Bài giảng Tuần 6 - Tiết 12 - Bài 8: Một số bazơ quan trọng (tiết 2)

MỤC TIÊU :

1.Kiến thức :

 Nắm được tính chất vật lí, TCHH, ứng dụng của NaOH, cách sản xuất NaOH .

2.Kỹ năng : Rèn kỹ năng viết PTHH, làm các bài tập định tính và định lượng .

3.Thái độ :

 Thaáy sự phong phú bộ môn yeâu thích boä moân .

4. Trọng tâm:

 Tính chất hóa học của NaOH.

 

doc6 trang | Chia sẻ: maika100 | Lượt xem: 1066 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tuần 6 - Tiết 12 - Bài 8: Một số bazơ quan trọng (tiết 2), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuaàn 6 Ngaøy soaïn: 11/09/2010
Tieát 12 Ngaøy daïy: 13/09/2010
Baøi 8: MỘT SỐ BAZƠ QUAN TRỌNG (T1)
I.MỤC TIÊU : Sau baøi naøy HS phaûi:
1.Kiến thức : 
 Nắm được tính chất vật lí, TCHH, ứng dụng của NaOH, cách sản xuất NaOH .
2.Kỹ năng : Rèn kỹ năng viết PTHH, làm các bài tập định tính và định lượng .
3.Thái độ : 
 Thaáy sự phong phú bộ môn yeâu thích boä moân .
4. Trọng tâm:
 Tính chất hóa học của NaOH.
II.CHUẨN BỊ :
1. Đồ dùng dạy học:
a. GV: 
 Hoá chất : dd NaOH, quỳ tím, dd phenolphttalêin, dd HCl .
 Dụng cụ : ống nghiệm, kẹp gỗ, đé sứ, giá ống nghiệm, panh (gắp hoá chất).
b. HS: 
 Học bài, xem trước bài .
2. Phương pháp:
 Thí nghiệm nghiên cứu – Trực quan – Vấn đáp – Làm việc nhóm – Làm việc với SGK.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC :
1.Ổn định lớp(1’): 9A1./.. 9A2../.
 9A3/.. 9A4./..
2. Kieåm tra 15’: 
 Caâu 1: Cho các bazơ sau: Fe(OH)3, NaOH. Bazơ nào:
Tác dụng với dung dịch HCl?
Bị nhiệt phân hủy?
 Caâu 2: Nhieät phaân hoaøn toaøn 4,9 gam Cu(OH)2 thu ñöôïc ñoàng (II) oxit CuO vaø hôi nöôùc.
 a. Vieát PTHH saûy ra.
 b. Tính khoái löông ñoàng (II) oxit CuO thu ñöôïc.
Ñaùp aùn:
Caâu
Ñaùp aùn chi tieát
Bieåu ñieåm
Caâu 1
Caâu 2
a. Cả Cu(OH)2 và NaOH đều tác dụng với HCl:
Cu(OH)2 + 2HCl CuCl2 + 2H2O
NaOH + HCl NaCl + H2O
b. Fe(OH)3 bị nhiệt phân hủy:
2Fe(OH)3 Fe2O3 + 3H2O
Cu(OH)2 CuO + H2O.
1 1
0,05mol 0,05mol
1đ
1,5đ
1,5đ
1đ
1,5đ
1đ
1đ
0,5đ
1đ
3.Bài mới :
a. Giôùi thieäu baøi: Để biết được NaOH có những tính chất gì ? ứng dụng và điều chế như thế nào? Hoâm nay chuùng ta cuøng tìm hieåu baøi hoïc naøy.
b. Caùc hoaït ñoäng chính:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Nội dung ghi bài
Hoạt động 1: Tính chất vật lí (3’) . 
-GV: Hướng dẫn thí nghiệm: Hoaø tan NaOH vaøo nöôùc.
-GV: Kết luận .
-HS: Theo doõi thí nghieäm, nhaän xeùt hieän töông.
-HS: Nghe vaø ghi vôû.
I.Tính chất vật lí :
- Rắn không màu, tan nhiều trong nước và toả nhiệt. 
- Có tính nhờn làm bục vải, giấy, ăn mòn da .
Hoạt động 2 : Tính chất hoá học(10’). 
-GV hoûi: NaOH thuộc loại hợp chất nào?
-GV: Yeâu caàu HS dự đoán các TCHH của NaOH.
-GV: Laøm thí nghieäm NaOH taùc duïng vôùi chæ thò.
-GV: Gọi 2 học sinh lên bảng viết PTHH NaOH taùc duïng vôùi axit vaø oxit axit.
-HS traû lôøi: Bazơ tan
-HS: Có TCHH của 1 bazơ tan ( 4 tính chất) .
-HS: Quan saùt thí nghieäm, nhaän xeùt hieän töôïng.
-HS: Leân baûng vieát caùc PTHH theo yeâu caàu.
HS döôùi lôùp töï vieát PT vaøo vôû.
II.Tính chất hoá học :
1.Tác dụng chất chỉ thị :
-Làm quỳ tím xanh
-Dd pp không màu đỏ
2.Tác dụng với axit :
NaOH+HClNaCl + H2O 
3.Tác dụng với oxit axit:
2NaOH + SO2 Na2SO3 + H2O
4.Tác dụng với dd muối:
Hoạt động 3 : Ứng dụng(3’) .
-Gv: Treo hình vẽ “những ứng duïng cuûa NaOH ”. Yeâu caàu HS nêu những ứng dụng của NaOH ?
-HS:Quan saùt vaø trình bày nhöõng öùng duïng cuûa NaOH.
III.Ứng dụng :
(SGK)
Hoạt động 4 : Sản xuất Natri hiđroxit(5’) . 
-GV: Phương pháp điện phân dd NaCl bão hoà (có màng ngăn).
-GV: Yeâu caàu HS cho biết sản phẩm tạo thành.
-GV: Yeâu caàu HS vieát PTHH saûy ra.
-HS: Chú ý lắng nghe vaø ghi vôû.
-HS: Neâu saûn phaåm taïo thaønh: H2 ôû cöïc aâm, Cl2 cöïc döông, NaOH trong thuøng ñieän phaân.
-HS: Vieát PTHH vaøo vôû.
IV.Sản xuất Natri hiđroxit :
-Phöông phaùp: ñieän phaân dung dòch NaOH baõo hoaø.
-PTHH:
2NaCl+2H2OCl2+H2+NaOH
4.Củng cố - Đánh giá – Dặn dò(8’):
a. Củng cố - Đánh giá:
Baøi taäp: Hoàn thành PTPƯ sau :
 Na Na2O NaOH NaCl NaOH Na2SO4 .
 NaOH Na3PO4 . 
b. Dặn dò:
 Dặn dò : + Học bài, làm bài tập 1, 2, 3 SGK/27.
 + Xem trước phần Ca(OH)2 .
IV. RÚT KINH NGHIỆM:
..
Tuaàn 7 Ngaøy soaïn: 18/09/2010
Tieát 13 Ngaøy daïy: 20/09/2010
Baøi 8: MỘT SỐ BAZƠ QUAN TRỌNG ( TT )
I. MUÏC TIEÂU: Sau baøi naøy HS phaûi:
1.Kiến thức : 
 Biết các tính chaát, öùng duïng quan troïng của Ca(OH)2; Biết ý nghĩa độ PH của dd .
2.Kỹ năng : 
 Rèn kỹ năng viết PTPƯ, cách làm các bài tập định lượng .
3.Thái độ : 
 Giáo dục tính cẩn thận à sự ham học bộ môn .
4. Trọng tâm:
 Tính chất hóa học của Ca(OH)2 và thang pH.
II.CHUAÅN BÒ:
1. Đồ dùng dạy học:
a. GV:
 Hoá chất: CaO, dd HCl, NaCl, NH3, nước chanh không đường .
 Dụng cụ : Cốc thuỷ tinh, đũa thuỷ tinh, phễu, giấy lọc, giá sắt, ống nghiệm, giấy PH .
b. HS: 
 Nghiên cứu trước nội dung SGK .
2. Phương pháp:
 Thí nghiệm thực hành – Trực quan – Làm việc nhóm – Làm việc với SGK.
III. TIEÁN TRÌNH DAÏY HOÏC
1.OÅn định lôùp(1’) : 9A1 /... 9A2./.
 9A3./.. 9A4../..
2.Kiểm tra bài cũ (10’): 
HS1, 2, 3, 4: Laøm baøi taäp 1, 2 ,3, 4 SGK/27 .
HS5: Trình bày TCHH của NaOH ? Viết PTPƯ? ứng dụng của NaOH ?
3.Bài mới :
a. Giôùi thieäu baøi: Ngoaøi NaOH, Ca(OH)2 cuõng laø 1 bazô coù vai troø to lôùn. Vậy Ca(OH)2 có những tính chất gì?Cách pha chế? ứng dụng của nó như thế nào?
b. Caùc hoaït ñoäng chính:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung ghi baûng
Hoạt động 1 : Tìm hieåu caùch pha chế dd canxi hiđroxit(3’).
-GV: Dd Ca(OH)2 có tên thường là nước vôi trong .
-GV: Hướng dẫn học sinh cách pha chế dd Ca(OH)2 .
-HS: Chú ý lắng nghe.
-HS: Quan sát thao tác maãu của giáo viên vaø ghi nhôù thao taùc pha cheá.
I.Tính chất .
1.Pha chế dd canxi hiđroxit : (SGK)
Hoạt động 2: Tìm hieåu tính chất hoá học(12’) . 
-GV: Yeâu caàu HS dự doán TCHH của dd Ca(OH)2 .
- GV: Nhắc lại TCHH của 1 bazơ tan? 
-GV: Bieåu dieãn caùc thí nghieäm kieåm chöùng döï ñoaùn cuûa HS ñeå tìm ta kieán thöùc môùi cuûa baøi hoïc.
-GV: Yêu cầu HS lên bảng viết các PTHH minh họa.
-HS: Dd Ca(OH)2 có những TCHH của 1 bazơ tan .
- HS: Nhắc lại TCHH của 1 bazơ tan .
-HS: Các nhóm làm thí nghiệm theo nhóm .
Ghi kết quả vào bảng nhóm.
-HS: Viết PTPƯ minh hoạ .
2.Tính chất hoấ học :
a.Làm đổi màu chất chỉ thị :
-Làm quỳ tím hoá xanh .
-dd pp không màu đỏ .
b.Tác dụng với axit : muối + nước .
Ca(OH)2+2HClCaCl2 + 2H2O
c.Tác dụng với oxit axit: muối + nước .
Ca(OH)2+CO2CaCO3 + 2H2O 
d.Tác dụng vớimuối :(B.9)
Hoạt động 3: Ứng dụng(3’) . 
-GV: Yeâu caàu HS tìm hieåu SGK vaø cho biết những ứng dụng của Ca(OH)2.
-GV: Kết luận .
-HS: Tìm hieåu SGK vaø nêu ứng dụng .
-HS: Nghe vaø ghi vôû.
3.Ứng dụng :
-Làm vật liệu xây dựng
-Khử chua đất trồng trọt.
-Khử độc các chất thảI công nghiệp, diệt trùng .
Hoạt động 4 : Thang PH(7’) . 
- GV: Giới thiệu: Thang PH để biểu thị độ axit hoặc độ bazơ của dd.
*Gv giới thiệu về giấy PH cách so màu với thang màu để xác định độ PH của dd.
-GV: Hướng dẫn học sinh dùng giấy PH để xác định độ pH của dd: Nước chanh, dd NH3, nước máy à kết luận về tính axit, tính bazơ của các đ trên .
-Gv kết luận . 
- HS: Lắng nghe .
- HS: Quan sát .
-HS: Các nhóm tiến hành làm thí nghiệm để xác định độ PH của các dd .
(Nước chanh PH = 3, NH3 PH= 11, nước máy PH = 7)
-HS: Caùc nhoùm trình baøy keát quaû.
 Nhoùm khaùc boå sung.
-HS: Nghe vaø ghi vôû.
II.Thang PH:
-Nếu PH = 7 : dd là trung tính .
-Nếu PH > 7 dd có tính bazơ .
-Nếu PH < 7 dd có tính axit .
4.Củng cố - Đánh giá – Dặn dò(9’) : 
a. Củng cố - Đánh giá:
1.Nhắc lại TCHH của Ca(OH)2 ? Viết PTPƯ ?
2.Hoàn thành các PTPƯ sau :
a. ? + ? Ca(OH)2 b. Ca(OH)2 + ? Ca(NO3)2 + ? 	 
c. ? + ? CaO + ? d. Ca(OH)2 + ? ? + H2O .
e. Ca(OH)2 +P2O5 ? + ? 
b. Dặn dò:
 Học bài, làm bài tập 1, 2, 3, 4 SGK/30.
 Xem trước bài “Tính chất hoá học của muối”.
IV. RÚT KINH NGHIỆM:

File đính kèm:

  • docBai 8 Mot so bazo quan trong.doc