Báo giảng tuần 12

Nhân một số với một tổng

Vua tàu thủy Bạch Thái Bưởi

Nghe -viết:Người chiến sĩ giàu nghị lực

Hiếu thảo với ông bà cha mẹ

Mở rộng vốn từ ;Ý chí,nghị lực

Nhân một số với một hiệu

Chùa thời lý

 

doc43 trang | Chia sẻ: nguyenngoc | Lượt xem: 1185 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Báo giảng tuần 12, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
eåu baèng lôøi.
GV höôùng daãn caùch laøm ( dòng 1 )
- Gv nhận xét sữa chữa
- Yêu cầu HS làm câu a, câu b- dòng 1
- Höôùng daãn HS laøm theo maãu, goïi moät vaøi em noùi caùch laøm khaùc nhau.
- Gv nhận xét sữa chữa
- GV hướng dẫn HS tóm tắt
( yêu cầu HS tính chu vi )
- GV nhận xét sữa chữa
 Kiểm tra vở 4 em
- Về làm thêm bài tập 3
- Nhận xét tiết học
- 2 HS lên bảng
- HS neâu: tính chaát giao hoaùn, tính chaát keát hôïp, moät soá nhaân vôùi moät toång, moät soá nhaân vôùi moät hieäu.
- HS đọc yêu cầu BT
- HS laøm baøi vào vở 
- 2 Hs lên bảng
a. 135 x ( 20 + 3 )
= 135 x 23 = 3105
b.642 x ( 30 – 6 )
= 642 x 24 = 15408
- HS đọc yêu cầu BT
- HS nhắc lại
- HS laøm baøi vào vở 
- Hs lên bảng làm bài
a.134 x 4 x 5= 134 x ( 4 x 5 ) =134 x 20 = 2680
5 x 36 x 2 = (5 x 2 ) x 36
 = 10 x 36 = 360
42 x 2 x 7 x 5 
= (42 x 7 ) x ( 2 x 5 )
 = 294 x 10 = 2940
b.137 x 3 + 137 x 97
= 137 x ( 3 + 97) 
= 137 x 100 = 13700
428 x 12 – 428 x 2
= 428 x ( 12 – 2 )
= 428 x 10 = 4280
- HS đọc đề bài
- HS làm vào vở
- HS lên bảng sữa
 Bài giải
Chiều rộng sân vận động là:
 180 : 2 = 90 ( m )
Chu vi sân vận động là :
( 180 + 90 ) x 2 = 540 ( m )
 ĐS:540 m
- HS nhắc lại ND bài
 RÚT KINH NGHIỆM
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................................
 *********************************************
TAÄP ÑOÏC (35’-40’)
Tieát 24: Vẽ trứng
I - MUÏC TIÊU
1. Kiến thức: Ñoïc troâi chaûy, löu loaùt toaøn baøi. Ñoïc chính xaùc, khoâng ngaéc ngöù, vaáp vaùp caùc teân rieâng nöôùc ngoaøi: Leâ-oâ-naùc-ñoâña Vin-xi, Veâ-roâ-ki-oâ.
Bieát ñoïc dieãn caûm baøi vaên-gioïng keå töø toán, nheï nhaøng. Lôøi thaày giaùo ñoïc vôùi gioïng khuyeân baûo aân caàn. Ñoaïn cuoái ñoïc vôùi caûm höùng ca ngôïi.
2. Kĩ năng: Hieåu caùc töø ngöõ trong baøi (khoå luyeän, kieät xuaát, thôøi ñaïi Phuïc höng ).
Hieåu yù nghóa truyeän: Nhôø khoå coâng reøn luyeän, Leâ-oâ-naùc-ñoâña Vin-xi ñaõ trôû thaønh moät hoaï só thieân taøi. 
3. Thái độ: Yêu thích môn học
II – ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC 
 - Chaân dung Leâ oâ naùc ñoâ ña Vin xi trong SGK.
III - CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC 
NỘI DUNG
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
HOAÏT ÑOÄNG HS
A.Kiểm tra 
 Bài cũ
 5’
B.Bài mới
1.Giới thiệu bài
 1’
2. Luyện đọc
 12’
3.Tìm hieåu baøi
 8’
4. Höôùng daãn ñoïc dieãn caûm
 8’
4. Cuûng coá : 3’
5. Daën doø:
 1’
-Gọi HS ñoïc baøi Vua taøu thuûy Baïch Thaùi Böôûi vaø traû lôøi caâu hoûi trong SGK.
- Gv nhận xét cho điểm
- Gv nêu và ghi tên baøi: Veõ tröùng 
- Gv gợi ý HS chia đoạn
 Bài chia làm 2 đoạn
+Ñoaïn 1: töø ñaàu ñeán veõ ñöôïc nhö yù.
+Ñoaïn 2: phaàn coøn laïi.
- Gv ghi bảng : Lê-ô-nác-đô Vin-xi,Vê-rô-ki-ô,họa sĩ,trưng bày.
+Keát hôïp giaûi nghóa töø : chán ngán
- GV ñoïc dieãn caûm baøi vaên : ñoïc troâi chaûy caùc teân rieâng.
- Câu 1: Vì sao trong nhöõng ngaøy ñaàu hoïc veõ , caäu beù Leâ-oâ-naùc-ñoâ caûm thaáy chaùn ngaùn?
 -Câu 2:Thaày Veâ-roâ-ki-oâ cho hoïc troø veõ trứng ñeå laøm gì?
-Câu 3:Leâ-oâ-naùc-ñoâ ña Vin-xi thaønh ñaït nhö theá naøo?
-Câu 4:Theo em nhöõng nguyeân nhaân naøo khieán cho Leâ-oâ-naùc-ñoâ ña Vin-xi trôû thaønh hoaï só noåi tieáng?
Trong nhöõng nguyeân nhaân treân, nguyeân nhaân naøo laø quan troïng nhaát?
+ GV höôùng daãn caû lôùp ñoïc dieãn caûm moät ñoaïn trong baøi: töø Thaày Veâ-roâ-ki-oâ beøn baûo…..ñöôïc nhö yù.
- GV ñoïc maãu
- GV nhận xét tuyên dương
- Gv gợi ý HS nêu đại ý bài 
- Gv giáo dục HS : Phaûi khoå coâng luyeän taäp môùi thaønh nhaân taøi.
- Về học bài
- Chuẩn bị bài sau : tiết 25
- Nhaän xeùt tieát hoïc
- 3 HS đọc
- Hs đọc cả bài
- HS noái tieáp lần 1
- HS luyện đọc từ
-HS noái tieáp lần 2
- HS đọc chú giải sgk
- HS luyeän ñoïc theo caëp.
- Moät, hai HS ñoïc baøi.
HS ñoïc thaàm.
Laàn löôït 1 HS neâu caâu hoûi vaø HS khaùc traû lôøi. 
+ suoát möôøi maáy ngaøy caäu phaûi veõ raát nhieàu.
+ Ñeå bieát caùch quan saùt söï vaät moät caùch tæ mæ, mieâu taû noù treân giaáy veõ chính xaùc.
+ Leâ-oâ-naùc-ñoâ trôû thaønh danh hoïa kieät suaát, taùc phaåm ñöôïc baøy traân troïng ôû nhieàu baûo taøng lôùn, laø nieàm töï haøo cuûa nhaân loaïi. OÂng ñoàng thôøcoøn laø nhaø ñieâu khaéc, kieán truùc sö, kó sö, nhaø baùc hoïc lôùn cuûa thôøi ñaïi phuïc höng.
+ Leâ-oâ-naùc-ñoâ laø ngöôøi baåm sinh coù taøi, gaëp ñöôïc thaày gioûi, khoå luyeän nhieàu naêm.
 + Laø söï khoå coâng luyeän taäp cuûa oâng.
- HS noái tieáp nhau ñoïc caû baøi.
-Töøng caëp HS luyeän ñoïc 
-Moät vaøi HS thi ñoïc dieãn caûm.
- HS nêu: Nhôø khoå coâng reøn luyeän, Leâ-oâ-naùc-ñoâña Vin-xi ñaõ trôû thaønh moät hoaï só thieân taøi. 
 RÚT KINH NGHIỆM
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................................
 *****************************************
 KHOA HOÏC(35-40’)
Tiết 23	
 Sơ đồ vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên
I-MUÏC TIEÂU:
Sau baøi naøy hoïc sinh bieát:
1. Kiến thức: Heä thoáng hoaù kieán thöùc veà voøng tuaàn hoaøn cuûa nöôùc trong töï nhieân döôùi daïng sô ñoà.
2. Kĩ năng: Veõ vaø trình baøy sô ñoà voøng tuaàn hoaøn cuûa nöôùc trong töï nhieân. 
II- ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC:
-Hình trang 48,49 SGK.
-Sô ñoà voøng tuaàn hoaøn cuûa nöôùc trong töï nhieân ñöôïc phoùng to.
-Moãi hoïc sinh chuaån bò moät tôø giaáy traéng khoå A 4, buùt chì ñen vaø buùt maøu.
III-CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY- HOÏC:
NỘI DUNG
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS
1.Kiểm tra bài cũ
 4’
2.Giới thiệu bài
 1’
3.Các hoạt động
Hoaït ñoäng 1:
Heä thoáng hoaù kieán thöùc veà voøng tuaàn hoaøn cuûa nöôùc trong töï nhieân 
 15’
Hoaït ñoäng 2:
Veõ sô ñoà voøng tuaàn hoaøn cuûa nöôùc trong töï nhieân 
 10’
3.Cuûng coá: 3’
4. Daën doø:
 1’
- Em haõy giaûi thích söï hình thaønh möa.
- GV nhận xét cho điểm
- GV nêu và ghi tên baøi “Sô ñoà voøng tuaàn hoaøn cuûa nöôùc trong töï nhieân” 
- Yeâu caàu caû lôùp quan saùt sô ñoà voøng tuaàn hoaøn cuûa nöôùc trong töï nhieân hình 48 SGK, em thaáy gì trong hình? 
-Heä thoáng laïi:
+Caùc ñaùm maây:maây traéng vaø maây ñen.
+Gioït möa töø ñaùm maây ñen rôi xuoáng.
+Daõy nuùi, töø moät daõy nuùi coù doùng suoái nhoû chaûy ra, döôùi chaân nuùi phía xa laø xoùm laøng coù nhöõng ngoâi nhaø vaø caây coái
+Doøng suoái chaûy ra soâng, soâng chaûy ra bieån.
+Beân bôø soâng laø ñoàng ruoäng vaø ngoâi nhaø.
+Caùc muõi teân.
-Treo sô ñoà tuaàn hoaøn cuûa nöôùc trong töï nhieân phoùng to leân baûng:
+Muõi teân chæ nöôùc bay hôi laø veõ töôïng tröng khoâng coù nghóa laø chæ coù nöôùc bieån môùi bay hôi. Treân thöïc teá, hôi nöôùc khoâng ngöøng bay hôi töø baát cöù ñaâu. Trong ñoù bieån vaø ñaïi döông cung caáp nhieàu hôi nöôùc nhaát vì chuùng chieám phaàn lôùn dieän tích beà maët Traùi ñaát.+Sô ñoà trang 48 coù theå hieåu ñôn giaûn nhö sau
 Maây Maây
Möa Hôi nöôùc
 Nöôùc Nöôùc
-Em haõy noùi veà söï bay hôi vaø ngöng tuï cuûa nöôùc trong töï nhieân.
Keát luaän:
-Nöôùc ôû hoà, soâng, suoái, bieån khoâng ngöøng bay hôi, bieán thaønh hôi nöôùc.
-Hôi nöôùc boác leân cao, gaëp laïnh, ngöng tuï thaønh nhöõng haït nöôùc raát nhoû, taïo thaønh caùc ñaùm maây.
-Caùc gioït nöôùc ôû trong caùc ñaùm maây rôi xuoáng ñaát taïo thaønh möa.
-Yeâu caàu hs veõ sô ñoà trang 49 SGK.
-Yeâu caàu hs trình baøy baøi veõ.
- Gv nhận xét tuyên dương
- Về học bài 
- Chuaån bò baøi sau: tiết 24
 - Nhaän xeùt tieát hoïc.
- HS trả lời
-Quan saùt vaø mieâu taû nhöõng gì thaáy ñöôïc.
-HS Neâu.
-Veõ sô ñoà nhö SGK.
- HS vẽ sơ đồ 
- Hs trình bày bài vẽ 
- HS nhắc lại ND bài
 RÚT KINH NGHIỆM
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................................
 ********************************************
 BUỔI CHIỀU
 KEÅ CHUYEÄN (35’- 40’)
Tieát 12:
 KEÅ CHUYEÄN ÑAÕ NGHE, ÑAÕ ÑOÏC
I – MUÏC TIÊU
Reøn kó naêng noùi:
HS keå ñöôïc caâu chuyeän (ñoaïn truyeän) ñaõ nghe, ñaõ ñoïc coù coát truyeän, nhaân vaät, noùi veà ngöôøi coù nghò löïc, coù yù chí vöôn leân moät caùch töï nhieân, baèng lôøi cuûa mình.
Hieåu vaø trao ñoåi ñöôïc vôùi caùc baïn veà noäi dung, yù nghóa caâu chuyeän (ñoaïn truyeän).
Reøn kó naêng nghe: HS nghe lôøi baïn keå, nhaän xeùt ñuùng lôøi keå cuûa baïn.
II – ÑOÀ DUØNG DAÏY – HOÏC
Moät soá truyeän vieát veà nghò löïc (GV vaø HS söu taàm): truyeän coå tích, nguï ngoân, truyeän danh nhaân, truyeän cöôøi, truyeän thieáu nhi, saùch Truyeän ñoïc lôùp 4 (neáu coù).
Baûng lôùp vieát Ñeà baøi.
Giaáy khoå to (hoaëc baûng phuï) vieát gôïi yù 3 trong SGK (daøn yù KC), tieâu chuaån ñaùnh giaù baøi KC.
III – HOAÏT ÑOÄNG DAÏY - HOÏC
NỘI DUNG
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN 
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS
1.Kiểm tra bài cuõ
 4’
 2. Baøi môùi
a.Giôùi thieäu baøi:1’
b.Höôùng daãn hs keå chuyeän:
Hoaït ñoäng1:
Höôùng daãn hs hieåu yeâu caàu ñeà baøi
 12’
Hoaït ñoäng 2: 
Hs thöïc haønh keå chuyeän, trao ñoåi veà yù nghóa caâu chuyeän
 15’
3.Cuûng coá, daën doø:
 4’
- Gọi HS kể lại câu chuyện : Bàn chân kì diêụ .
- Gv nhận xét cho điểm
- Gv nêu mục tiêu yêu cầu bài học
-Yeâu caàu hs ñoïc ñeà baøi vaø gaïch döôùi caùc töø quan troïng.
-Yeâu caàu 4 hs noái tieáp ñoïc caùc gôïi yù.
-Daùn baûng daøn yù keå chuyeän vaø tieâu chuaån ñaùnh giaù baøi keå chuyeän nhaéc hs :
+Caàn giôùi thieäu caâu chuyeän tröôùc khi keå.
+Keå töï nhieân baèng gioïng keå (khoâng ñoïc).
+Vôùi chuyeän daøi hs chæ caàn keå 1-2 ñoaïn.
-Cho hs keå chuyeän theo caëp vaø trao ñoåi veà yù nghóa caâu chuyeän.
-Cho hs thi keå tröôùc lôùp.
-Cho hs bình choïn baïn keå toát vaø neâu ñöôïc yù nghóa caâu chuyeän.
-Gv nhaän xeùt tieát hoïc, khen ngôïi nhöõng hs keå toát vaø caû nhöõng hs chaêm chuù nghe baïn keå, neâu nhaän xeùt chính xaùc.
-Yeâu caàu veà nhaø keå laïi truyeän cho ngöôøi thaân, xem tröôùc noäi dung
- 3 HS kể
-Ñoïc vaø gaïch: Haõy keå moät caâu chuyeän maø em ñaõ ñöôïc nghe, ñoïc veà moät ngöôøi coù nghò löïc.
-Ñoïc gôïi yù:Nhôù laïi nhöõng truyeän em ñaõ hoïc veà ngöôøi coù nghò löïc; tìm trong saùch baùo nhöõng truyeän töông töï; Keå trong nhoùm, lôùp vaø trao ñoåi vôùi caùc baïn veà yù nghóa caâu chuyeän.
-ÔÛ gôïi yù 1: hs coù theå keå 

File đính kèm:

  • docGiao an lop 4 3 cot .doc
Giáo án liên quan