Chuyên đề Dạng I : Phương pháp bảo toàn electron

1.cho 2,22 g hỗn hợp Al, Fe vào dung dịch chứa hỗn hợp và Sau một thời gian cho tiếp dung dịch HNO3 vào thấy thoát ra 1,12 l khí NO (đktc).% khối lượng Al trong hỗn hợp là:

A: 12,2%

B: 24,32%

C: 36,5%

D: 48,65%

 

doc7 trang | Chia sẻ: maika100 | Lượt xem: 880 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề Dạng I : Phương pháp bảo toàn electron, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
DẠNG I: PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN ELECTRON 
1.cho 2,22 g hỗn hợp Al, Fe vào dung dịch chứa hỗn hợp và Sau một thời gian cho tiếp dung dịch HNO3 vào thấy thoát ra 1,12 l khí NO (đktc).% khối lượng Al trong hỗn hợp là:
A: 12,2% 
B: 24,32% 
C: 36,5% 
D: 48,65%
2. cho một hỗn hợp Fe, Cu vào 100ml dung dịch . Sau phản ứng cho thêm dung dịch NaOH dư vào và lọc lấy kết tủa nung trong đièu kiện không có không khí dược chất rắn A. Cho CO dư đi qua A nung nóng để phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp khí B. Cho B qua thu được 30 g kết tủa. của là:
A: 1,5M 
B: 2,5M 
C: 2M 
D: 3M
3.Cho hỗn hợp Mg và Al vào dung dịch loãng dư, phản ứng xong thu được 0,02 mol khí và dung dịch B. Cho NaOH dư vào B đun nóng thu được 0,02 mol khí thoát ra và 5,8 g kết tủa. Khối lượng của Al trong hỗn hợp là:
A: 0,27g 
B: 0,54 g 
C: 0,81g 
D: 1,08g
4.cho 3,9 g hỗn hợp Al, Fe vào dung dịch HNO3 dư phản ứng xong thu được 0,672 lit khí A(đktc) và dung dịch B. Cho B vào dung dịch NaOH dư thu được kết tủa D. Nung D ở nhịêt độ cao đến khối lượng không đổi thu được 4,8 g chất rắn. Khí A là:
A: NO 
B: 
C: 
D: 
5.cho m g Al trộn với 37,6 g hỗn hợp và CuO rồi nung ở nhiệt độ cao được hỗn hợp chất rắn A. Cho A vào dung dịch dư, kết thúc phản ứng thu được 8,96 lit khí NO (đktc) và dung dịch B. Khối lượng m là:
A: 8,1 g 
B: 5,4 g 
C: 2,7 g 
D: 10,8 g
6. Đốt cháu m g Fe trong sau một thời gian thấy có 6,72 l khí phản ứng (đktc)và thu được 4 chất rắn. Hoà tan 4 chất rắn này trong dư thì thu được 4,48 lít khí NO (đktc). Gía trị của m là:
A: 22,4 g 
B: 11,2 g 
C: 3,36g 
D: 33,6g
7.cho 8 g Ba, Na hấp thụ hết 0,672 l khí (đktc) được hỗn hợp chất rắn A.Cho A vào dung dịch loãng dư được kết tủa B và 0,336 l khí (đktc). Khối lượng chất kết tủa B là:
A: 8,345g 
B: 5,825 g 
C: 11,65g 
D: 23,3 g
8.cho 16,2 g một kim loại R có hoá trị không đổi vào dung dịch dư, để cho phản ứng xảy ra hoàn toàn. Cho tiếp dung dịch dư vào hỗn hợp sau phản ứng trên thấy thoát ra 13,44 lit khí NO(đktc). Kim loại R là:
A: Mg 
B: Fe 
C: Al 
D: Zn
9. hoà tan 27,2 g hỗn hợp kim loại M và M2O3 trong dung dịch dư thu được dung dịch A và V lit khí (đktc). Cho dung dịch A vào dung dịch NaOH dư thu được kết tủa B. Nung B đến khối lượng không đổi thu được 32 g chất rắn E.V bằng:
A: 4,48 
B: 6,72 
C: 8,96 
D: 5,6
10. cho 12,9 g hỗn hợp Mg, Al vào dung dịch HCl dư thu được 14,56 lít khí ở đktc. Khối lượng của Al, Mg tương ứng là:
A: 8,1 g-4,8 g 
B: 5,4g-7,5g 
C: 5,7g-7,2g 
D: 3,3g-9,6g
11.cho m g hỗn hợp Al, Mg phản ứng vừa đủ với 100 ml dung dịch chứa hỗn hợp có nồng độ tương ứng là và mol/l thì thu được 64,4 g chất rắn. Nếu cho m g hỗn hợp ban đầu phản ứng với HCl dư thì thu được 14,56 l khí (đktc). lần lượt nhận các giá trị:
A: 2 ;3 
B: 2,5 ; 3 
C: 3 ; 4 
D: 3 ; 5
12.Cho m g hỗn hợp Mg, Al vào dung dịch loãng dư thu được dung dịch A và không có khí thoát ra. Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch A đun nóng thu được 0,896 lit khí thóat ra (đktc) và 5,8 g kết tủa. m có giá trị là:
A: 2,67 g 
B: 2,94 g 
C: 3,21 g 
D: 3,48g
13.cho 12,9 g hỗn hợp Al và Mg phản ứng với 100ml dung dịch hốn hợp 2 axit (đậm đặc) thu được 0,1 mol mỗi khí . Số mol Al, Mg tương ứng là:
A: 0,2-0,3 
B: 0,3-0,2 
C: 0,1-0,2 
D: 0,2-0,1
14.Hoà tàn hoàn toàn m g bằng dung dịch đặc nóng thu được khí A và dung dịch B.Cho A hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch NaOH dư thu được 12,6 g muối. Cô cạn dung dịch thu được 120 g muối khan. Công thức của oxit sắt là:
A: FeO 
B: 
C: 
D: A,B đúng
15.hoà tan hoàn toàn 1,805 g hỗn hợp gồm kim loại A có hoá trị không đổi duy nhất và Fe bằng dung dịch HCl thu được 1,064 lit khí . Khi hoà tan 1,085 g hỗn hợp trên bằng dung dịch loãng dư thu được 0,896 lit khí NO duy nhất(đktc). Các khí đo ở cùng điều kiện. Kim loại A là:
A: Cu 
B: Cr 
C: Al 
D: Mn.
16. Để m gam phoi bào sắt (A) ngoài không khí, sau một thời gian biến thành hỗn hợp (B) có khối lượng 12 gam gồm sắt và các oxit . cho B tác dụng hoàn toàn với dung dịch thấy giải phóng ra 2,24 lít khí NO duy nhất (đktc).Khối lượng tính theo gam của m là:
A. 11,8. 
B. 10,08 
C. 9,8 
D. 8,8
17 . Hoà tan hoàn toàn m gam vào dung dịch loãng dư, tất cả lượng khí NO thu được đem oxi hoá thành NO2 rồi sục vào nước cùng dòng khí để chuyển hết thành . Cho biết thể tích khí oxi (đktc) đã tham gia quá trình trên là 3,36 lit. Khối lượng m của là giá trị nào sau đây?
A. 139,2 gam. 
B. 13,92 gam. 
C. 1,392 gam. 
D. 1392gam
18. . Hòa tan hoàn toàn 28,8 g kim loại Cu vào dung dịch loãng, tất cả khí NO thu được đem oxi hóa thành rồi sục vào nước có dòng oxi để chuyển hết thành . Thể tích khí oxi ở đktc đã tham gia vào quá trình trên là:
A . 100,8 lít 
B. 10,08lít 
C . 50,4 lít 
D. 5,04 lít
19.Cho hỗn hợp gồm có số mol ba chất đều bằng nhau tác dụng hết với dung dịch thu được hỗn hợp khí gồm 0,09 mol và 0,05 mol NO. Số mol của mỗi chất là:
A. 0,12 mol. 
B. 0,24 mol. 
C. 0,21 mol. 
D. 0,36 mol.
20. Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp FeS và bằng dung dịch đặc nóng thu được hỗn hợp khí A gồm hai khí X, Y có tỷ khối so với hiđro bằng 22,805. Công thức hoá học của X và Y theo thứ tự là:
A. và 
B. và . 
C. và 
D. và 
21. Trộn 0,54 g bột nhôm với bột và CuO rồi tiến hành phản ứng nhiệt nhôm thu được hỗn hợp A. Hoà tan hoàn toàn A trong dung dịch được hỗn hợp khí gồm NO và có tỉ lệ số mol tương ứng là 1 : 3. Thể tích (đktc) khí NO và lần lượt là:
A. 0,224 lít và 0,672 lít. 
B. 0,672 lít và 0,224 lít. 
C. 2,24 lít và 6,72 lít. 
D. 6,72 lít và 2,24 lít.
22. hoà tan hoàn toàn 12 g hỗn hợp Fe, Cu (tỷ lệ 1:1) bằng axit thu được V lit khí (đktc) hỗn hợp X gồm .
Tính V
A: 3,36 
B: 2,24 
C: 4,48 
D: 5,60
23. .nung m g bột sắt trong oxi, thu được 3 g hỗn hợp chất rắn X. Hoà tan hết hỗn hợp X trong dư thấy thoát ra 0,56 lít khí NO( sản phẩm khử duy nhất).Gía trị của m là:
A: 2,52 
B: 2,22 
C: 2,32 
D: 2,62
24. cho 0,01 mol hợp chất của sắt tác dụng hết với đặc nóng dư thấy thoát ra 0,112 lít khí đktc là sản phẩm khí duy nhât. Công thức của hợp chất là:
A: FeS 
B: 
C: FeO 
D: 
PHƯƠNG PHÁP TĂNG GIẢM KHỐI LƯỢNG - ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN
Cho 0,52 gam hh 2 kim loại tan hoàn toàn trong 0,5M (loãng) dư thấy có 0,336 lít khí thoát ra (đktc). 
Câu 1: Khối lượng hh muối sunfat khan (gam) thu được là:
A. 2
B. 2,4
C. 3,92
D. 1,96
Câu 2: Thể tích tối thiểu dd (lít) đã dùng là:
A. 0,3 
B. 0,1 
C. 0,03 
D. 0,01
Câu 3: Khi lấy 3,33g muối clorua của một kim loại chỉ có hoá trị II & một lượng muối nitrat của kim loại đó có cùng số mol như muối clorua nói trên, thấy khác nhau 1,59g. Kim loại trong 2 muối nói trên là:
A. Mg 
B. Ba 
C. Ca 
D. Zn 
Câu 4: Cho 1,53 gam hh Mg, Fe, Zn vào dd HCl dư thấy thoát ra 448 ml khí (đktc). Cô cạn hh sau phản ứng thì thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là:
A. 2,95 
B. 3,9 
C. 2,24 
D. 1,85 
Câu 5: Hoà tan m gam hh A gồm Fe & kim loại M (có hoá trị không đổi) trong dd HCl dư thì thu được 1,008 lít khí (đktc) & dd chứa 4,575g muối khan. Tính m.
A. 1,38 
B. 1,83 
C. 1,41 
D. 2,53
Câu 6: Cho 14,5 gam hh Mg, Fe, Zn vào dd loãng dư tạo ra 6,72 lít (đktc). Khối lượng (gam) muối sunfat thu được là:
A. 43,9 
B. 43,3 
C. 44,5 
D. 34,3
Câu 7: Cho hh 3 muối tan trong dd HCl 1M vừa đủ tạo ra 0,2 mol khí. Thể tích (ml) dd HCl đã dùng là:
A. 200 
B. 100 
C. 150 
D. 400
Câu 8: Để m gam phoi bào sắt (A) ngoài không khí, sau một thời gian biến thành hh B khối lượng 12g gồm . Cho B t/d hoàn toàn với dd thấy giải phóng 2,24 lít NO duy nhất (đktc). Tính m. 
A. 9,72 
B. 10,08 
C. 12,47 
D. ĐA khác
Câu 9: Nung m gam sắt trong không khí, sau một thời gian người ta thu được 104,8g hh rắn A gồm . Hoà tan hoàn toàn A trong HNO3 dư, thu được dd B & 12,096 lít hh khí & (đktc) có tỷ khối so với He là 10,167. Tính m.
A. 72 
B. 69,54 
C. 91,28 
D. ĐA khác
Câu 10: Hỗn hợp A gồm 2 muối cacbonat của hai kim loại kế tiếp nhau trong PNC nhóm II. Hoà tan hoàn toàn 3,6g hh A trong HCl thu được khí B. Cho toàn bộ lượng khí B hấp thụ hết bởi 3 lít , thu được 4g kết tủa. 2 kim loại trong muối cacbonat là:
A. Mg, Ca 
B. Ca, Ba 
C. Be, Mg 
D. A, C

File đính kèm:

  • docBAI TAP AP DUNG PP BAO TOAN ELECTRON.doc
Giáo án liên quan