Bài giảng Tuần 20 - Tiết 39 : Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

1/ kiến thức : học sinh biết

-nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân

 nguyên tử.

- cấu tạo bảng tuần hoàn mới ở lớp 9 gồm ô nguyên tố , chu kì ,nhóm.

 + ô nguyên tố cho biết : số hiệu nguyên tử, khhh, tên nguyên tố, nguyên tử khối

 + chu kì : gồm các nguyên tố có cùng số lớp e trong nguyên tử được xếp thành hàng ngang theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân nguyên tử.

 

doc2 trang | Chia sẻ: maika100 | Lượt xem: 1149 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tuần 20 - Tiết 39 : Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
17/01/10 TUẦN 20
 Tiết 39 : SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC 
 NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC
MỤC TIÊU:
1/ Kiến thức : Học sinh biết 
-Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân 
 nguyên tử.
- Cấu tạo bảng tuần hoàn mới ở lớp 9 gồm ô nguyên tố , chu kì ,nhóm.
 + Ô nguyên tố cho biết : số hiệu nguyên tử, KHHH, tên nguyên tố, nguyên tử khối 
 + Chu kì : gồm các nguyên tố có cùng số lớp e trong nguyên tử được xếp thành hàng ngang theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân nguyên tử.
 +Nhóm : Gồm các nguyên tố mà nguyên tử có cùng số e lớp ngoài cùng được xếp thành cột dọc theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân nguyên tử.
2/Kĩ năng : Học sinh biết :
Đọc được các thông tin trong Ô nguyên tử .
Phân biệt được chu kì với nhóm.
CHUẨN BỊ :
Bảng hệ thống tuần hoàn 3. Chu kì 2,3 phóng to
Oâ nguyên tố phóng to 4.Nhóm I,II phóng to
5. Sơ đồ cấu tạo nguyên tử của một số nguyên tố (phóng to)
LÊN LỚP : 
1/ Oån định :
2/ Kiểm tra bài cũ :
 + Hãy chứng minh SiO2 là oxitaxit ?
 + Trình bày những điều em biết được về sản xuất dồ gốm .
3/Bài mới : 
Bài ghi
Giáo viên
Học sinh
I/ Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn
Được sắp xếp theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân nguyên tử .
II/ Cấu tạo bảng tuần hoàn :
1. Ô nguyên tố:
Ô nguyên tố cho biết : 
+Số hiệu nguyên tử, Kí hiệu hoá học, Tên 
nguyên tố ,nguyên tử khối của nguyên tố đó.
 12
 Mg
 Magie
 24
 Số hiệu NT
 KHHH
 Tên NT
 NTK
-Số hiệu nguyên tử có số trị bằng số đơn vị điện tích hạt nhân và bằng số etrong nguyên tử,số hiệu trùng với số thứ tự.
2 Chu kì : 
Là dãy các nguyên tố mà nguyên tử của chúng có cùng số lớp e được xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần.
-Số thứ tự của chu kì bằng số lớp e
-Gồm 7 chu kì :
+ 1,2,3 : chu kì nhỏ.
+ 4,5,6,7 : chu kì lớn 
3. Nhóm :
Gồm các NT mà nguyên tử của chúng có số e lớp ngoài cùng bằng nhau và do đó có tính chất tương tự nhau được xếp thành cột theo chiều tăng của điện tích hạt nhân nguyên tử.
+Số nhóm bằng số e lớp ngoài cùng.
+Gồm 8 nhóm.
HOẠT ĐỘNG 1:
-GV cho HS xem bảng hệ thống tuần hoàn các NTHH hỏi :
+Em có nhận xét gì về NTK của nguyên tố đứng trước so với nguyên tố đứng sau ?
+Nhận xét gì về ĐTHN của NT đứng trước với NT đứng sau ?
+Các NTHH được sắp xếp trong bảng HTHH theo nguyên tắc nào ?
HOẠT ĐỘNG 2:
-GV tiếp tục yêu cầu HS quan sát bảng HTTH các NTHH hỏi :
+Bảng HTTH các NTHH có cấu tạo như thếnào?
-GV giới thiệu khái quát cấu tạo bảng
-GV: trong bảng tuần hoàn có khoảng hơn 100 nguyên tố .Vậy ô nguyên tố có đặc điểm gì giống nhau ? hãy quan sát ô 12
+Nhìn vào ô số 12 tabiết được thông tin gì về nguyên tố ? yêu cầu HS cho biết thông tin về ô số 11
+Số hiệu nguyên tố cho em biết thông tin gì về nguyên tố ?
+ Cho HS chốt lại : Ô nguyên tố ,số hiệu nguyên tố cho biết gì ? ( ghi bài)
-GV giới thiệu : bảng tuần hoàn có 7 chu kì . Các chu kì có đặc điểm gì giống nhau ?
-GV cho HS đọc thông tin về chu kì
-GV yêu cầu HS tìm hiểu chu kì 1,2,3
( quan sát chu kì1,2,3)theo các câu hỏi
+Số lượng nguyên tố, nguyên tố nào ?
+Điện tích hạt nhân tăng hay giảm từ đàu đến cuối chu kì ?Số lớp e của các NT trong từng chu kì ?
-GV yêu cầu HS quan sát nhóm I,VII
hỏi :
+ Các nguyên tố trong cùng một nhóm có đặc điểm gì giống nhau ?
+Có nhận xét gì về các nguyên tố trong nhóm I và VII
-GV giới thiệu các nguyên tố nhóm 8
và phân nhóm chính ,phân nhóm phụ
yêun cầu HS nhận biết phân nhóm chính và phụ của một số nhóm
-HS quan sát bảng HTHH thảo luận nhóm trả lời câu hỏi.
-HS rút ra nguyên tắc sắp xếp các NTHH vào bảng HTTH.
-HS quan sát bảng HTHH thảo luận nhóm trả lời câu 
hỏi.
-HS trình bày các thông tin về ô số 12
-HS trình bày các thông tin về ô số 11.
-HS kết luận về 
Ô nguyên tố, số hiệu nguyên tố .
-HS đọc sgk thông tin chu kì .
-HS thảo luận nhóm tìm hiểu chu kì 1,2,3 theo yêu cầu của GV
-HS thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi về nhóm I,VII.
-HS phân biệt phân nhóm chính và phân nhóm phụ
của vài nhóm 
4/ Củng cố : bài tập 1,2 trang 101 sgk
5/ Kiểm tra đánh giá : Một nguyên tố X tạo được các hợp chất sau : XH3, X2O5. 
 Trong bảng HTHH các NTHH nguyên tố X cùng nhóm với :
 A. Agon ; B. Nitơ ; C. Oxi ; D. Flo
6/ Về nhà : Học thuộc bài ,nhận biết được các thông tin trong Ô nguyên tố, phân biệt 
 được chu kì với nhóm , trình bày được cấu tạo bảng HTHH các NTHH.
 Chuẩn bị : Sự biến thiên tính chất của các nguyên tố trong chu kì, trong nhóm 
 theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân .
 Thúc Đào

File đính kèm:

  • doc39.doc