Chủ đề hóa học: Sử dụng phương trình ion - Eletron

Để làm tốt các bài toán bằng phương pháp ion điều đầu tiên các bạn phải nắm chắc phương trình phản ứng dưới dạng các phân tử từ đó suy ra các phương trình ion, đôi khi có một số bài tập không thể giải theo các phương trình phân tử được mà phải giải dựa theo phương trình ion. Việc giải bài toán hóa học bằng phương pháp ion giúp chúng ta hiểu kỹ hơn về bản chất của các phương trình hóa học. Từ một phương trình ion có thể đúng với rất nhiều phương trình phân tử. Ví dụ phản ứng giữa hỗn hợp dung dịch axit với dung dịch bazơ đều có chung một phương trình ion là

H+ + OH  H2O

hoặc phản ứng của Cu kim loại với hỗn hợp dung dịch NaNO3 và dung dịch H2SO4 là

3Cu + 8H+ + 2NO3  3Cu2+ + 2NO + 4H2O.

Sau đây là một số ví dụ:

 

doc32 trang | Chia sẻ: honglan88 | Lượt xem: 1045 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Chủ đề hóa học: Sử dụng phương trình ion - Eletron, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
5
CM (HCl) = = 0,15 (M) 
CM (HSO ) = = 0,05 (M)
b. Gäi thÓ tÝch dung dÞch B lµ V (lit).
Trong 200 ml ddA : 
 nH = 2. 5 x = 0,05 (mol)
Trong V (lit) ddB : 
 nOH = 0,2 . V + 2. 0,1. V = 0,4 V (mol)
 nH = nOH hay 0,4 V = 0,05 => V = 0,125 (lit) hay 125 (ml)
c. TÝnh tæng khèi l­îng c¸c muèi.
 C¸c muèi = cation + anion
 = mNa + mBa + mCl + mSO 
 = 23.0,2.0,125 + 137.0,1.0,125 + 35,5.0,2.0,15 + 96.0,2.0,05 = 4,3125 (g)
Bµi tËp 2 :Cho 200 ml dung dÞch A chøa HCl 1 (M) vµ HNO3 2(M) t¸c dông víi 300 ml dung dÞch B chøa NaOH 0,8 (M) vµ KOH (ch­a râ nång ®é) thu ®­îc dung dÞch C. BiÕt r»ng ®Ó trung hoµ 100 ml dung dÞch C cÇn 60 ml dung dÞch HCl 1 M, tÝnh :
a, Nång ®é ban ®Çu cña KOH trong dung dÞch B.
b, Khèi l­îng chÊt r¾n thu ®­îc khi c« c¹n toµn bé dung dÞch C.
 H­íng dÉn
B×nh th­êng ®èi víi bµi nµy ta ph¶i viÕt 4 ph­¬ng tr×nh gi÷a 2 axit víi 2 baz¬. Nh­ng nÕu ta viÕt ph­¬ng tr×nh ë d¹ng ion ta chØ ph¶i viÕt 1 ph­¬ng tr×nh ion thu gän cña ph¶n øng trung hoµ.
a. Ph­¬ng tr×nh ph¶n øng trung hoµ :
 H+ + OH H2O
Trong 200 (ml) ddA : 
 nH = 0,2 . 1 + 0,2 . 2 = 0,6 (mol)
Trong 300 (ml) ddB : 
 nOH = 0,3 . 0,8 + 0,3 . a = 0,24 + 0,3.a (a : nång ®é mol cña KOH).
Trong dung dÞch C cßn d­ OH-
Trong 100 (ml) dd C : nOH = nH = 1. 0,06 = 0,06 (mol) 
Trong 500 (ml) dd C : nOH = 0,06 . 5 = 0,3 (mol).
 nOH = (0,24 + 0,3.a) – 0,6 = 0,3.a – 0,36 (mol)
Ta cã : 0,3.a – 0,36 = 0,3 => a = 0,66/0,3 = 2,2 (M).
b. Khèi l­îng chÊt r¾n khi c« c¹n toµn bé dd C.
§èi víi bµi nµy nÕu gi¶i víi ph­¬ng ph¸p b×nh th­êng sÏ gÆp khã kh¨n, v× cã thÓ tÝnh ®­îc khèi l­îng c¸c muèi nh­ng kh«ng tÝnh ®­îc khèi l­îng baz¬ v× ta kh«ng biÕt baz¬ nµo d­. VËy bµi nµy ta sÏ sö dông ph­¬ng tr×nh ion, thay v× tÝnh khèi l­îng c¸c muèi vµ baz¬ ta ®i tÝnh khèi l­îng c¸c ion t¹o ra c¸c chÊt ®ã.
Ta cã : m ChÊt r¾n = mNa + mK + mCl + mNO + mOHd­
 mNa = 0,24. 23 = 5,52 (g)
 mK = 0,3 . 2,2 . 39 = 25,74 (g)
 mCl = 0,2 . 35,5 = 7,1 (g)
 mNO = 0,4 . 62 = 24,8 (g) 
 nOHd­ = 0,3.a – 0,36 = 0,3 . 2,2 – 0,36 = 0,3 (mol)
 mOHd­ = 0,3 . 17 = 5,1 (g).
 m ChÊt r¾n = mNa + mK + mCl + mNO + mOHd­ = 68,26 (g).
Bµi tËp 3 : a, Cho dung dÞch NaOH cã pH = 13 (dung dÞch A). §Ó trung hoµ 10 ml dung dÞch A cÇn 10 ml dung dÞch B chøa 2 axit HCl vµ H2SO4. X¸c ®Þnh pH cña dung dÞch B ?
b, Trén 100 ml dung dÞch A víi 100 ml dung dÞch Ba(OH)2 a (M), thu ®­îc dung dÞch C. §Ó trung hoµ dung dÞch 500 ml dung dÞch C cÇn 350 ml dung dÞch B. X¸c ®Þnh nång ®é mol Ba(OH)2.
 H­íng dÉn 
§©y lµ nh÷ng ph¶n øng gi÷a 1 Baz¬ vµ 2 Axit vµ 2 Baz¬ vµ 2 Axit (cã kÌm theo theo t¹o kÕt tña), vµ cã liªn quan ®Õn pH dung dÞch. VËy nªn nÕu gi¶i ph­¬ng ph¸p b×nh th­êng sÏ rÊt khã kh¨n trong viÖc lËp ph­¬ng tr×nh ®Ó gi¶i hÖ. Nªn ta sö dông ph­¬ng tr×nh ion thu gän.
a. Ph­¬ng tr×nh ph¶n øng trung hoµ ddA víi ddB
 H+ + OH- H2O (1)
 Dd NaOH (ddA) cã pH = 13 	 = 10-13 (M) = 10-1 (M).
Trong 10 ml = 10-2 (l) dung dÞch A cã :
 Sè mol OH- :
 nOH = 10-2.10-1 = 10-3 (mol)
 theo pt (1) cã : nOH = nH = 10-3 (mol)
Trong 10 (ml) = 10-2(l) dung dÞch B cã :
 nH = 10-3 (mol)
 	= 10-3 / 10-2 = 10-1 (M) => pHB = 1.
b. Trén 100 ml A + 100 ml Ba(OH)2 a(M) => 200 ml dd C.
 => nOH dd C = 10-2 + 0,2 . a (mol).
Trong 500 ml dd C cã : nOH = 2,5. 10-2 + a (mol).
Trong 350 ml dd B cã : nH = 3,5. 10-2 (mol).
Theo pt (1) cã : 2,5. 10-2 + a = 3,5 . 10-2 => a = 10-2 (M)
* mét sè bµi tËp
1/ Cho 40 ml dung dÞch HCl 0,75 M vµo 160 ml dung dÞch chøa ®ång thêi Ba(OH)2 0,08 M vµ KOH 0,04 M. TÝnh pH cña dung dÞch thu ®­îc. 
 Cho biÕt : . = 10-14 
 (§Ò thi TS§H khèi A – 2004)
2/ Trén dung dÞch A chøa NaOH vµ dung dÞch B chøa Ba(OH)2 theo thÓ tÝch b»ng nhau ®­îc dung dÞch C. Trung hßa 100 ml dung dÞch C cÇn dïng hÕt 35 ml dung dÞch H2SO4 2M vµ thu ®­îc 9,32 gam kÕt tña. TÝnh nång ®é mol/l cña c¸c dung dÞch A vµ B.
	CÇn ph¶i trén bao nhiªu ml dung dÞch B víi 20 ml dung dÞch A ®Ó thu ®­îc dung dÞch hßa tan võa hÕt 1,08 gam Al.
 (§Ò thi TS§H B¸ch khoa –1989)
3/ TÝnh thÓ tÝch dd Ba(OH)2 0,04M cÇn cho vµo 100ml dd gåm HNO3 0,1M vµ HCl 0,06 M cã ®Ó pH cña dd thu ®ù¬c = 2,0.
 (§Ò thi TS§H SP – 2001)
4/ a/ Cho hçn hîp gåm FeS2 , FeCO3 t¸c dông hÕt víi dung dÞch HNO3 ®Æc, nãng d­ thu ®­îc dung dÞch A vµ hçn hîp khÝ B gåm NO2 vµ CO2 . Thªm dung dÞch BaCl2 vµo dung dÞch A. HÊp thô hçn hîp khÝ B b»ng dung dÞch NaOH d­. ViÕt ph­¬ng tr×nh ph©n tö vµ ph­¬ng tr×nh ion thu gon cña c¸c ph¶n øng x¶y ra.
b/ Trén 200 ml dung dÞch HCl 0,1M vµ H2SO4 0,05M víi 300 ml dung dÞch Ba(OH)2 cã nång ®é a mol/l thu ®­îc m gam kÕt tñavµ 500 ml dung dÞch cã pH = 13. TÝnh a vµ m. 
 (§Ò thi TS§H khèi B – 2003)
5/ Cho hai dung dÞch H2SO4 cã pH =1 vµ pH = 2. Thªm 100 ml dung dÞch KOH 0,1M vµo 100 ml mçi dung dÞch trªn. TÝnh nång ®é mol/l cña c¸c dung dÞch thu ®­îc.
 (§Ò thi TS§H khèi B – 2002)
6/ Hßa tan mét mÉu hîp kim Ba-Na ( víi tû lÖ sè mol lµ 1: 1 ) vµo n­íc thu ®­îc dung dÞch A vµ 6,72 lÝt H2 (®ktc).
	a/ CÇn dïng bao nhiªu ml dung dÞch HCl cã pH = 1,0 ®Ó trung hßa 1/10 dung dÞch A.
	b/ Cho V lÝt khÝ CO2 (®ktc) hÊp thô hÕt vµo 1/10 dung dÞch A th× thu ®­îc 2,955 gam kÕt tña . TÝnh V.
	c/ Thªm m gam NaOH vµo 1/10 dung dÞch A thu ®­îc dung dÞch B. Cho dung dÞch B t¸c dông víi 100 ml dung dÞch Al2(SO4)3 0,2M thu ®­îc kÕt tña C. TÝnh m ®Ó cho l­îng kÕt tña C lµ lín nhÊt, bÐ nhÊt. TÝnh khèi l­îng kÕt tña lín nhÊt, bÐ nhÊt.
 (Bé ®Ò thi TS – 1996) 
 7/ Hoµ tan 7,83 (g) mét hçn hîp X gåm 2 kim lo¹i kiÒm A, B thuéc 2 chu kú kÕ tiÕp trong b¶ng tuÇn hoµn ®­îc 1lit dung dÞch C vµ 2,8 lit khÝ bay ra (®ktc)
a, X¸c ®Þnh A,B vµ sè mol A, B trong C.
b, LÊy 500 ml dung dÞch C cho t¸c dông víi 200 ml dung dÞch D chøa H2SO4 0,1 M vµ HCl nång ®é x. TÝnh x biÕt r»ng dung dÞch E thu ®­îc trung tÝnh.
c, TÝnh tæng khèi l­îng muèi thu ®­îc sau khi c« c¹n dung dÞch E.
 ( PP gi¶i to¸n ho¸ v« c¬ - TS NguyÔn Thanh KhuyÕn)
8/ Mét dung dÞch A chøa HNO3 vµ HCl theo tØ lÖ mol 2 :1.
a, BiÕt r»ng khi cho 200 ml dung dÞch A t¸c dông víi 100 ml NaOH 1 M th× l­îng axit d­ trong A t¸c dông võa ®ñ víi 50 ml dung dÞch Ba(OH)2 0,2 M. TÝnh nång ®é mol cña mçi axit trong dung dÞch A.
b, NÕu trén 500 ml dung dÞch A víi 100 ml dung dÞch B chøa NaOH 1 M vµ Ba(OH)2 0,5 M th× dung dÞch C thu ®­îc cã tÝnh axit hay baz¬ ?
c, Ph¶i thªm vµo dung dÞch C bao nhiªu lit dung dÞch A hoÆc dung dÞch B ®Ó cã ®­îc dung dÞch D trung tÝnh ?
d, C« c¹n dung dÞch D. TÝnh khèi l­îng muèi khan thu ®­îc.
 ( PP gi¶i to¸n ho¸ v« c¬ - TS NguyÔn Thanh KhuyÕn)
9/ 100 ml dung dÞch X chøa H2SO4 vµ HCl theo tØ lÖ mol 1 : 1.
§Ó trung hoµ 100 ml dung dÞch X cÇn 400 ml dung dÞch NaOH 5% ( d = 1,2 g/ml)
a, TÝnh nång ®é mol cña mçi axit trong dung dÞch X.
b, NÕu C% NaCl sau ph¶n øng lµ 1,95. TÝnh khèi l­îng riªng cña dung dÞch X vµ nång ®é % cña mçi axit trong dung dÞch X ?
c, Mét dung dÞch Y chøa 2 baz¬ NaOH vµ Ba(OH)2. BiÕt r»ng 100 ml dung dÞch X trung hoµ võa ®ñ 100 ml dung dÞch Y ®ång thêi t¹o ra 23,3 gam kÕt tña. Chøng minh Ba2+ trong dung dÞch Y kÕt tña hÕt. TÝnh nång ®é mol cña mçi baz¬ trong dung dÞch Y.
 ( PP gi¶i to¸n ho¸ v« c¬ - TS NguyÔn Thanh KhuyÕn)
10/ Thªm 100 ml n­íc vµo 100 ml dung dÞch H2SO4 ®­îc 200 ml dung dÞch X (d = 1,1 g/ml).
a, BiÕt r»ng 10 ml dung dÞch X trung hoµ võa ®ñ 10 ml dung dÞch NaOH 2 M, TÝnh nång ®é mol vµ khèi l­îng riªng d cña dung dÞch H2SO4 ban ®Çu.
b, LÊy 100 ml dung dÞch X, thªm vµo ®ã 100 ml dung dÞch HCl ®­îc 200 ml dung dÞch Y. Khi trung hoµ võa ®ñ 100 ml dung dÞch X b»ng 200 ml dung dÞch NaOH th× thu ®­îc 2 muèi víi tØ lÖ khèi l­îng : mNaCl : mNaSO = 1,17
TÝnh nång ®é mol cña dung dÞch HCl vµ NaOH.
 ( PP gi¶i to¸n ho¸ v« c¬ - TS NguyÔn Thanh KhuyÕn)
II. bµi tËp vÒ muèi cacbonat + axit .
Bµi tËp 1 : Cho 35 gam hçn hîp X gåm Na2CO3 vµ K2CO3. Thªm tõ tõ , khuÊy ®Òu 0,8 lit HCl 0,5 M vµo dung dÞch X trªn thÊy cã 2,24 lit khÝ CO2 tho¸t ra ë ®ktc vµ dung dÞch Y. Thªm Ca(OH)2 vµo dung dÞch Y ®­îc kÕt tña A.
TÝnh khèi l­îng mçi chÊt trong X vµ khèi l­îng kÕt tña A ?
 H­íng dÉn gi¶i
Bµi nµy nÕu häc sinh dïng ph­¬ng tr×nh ph©n tö ®Ó lµm th× sÏ gÆp khã kh¨n khi xÐt ph¶n øng cña Ca(OH)2 víi dung dÞch Y t¹o ra kÕt.
Nªn ®èi víi bµi nµy ta nªn sö dông ph­¬ng tr×nh ion.
Gäi sè mol cña Na2CO3 lµ a, K2CO3 lµ b.
Khi thªm tõ tõ dd HCl vµo dd X lÇn l­ît x¶y ra ph¶n øng :
 CO + H+ HCO
 a + b a + b a + b
Khi toµn thÓ CO biÕn thµnh HCO
 HCO + H+ CO2 + H2O
 0,1 0,1 0,1
 nCO = 2,24/ 22,4 = 0,1 mol.
Dung dÞch sau ph¶n øng t¸c dông Ca(OH)2 cho kÕt tña. VËy HCO d­, H+ hÕt.
 HCO + Ca(OH)2 CaCO3 + OH- + H2O
	= a + b + 0,1 = 0,5 . 0,8 = 0,4
 hay a + b = 0,3 (1)
 vµ 106a + 138b = 35 (2). Gi¶i hÖ cã a = 0,2 mol Na2CO3,
 b = 0,1 mol K2CO3.
Do ®ã khèi l­îng 2 muèi lµ :
mNaCO = 0,2 . 106 = 21,2 (g)
mKCO = 0,1 . 138 = 13,8 (g) 
khèi l­îng kÕt tña :
 nCaCO = nHCO d­ = a + b - 0,1 = 0,2 mol
 mCaCO = 0,2 . 100 = 20 (g) 
Bµi tËp 2 : Cho 10,5 gam hçn hîp X gåm Na2CO3 vµ K2CO3 t¸c dông víi HCl d­ th× thu ®­îc 2,016 lit CO2 ë ®ktc.
a, TÝnh % khèi l­îng X ?
b, LÊy 21 gam hçn hîp Na2CO3 vµ K2CO3 víi thµnh phÇn % nh­ trªn t¸c dông víi dung dÞch HCl võa ®ñ (kh«ng cã khÝ CO2 bay ra). TÝnh thÓ tÝch dung dÞch HCl 2M cÇn dïng ?
c, NÕu thªm tõ tõ 0,12 lit dung dÞch HCl 2M vµo dung dÞch chøa 21 gam hçn hîp X trªn. TÝnh thÓ tÝch CO2 tho¸t ra ë ®ktc ?
 H­íng dÉn gi¶i
Bµi tËp cã thÓ gi¶i theo ph­¬ng tr×nh ph©n tö, nh­ng ®Õn phÇn b häc sinh sÏ gÆp khã kh¨n. V× vËy bµi nµy ta sÏ gi¶i theo ph­¬ng tr×nh ion víi 2 tr­êng hîp cho muèi vµo axit vµ cho axit vµo muèi.
a, Gäi sè mol cña Na2CO3 lµ a, K2CO3 lµ b, do HCl d­. VËy CO biÕn thµnh CO2
 CO + 2 H+ CO2 + H2O 
 a + b a + b
 Ta cã : a + b = 2,016/ 22,4 = 0,09 mol
 106a + 138b = 10,5
 gi¶i hÖ : a = 0,06 mol Na2CO3 
 b = 0,03 mol K2CO3
 % Na2CO3 = = 60,57%
 % K2CO3 = 100% - 60,57% = 39,43%
b, Khi cho tõ tõ dung dÞch HCl vµo dung dÞch X : Na2CO3, K2CO3
 (21 gam = 2 . 10,5 gam hçn hîp trªn).
 CO + H+ HCO
 0,18 0,18 0,18
 NÕu kh«ng cã khÝ CO2 tho¸t ra, tøc lµ ph¶n øng dõng l¹i ë ®©y.
 nHCl = nH = 0,18 mol => VHCl 2M = 0,18/2 = 0,09(l)
c, NÕu dïng 0,12 lit dung dÞch HCl 2M hay 0,12.2 = 0,2

File đính kèm:

  • docCHU DE 15 PHUONG TRINH ION.doc
Giáo án liên quan