Đề 04 thi tuyển sinh đại học 2010 môn thi: hoá – khối a thời gian: 90 phút, không kể thời gian giao đề

Câu 1: Điều chế Cu bằng cách khử 8 g CuO bằng khí CO ở nhiệt độ cao thu được 6,56 g chất rắn. Hiệu suất quá trình điều chế là :

A. 73% B. 91,25% C. 80% D. 90%

 

doc5 trang | Chia sẻ: maika100 | Lượt xem: 792 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề 04 thi tuyển sinh đại học 2010 môn thi: hoá – khối a thời gian: 90 phút, không kể thời gian giao đề, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ợng của xenlulozơ triaxetat trong hỗn hợp X là :
A. 25%	B. 22,16%.	C. 75%.	D. 77,84%.
Câu 5:  Chất dẻo PVC được điều chế từ khí thiên nhiên theo sơ đồ sau (hs : hiệu suất) : 
Tính thể tích khí thiên nhiên (điều kiện tiêu chuẩn) cần điều chế được 8,5 kg PVC (biết khí thiên nhiên chứa 95% CH4 về thể tích) ?
A. 22,4 m3	B. 50 m3	C. 45 m3	D. 40 m3
Câu 6: Thuốc thử duy nhất có thể dùng để phân biệt các chất lỏng anilin, stiren, benzen là :
A. dung dịch HCl.	B. dung dịch brom.	C. dung dịch H2SO4.	D. dung dịch NaOH.
Câu 7: Đun nóng 0,3 mol bột Fe với 0,2 mol bột S đến phản hoàn toàn được hỗn hợp X. Hòa tan hết X bằng dung dịch HCl dư thu được khí Y. Tỉ khối hơi của Y so với không khí bằng :
A. 0,7586.	B. 0,8046.	C. 0,4368.	D. 1,1724.
Câu 8: Đun nóng hỗn hợp 2 ancol đơn chức mạch hở với H2SO4 đặc ở 140oC thu được hỗn hợp 3 ete. Đốt cháy 1 trong 3 ete thu được khí cacbonic và hơi nước có tỉ lệ mol là . Công thức phân tử của 2 ancol là:
A. C2H5OH và CH3CH2OH	B. CH3OH và C2H5OH
C. C2H5OH và CH3CHOHCH3	D. CH3OH và CH3CH2CH2OH
Câu 9: Có các cặp chất sau: Cu và dung dịch FeCl3; H2S và dung dịch CuSO4; H2S và dung dịch FeCl3; dung dịch AgNO3 và dung dịch FeCl3. Số cặp chất xảy ra phản ứng ở điều kiện thường là:
A. 1	B. 2	C. 3	D. 4
Câu 10: Cho 4 chất sau đây :
 `Số chất có thể làm mất màu dung dịch brom là :
A. 2	B. 1	C. 4	D. 3
Câu 11: Phương pháp điều chế polime nào sau đây đúng ?
A. Đồng trùng ngưng butađien-1,3 (buta-1,3-đien) và vinyl xianua để được cao su buna-N
B. Trùng hợp caprolactam tạo ra tơ nilon-6.
C. Đồng trùng hợp axit terephtalic và etilenglicol (etylen glicol) để được poli(etylen terephtalat)
D. Trùng hợp ancol vinylic để được poli(vinyl ancol)
Câu 12: Hòa tan hỗn hợp gồm 0,01 mol Fe2O3 và 0,02 mol Fe bằng tối đa dung dịch HCl thu được dung dịch X. Cho dung dịch X tác dụng với dung dịch NaOH dư, lọc lấy kết tủa và nung trong chân không đến khối lượng không đổi thì được m gam chất rắn. Vậy m có giá trị là :
A. 3,92 g	B. 3,20g	C. 3,04 g	D. 4,00 g
Câu 13: Các hiện tượng nào sau đây được mô tả không chính xác ?
A. Nhúng quỳ tím vào dung dịch etyl amin thấy quỳ tím chuyển màu xanh.
B. Phản ứng giữa khí metylamin và khí hiđro clorua làm xuất hiện "khói trắng".
C. Nhỏ vài giọt nước brom vào ống nghiệm đựng dung dịch anilin thấy có kết tủa trắng.
D. Thêm vài giọt phenolphtalein vào dung dịch đimetylamin xuất hiện màu xanh.
Câu 14: Dãy gồm các chất nào sau đây đều là este ?
A. Vinyl axetat, natri axetat, xenlulozơ trinitrat	B. Etyl phenolat, metyl fomiat, etyl acrilat
C. Etyl acrilat, etylen điaxetat, lipit	D. Etylen điaxetat, lipit, etyl phenolat
Câu 15: Cho stiren lần lượt tham gia các phản ứng dưới đây, trường hợp nào đã viết không đúng sản phẩm (chính) của phản ứng?
A. 	B. 
C. 	D. 
Câu 16: Cho Ba vào các dung dịch sau : NaHCO3, CuSO4, (NH4)2CO3, NaNO3, MgCl2. Số dung dịch tạo ra kết tủa là :
A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 4.
Câu 17: Cho 20,16 g hỗn hợp 2 axit no đơn chức tác dụng vừa đủ với dung dịch Na2CO3 thì thu được V lít khí CO2 (đo đktc) và dung dịch muối. Cô cạn dung dịch thì thu được 28,96g muối. Giá trị của V là :
A. 1,12 lít	B. 5,60 lít	C. 8,96 lít	D. 2,24 lít
Câu 18: Hòa tan hết 0,02 mol Al và 0,03 mol Cu vào dung dịch HNO3 rồi cô cạn và đun đến khối lượng không đổi thì thu được chất rắn nặng :
A. 2,94 g	B. 3,42 g	C. 7,98 g	D. 9,9 g
Câu 19: Phản ứng nào sau đây không tạo ra HBr ?
A. Br2 + H2O ®	B. NaBr (rắn) + H2SO4 (đặc, nóng) ®
C. PBr3 + H2O ®	D. SO2 + Br2 + H2O ®
Câu 20: Đốt cháy hoàn toàn 0,1mol khí C2H4 rồi dẫn toàn bộ sản phẩm vào dung dịch chứa 0,15mol Ca(OH)2. Khối lượng dung dịch sau phản ứng thay đổi như thế nào ?
A. Giảm 1,2 g	B. Giảm 10 g	C. Tăng 2,4 g	D. Tăng 12,4 g
Câu 21: Cho hỗn hợp 18,4g bột sắt và đồng vào dung dịch chứa 0,4 mol AgNO3, sau khi phản ứng hoàn toàn thu được 49,6g hai kim loại. Vậy khối lượng sắt và đồng trong hỗn hợp đầu lần lượt là :
A. 5,6 g và 12,8 g.	B. 5,6 g và 9,6 g.	C. 11,2 g và 3,2 g.	D. 11,2 g và 6,4 g.
Câu 22: Cho α-amino axit mạch thẳng A có công thức H2NR(COOH)2 phản ứng hết với 0,1 mol NaOH tạo 9,55 gam muối. A là:
A. axit 2-aminobutanđioic.	B. axit 2-aminopentanđioic.
C. axit 2-aminopropanđioic.	D. axit 2-aminohexanđioic.
Câu 23: Khi cô cạn dung dịch chứa hỗn hợp gồm : 0,200 mol Na+ ; 0,100 mol Mg2+; x mol Cl– và y mol SO42– thì thu được 23,7 g muối. Vậy trị số của x, y lần lượt là :
A. 0,100 và 0,150.	B. 0,050 và 0, 175.	C. 0,300 và 0,050.	D. 0,200 và 0,100.
Câu 24: Thổi khí CO2 vào dung dịch chứa 0,02 mol Ba(OH)2. Giá trị khối lượng kết tủa biến thiên trong khoảng nào khi CO2 biến thiên trong khoảng từ 0,005 mol đến 0,024 mol ?
A. 0 gam đến 0,985 gam	B. 0,985 gam đến 3,94 gam
C. 0 gam đến 3,94 gam	D. 0,985 gam đến 3,152 gam
Câu 25: Tính khử của các kim loại : Al, Mg, Fe, Cu, Ag, Zn được xếp tăng dần theo dãy :
A. Al < Mg < Fe < Zn < Cu < Ag.	B. Ag < Cu < Fe < Zn < Al < Mg.
C. Cu < Ag < Fe < Al < Zn < Mg.	D. Mg < Al < Zn < Fe < Cu < Ag.
Câu 26: Trong số các chất (X) NaHCO3, (Y) CaCO3, (Z) Na2CO3 và (T) NH4HCO3, thì chất có thể sử dụng làm “bột nở” là :
A. Y và Z.	B. X và Y.	C. X và T.	D. Z và T.
Câu 27: Chất nào sau đây không phản ứng với dung dịch brom ?
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 28: Hỗn hợp nào sau đây không tan hết trong nước nhưng tan hoàn toàn trong nước có hòa tan CO2
A. MgCO3, BaCO3, CaO	B. MgCO3, CaCO3, Al(OH)3
C. Al2O3, CaCO3, CaO	D. CaSO4, Ca(OH)2, MgCO3
Câu 29: Cho 6,84 gam hỗn hợp saccarozơ và mantozơ tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được 1,08 gam Ag kim loại. Số mol saccarozơ và mantozơ trong hỗn hợp lần lượt bằng :
A. 0,005 mol và 0,015 mol	B. 0 mol và 0,020 mol
C. 0,010 mol và 0,010 mol	D. 0,015 mol và 0,005 mol
Câu 30: Thuỷ phân este A có công thức phân tử C4H6O2 tạo sản phẩm có khả năng tham gia phản ứng tráng gương. A có công thức cấu tạo nào trong những công thức cấu tạo dưới đây ?
A. CH3COOCH=CH2 hay CH2=CHCOOCH3	B. HCOOCH2CH=CH2 hay CH2=CHCOOCH3
C. HCOOCH=CHCH3 hay CH2=CHCOOCH3	D. CH3COOCH=CH2 hoặc HCOOCH=CHCH3
Câu 31: Tổng số đồng phân cấu tạo chức axit và este của hợp chất có công thức phân tử C3H6O2 là :
A. 1.	B. 2.	C. 3	D. 4.
Câu 32: Cho 0,1 mol một este X tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,2 mol NaOH, thu được hỗn hợp hai muối của hai axit hữu cơ đều đơn chức và 6,2 g một ancol Y. Y là chất nào trong các chất sau ?
A. C2H4(OH)2	B. CH2(CH2OH)2
C. CH3–CH2–CH2–OH	D. CH3–CH2 –CHOH–CH2–OH
Câu 33: Để chống ăn mòn kim loại, phương pháp nào sau đây không đúng ?
A. Mạ crom các đồ vật bằng sắt.
B. Phủ một lớp nhựa lên các đồ vật bằng sắt.	
C. Bôi dầu mỡ lên bề mặt kim loại
D. Vỏ tàu biển bằng sắt được gắn một lá Sn để làm vật hi sinh.
Câu 34: Cách phân loại nào sau đây đúng ?
A. Tơ nilon-6 là tơ nhân tạo	B. Các loại sợi vải, sợi len đều là tơ thiên nhiên
C. Tơ visco là tơ tổng hợp	D. Tơ xenlulozơ axetat là tơ hóa học
Câu 35: Hòa tan Fe trong HNO3 dư thấy sinh ra hỗn hợp khí chứa 0,03 mol NO2 và 0,02 mol NO. Khối lượng Fe bị hòa tan bằng:
A. 1,68 gam.	B. 1,12 gam.	C. 2,24 gam.	D. 0,56 gam.
Câu 36: Cho 12 g hỗn hợp anđehit fomic và metyl fomiat có khối lượng bằng nhau tác dụng với một lượng thừa dung dịch AgNO3/NH3 . Khối lượng Ag sinh ra là :
A. 108,0 g	B. 64,8 g	C. 86,4 g	D. 43,2 g
Câu 37: Dung dịch muối X có pH < 7, khi tác dụng với dung dịch BaCl2 sinh kết tủa không tan trong axit, khi tác dụng với dung dịch Na2CO3 nóng sinh khí và tạo kết tủa trắng keo. X là muối nào trong các muối sau ?
A. (NH4)2SO4	B. (NH4)3PO4	C. Al2(SO4)3	D. KHSO4
Câu 38: Khi gang, thép bị ăn mòn điện hóa trong không khí ẩm, nhận định nào sau đây không đúng ?
A. Tinh thể C là cực âm xảy ra quá trình khử.	B. Tinh thể C là cực dương xảy ra quá trình khử.
C. Tinh thể Fe là cực âm xảy ra quá trình oxi hóa.	D. Tinh thể Fe là cực dương xảy ra quá trình khử.
Câu 39: Glucozơ không có được tính chất nào dưới đây ?
A. Tham gia phản ứng thủy phân	B. Tính chất của nhóm anđehit
C. Tính chất của poliol (nhiều nhóm –OH liên tiếp)	D. Lên men tạo ancol etylic
Câu 40: Trong số các chất CH3CH2OH, CH3CH2NH2, HCOOH, CH3COOH. Chất có nhiệt độ sôi cao nhất là:
A. CH3CH2OH.	B. CH3COOH.	C. HCOOH.	D. CH3CH2NH2.
Câu 41: Phát biểu nào dưới đây về amino axit là không đúng ?
A. Amino axit ngoài dạng phân tử (H2NRCOOH) còn có dạng ion lưỡng cực (H3N+RCOO-).
B. Thông thường dạng ion lưỡng cực là dạng tồn tại chính của amino axit.
C. Amino axit là hợp chất hữu cơ tạp chức, phân tử chứa đồng thời nhóm amino và nhóm cacboxyl.
D. Hợp chất H2NCOOH là amino axit đơn giản nhất
Câu 42: Hỗn hợp X chứa 2 mol NH3 và 5 mol O2. Cho X qua Pt xúc tác và đun nóng (900oC), thấy có 90% NH3 bị oxi hóa. Lượng O2 còn lại sau phản ứng oxi hóa đó:
A. 3,50 mol.	B. 2,50 mol.	C. 2,75 mol.	D. 1,00 mol.
Câu 43: Độ mạnh tính axit được xếp tăng dần theo dãy sau :
A. H2CO3 < CH3COOH < HCOOH < HClO	B. HCOOH < CH3COOH < H2CO3 < HClO
C. HClO < H2CO3 < CH3COOH < HCOOH	D. CH3COOH < HCOOH < H2CO3 < HClO
Câu 44: Thêm KOH vào dung dịch hỗn hợp chứa 0,01 mol H2SO4 và 0,01 mol Al2(SO4)3. Kết tủa thu được là lớn nhất và nhỏ nhất ứng với số mol KOH lần lượt bằng :
A. 0,08 mol và ³ 0,10 mol.	B. 0,03 mol và ³ 0,08 mol.
C. 0,02 mol và ³ 0,04 mol.	D. 0,02 mol và ³ 0,05 mol.
Câu 45: Cho 2,24 lít một amin bậc 2 ở điều kiện tiêu chuẩn tác dụng hết với HCl thu được 9,55 gam muối tương ứng. Tên của amin đó là :
A. etylmetylamin.	B. đimetylamin	C. metylsopropylamin.	D. đietylamin.
Câu 46: Một hiđrocacbon X tác dụng với dung dịch AgNO3/ NH3, khi tác dụng với hiđro với tỉ lệ mol 1 : 3 tạo được ankan tương ứng. X là chất nào trong các chất sau ?
A. but-1-in	B. but-2-in	C. vinylaxetilen	D. pent-1-in.
Câu 47: Cho 200 gam dung dịch chứa glucozơ tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư, khối lượng Ag sinh ra cho vào dung dịch HNO3 đậm đặc dư dư thấy sinh ra 0,2 mol khí NO2. Vậy C% của glucozơ trong dung dịch ban đầu theo lí thuyết là :
A. 9 % .	B. 18 %.	C. 27%	D. 36%
Câu 48: Trong điều kiện thích hợp, sản phẩm chính của phản ứng nào sau đây không

File đính kèm:

  • docDe va Dan mau Hoa DH 2010 so 5.doc