thể tích khí đo ở đktc). Công thức của ankan và anken 
lần lượt là 
A. CH4 và C4H8. B. C2H6 và C2H4. C. CH4 và C2H4. D. CH4 và C3H6. 
Câu 40: Hòa tan hoàn toàn 2,45 gam hỗn hợp X gồm hai kim loại kiềm thổ vào 200 ml dung dịch 
HCl 1,25M, thu được dung dịch Y chứa các chất tan có nồng độ mol bằng nhau. Hai kim loại trong X 
là 
A. Mg và Ca. B. Be và Mg. C. Mg và Sr. D. Be và Ca. 
_________________________________________________________________________________ 
II. PHẦN RIÊNG [10 câu] 
Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc B) 
A. Theo chương trình Chuẩn (10 câu, từ câu 41 đến câu 50) 
Câu 41: Phát biểu nào sau đây đúng? 
A. Khi đun C2H5Br với dung dịch KOH chỉ thu được etilen. 
B. Đun ancol etylic ở 140oC (xúc tác H2SO4 đặc) thu được đimetyl ete. 
C. Dung dịch phenol làm phenolphtalein không màu chuyển thành màu hồng. 
D. Dãy các chất: C2H5Cl, C2H5Br, C2H5I có nhiệt độ sôi tăng dần từ trái sang phải. 
Câu 42: Dung dịch X chứa các ion: Ca2+, Na+, HCO3– và Cl–, trong đó số mol của ion Cl– là 0,1. Cho 
1/2 dung dịch X phản ứng với dung dịch NaOH (dư), thu được 2 gam kết tủa. Cho 1/2 dung dịch X 
còn lại phản ứng với dung dịch Ca(OH)2 (dư), thu được 3 gam kết tủa. Mặt khác, nếu đun sôi đến cạn 
dung dịch X thì thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là 
A. 7,47. B. 9,21. C. 8,79. D. 9,26. 
Câu 43: Có bao nhiêu chất hữu cơ mạch hở dùng để điều chế 4-metylpentan-2-ol chỉ bằng phản ứng 
cộng H2 (xúc tác Ni, to)? 
A. 2. B. 5. C. 4. D. 3. 
 Trang 4/6 - Mã đề thi 937 
Câu 44: Cho một số nhận định về nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường không khí như sau: 
(1) Do hoạt động của núi lửa. 
(2) Do khí thải công nghiệp, khí thải sinh hoạt. 
(3) Do khí thải từ các phương tiện giao thông. 
(4) Do khí sinh ra từ quá trình quang hợp của cây xanh. 
(5) Do nồng độ cao của các ion kim loại: Pb2+, Hg2+, Mn2+, Cu2+ trong các nguồn nước. 
Những nhận định đúng là: 
A. (2), (3), (5). B. (2), (3), (4). C. (1), (2), (3). D. (1), (2), (4). 
Câu 45: Cho các cặp chất với tỉ lệ số mol tương ứng như sau: 
 (a) Fe3O4 và Cu (1:1); (b) Sn và Zn (2:1); (c) Zn và Cu (1:1); 
 (d) Fe2(SO4)3 và Cu (1:1); (e) FeCl2 và Cu (2:1); (g) FeCl3 và Cu (1:1). 
Số cặp chất tan hoàn toàn trong một lượng dư dung dịch HCl loãng nóng là 
A. 5. B. 4. C. 2. D. 3. 
Câu 46: Hỗn hợp bột X gồm Cu, Zn. Đốt cháy hoàn toàn m gam X trong oxi (dư), thu được 40,3 gam 
hỗn hợp gồm CuO và ZnO. Mặt khác, nếu cho 0,25 mol X phản ứng với một lượng dư dung dịch 
KOH loãng nóng, thì thu được 3,36 lít khí H2 (đktc). Phần trăm khối lượng của Cu trong X là 
A. 59,44%. B. 39,63%. C. 19,81%. D. 29,72%. 
Câu 47: Cho các chất: (1) axit picric; (2) cumen; (3) xiclohexanol; (4) 1,2-đihiđroxi-4-metylbenzen; 
(5) 4-metylphenol; (6) α-naphtol. Các chất thuộc loại phenol là: 
A. (1), (3), (5), (6). B. (1), (4), (5), (6). C. (1), (2), (4)

File đính kèm:

  • pdfDE THI DH HOA B M937 2010.pdf
Giáo án liên quan