Bài tập trắc nghiệm Kiểm tra

Câu 1: Nhựa phenolfomandehit được điều chế bằng cách đun nóng phenol (dư) với dung dịch

A. CH3CHO trong môi trường axit. B. HCHO trong môi trường axit.

C. HCOOH trong môi trường axit. D. CH3COOH trong môi trường axit.

 

doc5 trang | Chia sẻ: maika100 | Lượt xem: 1268 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài tập trắc nghiệm Kiểm tra, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
11OH. 
C. C3H7OH và C4H9OH. D. CH3OH và C2H5OH. 
Câu 16: Cho sơ đồ phản ứng: X C→6H6 Y → anilin. X và Y tương ứng là →
A. C6H12(xiclohexan), C6H5-CH3. B. C2H2, C6H5-NO2. 
C. CH4, C6H5-NO2. D. C2H2, C6H5-CH3. 
Câu 17: Chất không có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là 
A. propen. B. isopren. C. toluen. D. stiren. 
Câu18: Cho 0,1 mol rượu X phản ứng hết với Na dư thu được 2,24 lít khí H2 (đktc). Số nhóm chức -OH của rượu X là 
A. 3. B. 1. C. 4. D. 2. 
Câu 19: Cho 3,0 gam một axit no đơn chức X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được 4,1 gam muối khan. Công thức phân tử của X là 
A. CH3COOH. B. HCOOH. C. C2H5COOH. D. C3H7COOH. 
Câu 20: Dãy đồng đẳng của rượu etylic có công thức chung là 
A. CnH2n - 1OH (n≥3). B. CnH2n + 1OH (n≥1). 
C. CnH2n +2 - x(OH)x (n≥x, x>1). D. CnH2n - 7OH (n6). ≥
Câu 21: Chất không có khả năng làm xanh nước quỳ tím là 
A. Natri axetat. B. Anilin C. Amoniac. D. Natri hiđroxit. 
Câu 22: Cho 500 gam benzen phản ứng với HNO3 (đặc) có mặt H2SO4 đặc, sản phẩm thu được đem khử thành anilin. Nếu hiệu suất chung của quá trình là 78% thì khối lượng anilin thu được là 
A. 564 gam. B. 465 gam. C. 456 gam. D. 546 gam. 
Câu 23: Chất không phản ứng với Na là 
A. CH3COOH. B. CH3CHO. C. HCOOH. D. C2H5OH. 
Câu 24: Chất thơm không phản ứng với dung dịch NaOH là 
A. C6H5CH2OH. B. C6H5NH3Cl. C. p-CH3C6H4OH. D. C6H5OH. 
Câu 25: Để tách riêng từng chất từ hỗn hợp benzen, anilin, phenol ta chỉ cần dùng các hoá chất (dụng cụ, điều kiện thí nghiệm đầy đủ) là 
A. dung dịch Br2, dung dịch NaOH, khí CO2. B. dung dịch Br2, dung dịch HCl, khí CO2. 
C. dung dịch NaOH, dung dịch NaCl, khí CO2. D. dung dịch NaOH, dung dịch HCl, khí CO2. 
Câu 26: Dãy gồm các chất đều phản ứng được với C2H5OH là 
A. Na, HBr, CuO. B. CuO, KOH, HBr. C. Na, Fe, HBr. D. NaOH, Na, HBr. 
Câu 27: Anken khi tác dụng với nước (xúc tác axit) cho rượu duy nhất là 
A. CH2 = C(CH3)2. B. CH3 - CH = CH - CH3. 
C. CH2 = CH - CH2 - CH3. D. CH2 = CH - CH3. 
Câu 28: Cho 0,92 gam một hỗn hợp gồm C2H2 và CH3CHO tác dụng vừa đủ với Ag2O trong dung dịch NH3 thu được 5,64 gam hỗn hợp rắn. Phần trăm khối lượng của C2H2 và CH3CHO tương ứng là 
A. 28,26% và 71,74%. B. 26,74% và 73,26%. 
C. 25,73% và 74,27%. D. 27,95% và 72,05%. 
Câu 29: Đốt cháy hoàn toàn một lượng este no đơn chức thì thể tích khí CO2 sinh ra luôn bằng thể tích khí O2 cần cho phản ứng ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. Tên gọi của este đem đốt là 
A. metyl axetat. B. propyl fomiat. C. etyl axetat. D. metyl fomiat. 
Câu 30: Dãy gồm các chất đều có thể điều chế trực tiếp được axit axetic là 
A. C2H2, CH3CHO, HCOOCH3 . B. C2H5OH, HCHO, CH3COOCH3. 
C. C2H5OH, CH3CHO, CH3COOCH3 . D. C2H5OH, CH3CHO, HCOOCH3 . 
Câu 31: Chất có nhiệt độ sôi cao nhất trong các chất sau là :
A. CH3COOH. B. CH3CHO. C. C2H5OH. D. CH3OH.
 Câu 32: Cho buten-1 tác dụng với nước thu được chất X. Đun nóng X với dung dịch H2SO4 đặc ở nhiệt độ 170oC, được chất Y. Chất Y là:
A. Buten-1	B. Buten-2	C. butadien-1,3	D. 2-metylpropan
Câu 33: Phương pháp điều chế nào sau đây giúp ta thu được 2-clobutan tinh khiết nhất ?
A. n-Butan tác dụng với Cl2, chiếu sáng, tỉ lệ 1:1.	B. Buten-2 tác dụng với hidroclorua
C. Buten-1 tác dụng với hidroclorua	D. Butadien-1,3 tác dụng với hidroclorua
Câu 34: Cho các rượu có tên sau: propanol-1(I); sec-butylic(II); etanol(III); 2-metylpropanol-1(IV); 
2-metylpropanol-2(V); metylic (VI) và n-butylic (VII).
Những rượu khi tách nước chỉ tạo một đồng phân anken duy nhất là:
A. I, III, và VII	B. II, III, V, VI	C. I, III, IV, V và VII	D. Chỉ trừ VI.
Câu 35: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hai rượu đơn chức X và Y thu được CO2 và nước. Thể tích khí CO2 ít hơn thể tích hơi H2O đo cùng điều kiện. X, Y có thể là:
A. đều là rượu không no, đơn chức	B. đều là rượu no, mạch hở đơn chức
C. Có một rượu không no, tỷ lệ 2 rượu khác nhau	D. Ít nhất có một rượu no trong hỗn hợp.
Câu 36: Hai hợp chất hữu cơ X, Y tạo bởi 3 nguyên tố C, H, O và đều có 34,78% oxi về khối lượng. Nhiệt độ sôi của X và Y tương ứng là 78,3oC và -23oC. X và Y là:
A. C2H6O và C4H12O2	B. CH3CH2CH2OH và CH3OCH3
C. C2H5OH và CH3OCH3	D. HCHO và C2H4O2 
Câu 37 Hợp chất X có công thức phân tử C6HyOz mạch hở, một loại nhóm chức. Biết trong X có 44,44% O theo khối lượng. X tác dụng với dung dịch NaOH cho một muối hữu cơ Y và một chất hữu cơ Z. Cho Y tác dụng với HCl thu được chất hữu cơ T đồng phân với Z. Công thức cấu tạo đúng của X là:
A. CH3-COO-CH=CH-OOC-CH3 	B. CH2=CH-COO-CH2-OOC-CH3
C. CH3-COO-CH(CH3)-OOC-CH3	D. HCOO-CH=CH-OOC-CH2-CH3
Câu 38: Một hợp chất thơm có CTPT C7H8O. Số đồng phân tác dụng được với dung dịch Br2 trong nước là:
A. 4	B. 5	C. 6	D. 7
Câu 39: X là hợp chất thơm có CTPT C8H10O. Đồng phân nào của X thỏa mãn dãy biến hóa sau:
X X’ polime.
A. C6H5CH2CH2OH	B. C6H5CH(OH)CH3 	
C. CH3C6H4CH2OH	D. C6H5CH2CH2OH và C6H5CH(OH)CH3
Câu 40: Để phân biệt meytlamin với NH3, người ta tiến hành như sau:
Dùng quỳ tím để thử rồi cho tác dụng với dung dịch H2SO4
Đốt cháy trong oxi rồi dẫn sản phẩm cháy qua dung dịch nước vôi trong để phát hiện CO2.
Cho hai chất trên tác dụng với dung dịch CuSO4 nếu có kết tủa rồi tan là NH3
Cho hai chất trên tác dụng với dung dịch FeCl3 nếu có kết tủa đỏ nâu là NH3.
Câu 41 Một hỗn hợp X gồm 2 amin no A, B có cùng số nguyên tử C. Phân tử B có nhiều hơn A một nguyên tử N. Lấy 13,44 lít hỗn hợp X (ở 273oC, 1atm) đem đốt cháy hoàn toàn thu được 26,4 gam CO2 và 4,48 lit N2 (đktc). Biết rằng cả hai đều là amin bậc 1. CTCT của A và B và số mol của chúng là:
A. 0,2 mol CH3NH2 và 0,1 mol NH2CH2NH2.	B. 0,2 mol CH3CH2NH2 và 0,1 mol NH2CH2CH2NH2.
C. 0,1 mol CH3CH2NH2 và 0,2 mol NH2CH2CH2NH2.	D. 0,2 mol CH3CH2NH2 và 0,1 mol NH2CH2NHCH3.
Câu 42: Một hỗn hợp gồm C2H5OH và ankanol X. Đốt cháy cùng số mol mỗi rượu thì lượng nước sinh ra từ rượu này bằng 5/3 lượng nước sinh ra từ rượu kia. Nếu đun nóng hỗn hợp trên với H2SO4 đặc ở 180oC thì chỉ thu được 2 anken. X có công thức cấu tạo:
A. C3H7OH	B. (CH3)2CHCH2OH	C. CH3CH2CH2CH2OH	D. Cả B và C.
Câu 43: Cho các hợp chất hữu cơ: Phenol (1), CH3CH(OH)CH3 (2), H2O (3) và CH3OH (4). Thứ tự tăng dần tính axit là:
A. 1<2<3<4	B. 4<3<1<2	C. 2<4<1<3	D. 2<4<3<1
Câu 44 : Cho sơ đồ chuyển hoá sau :
C2H5OH, H2SO4 đ,to
 H2SO4 đ,to
dd. NaOH,to
-H2O
 -Na2SO4
-NH3; -H2O
X Y Z C2H5OOCCH(CH3)NH3HSO4.
Chất X phù hợp là :
A. CH3CH(NH2)COONa	B. CH3COONH4	
C. CH3CH(NH2)COONH4	D.CH3CH(NH2)COOH
Câu 45 : Các chất có công thức phân tử : 1) CH2O2 ; 2) C2H4O2 ; 3) C3H6O2 đều thuộc cùng một dãy đồng đẳng. Nhận xét nào sau đây không đúng :
A. Chúng đều có phản ứng với Na và NaOH	
B. Chúng đều có thể phản ứng với C2H5OH khi có xúc tác và nhiệt độ thích hợp.
C. Cả ba chất đều có phản ứng tráng gương.
D. Chúng đều thể hiện tính axit, tính axit giảm từ 1>2>3.
Câu 46: Chất hữu cơ Y có công thức phân tử C4H7ClO2. Biết rằng :
Y + NaOH → muối hữu cơ Z + C2H4(OH)2 + NaCl. 
Y phù hợp là :
A. CH3COO-CH2-CH2Cl	B. Cl-CH2-COO-CH2CH3
C. CH3COOCHCl-CH3	D. Cl-CH2-OOC-CH2CH3
Câu 47: Chất hữu cơ Z chứa các nguyên tố C, H, O có các tính chất sau :
Tác dụng với Na giải phóng H2 ; tác dụng với Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam; đồng thời còn có phản ứng tráng gương. Mặt khác, khi đốt cháy 0,1 mol Z thu được không quá 7 lít sản phẩm khí ở 136,5oC và 1atm. Chất Z là :
A. HOCH2CH(OH)CHO	B. HCOOH
C. OHCCOOH	D. HOOCCOOH
Câu 48: Đốt cháy hoàn toàn 14,6 gam một axit no, đa chức G thu được 0,6 mol CO2 và 0,5 mol H2O. Biết rằng G có mạch cacbon không nhánh. Công thức cấu tạo của G là :
A. HOOC-(CH2)5-COOH	B. C3H5(COOH)3
C. HOOC-(CH2)4-COOH	D. HOOCCH2CH2COOH
Câu 49: Chất hữu cơ X chứa một loại nhóm chức, có công thức phân tử là C8H14O4. Khi thuỷ phân X trong NaOH thu được một muối và 2 rượu Y, Z. Số nguyên tử cacbon trong phân tử rượu Y gấp đôi số nguyên tử cacbon trong phân tử rượu Z. Khi đun nóng với H2SO4 đặc, Y cho hai olefin đồng phân còn Z chỉ cho một olêfin duy nhất. Công thức cấu tạo phù hợp của X là :
A. CH3OOCCH2COOCH2CH2CH2CH3	B. CH3CH2OOC-COOCH2CH2CH2CH3
C. CH3CH2OOC-COOCH(CH3)CH2CH3	D. CH3CH2COO-COOCH(CH3)CH2CH3
Câu 50: Có 4 chất ứng với 4 công thức phân tử C3H6O ; C3H6O2 ; C3H4O và C3H4O2 được ký hiệu ngẫu nhiên là X, Y, Z, T. Thực hiện các phản ứng nhận thấy : X, Z cho phản ứng tráng gương ; Y, T phản ứng được với NaOH ; T phản ứng với H2 tạo thành Y ; Oxi hoá Z thu được T. Công thức cấu tạo đúng của X, Y, Z, T lần lượt là :
A. X: C2H5COOH ; Y : C2H5CHO ; Z : CH2=CH-COOH ; T : CH2=CH-CHO
B. X: C2H5CHO ; Y : C2H5COOH ; Z : CH2=CH-CHO; T : CH2=CH-COOH 
C. X: C2H5COOH ; Y : C2H5CHO ; Z : CH2=CH-CHO; T : CH2=CH-COOH 
D. X: CH2=CH-COOH ; Y : C2H5CHO ; Z : C2H5COOH; T : CH2=CH-CHO
Câu 51: Một hỗn hợp gồm 3 chất đồng phân là CH3CH2COOH (X1) ; CH3-COO-CH3 (X2) và HO-CH2-CH2CHO (X3). Lần lượt thực hiện phản ứng để nhận biết từng đồng phân trong hỗn hợp. Dùng cách nào sau đây là phù hợp nhất ?
A. Tráng gương (nhận ra X3) ; Na2CO3 (nhận ra X1) ; tác dụng với NaOH (nhận ra X2)
B. Quỳ tím (nhận ra X1); tác dụng với Na, sau đó chưng cất (nhận ra X2 có mùi thơm ), tráng gương (nhận ra X3)
C. Quỳ tím (nhận ra X1) ; tác dụng với NaOH (nhận ra X2) ; tráng gương (nhận ra X3).
D. Tác dụng với NaOH (nhận ra X2 và X1) ; Na2CO3 ( nhận ra X1) ; tráng gương ( nhận ra X3) ;
Câu 52: Từ C2H2 và các chất vô cơ cần thiết khác, có thể điều chế 2,4,6-triamino phenol (X) bằng sơ đồ phản ứng nào sau đây:
A. C2H2 →C6H6 → C6H3(NO2)3 → C6H3(NH2)3 → C6H2(NH2)3Br → X	
B. C2H2 →C6H6 → C6H5Br → C6H5OH → C6H2(NO2)3OH → X	
C. C2H2 →C6H6 → C6H5NO2 → NH2C6H2Br3 → X	
D. Cách khác
Câu 53: Cho phản ứng sau:
Anken (CnH2n) + KMnO4 + H2O → CnH2n(OH)2 + KOH + MnO2.
Nhận xét nào sau đây không đúng ?
A. Tổng hệ số (nguyên) của phương trình đã cân bằng là 17.
B. CnH2n(OH)2 là rượu đa chức, có thể phản ứng với Cu(OH)2 tạo phức tan.
C. Đây là phản ứng oxi hoá - khử, trong đó anken thể hiện tính khử.
D. Dùng phản ứng này để điều chế rượu 2 lần rượu. 
Câu 54 : Hợp chất hữu cơ X có khối lượng

File đính kèm:

  • docBai tap chuong I Hoa hoc 12.doc