Bài giảng Tuần: 12 - Tiết: 24 - Bài 3: Tinh bột

I. Mục đích yêu cầu

- Nắm vững được thành phần và cấu tạo và tính chất hoá học của tinh bột

- Hiểu được sự chuyển hoá tinh bột trong cơ thể và sự tạo thành tinh bột trong cây xanh.

II. Các bước lên lớp

1. Tổ chức lớp

2. Kiểm tra: Chữa bài 3 trang 69

 

doc2 trang | Chia sẻ: maika100 | Lượt xem: 819 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tuần: 12 - Tiết: 24 - Bài 3: Tinh bột, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuaàn: 12 Ngaứy soaùn: 25/11/2007
Tieỏt: 24 	
	Baứi 3. TINH BOÄT	
I. Mục đích yêu cầu
- Nắm vững được thành phần và cấu tạo và tính chất hoá học của tinh bột
- Hiểu được sự chuyển hoá tinh bột trong cơ thể và sự tạo thành tinh bột trong cây xanh. 
II. Các bước lên lớp 
1. Tổ chức lớp 
2. Kiểm tra: Chữa bài 3 trang 69 
 3. Giảng bài mới 
Noọi dung giaỷng daùy
Hoaùt ủoọng thaày vaứ troứ
1.Trạng thái tự nhiên 
Gạo : 80% tinh bột, mì: 70% vaứ caực loaùi khoai
2. Tính chất vậy lý 
Chất boọt voõ ủũnh hỡnh, maứu traộng khoõng tan trong nửụực laùnh. Khi ủun noựng 1 phaàn tan coứn moọt phaàn phoàng leõn goùi laứ hoà tinh boọt
3. Caỏu taùo
- Tinh boọt goàm nhieàu goỏc gluco: (C6H10O5)n
- Tinh boọt coự 2 caỏu truực:
+ Amilozụ: caỏu truực maùch thaỳng coự khoỏi lửụùng phaõn tửỷ khoaỷng 200.000 ủvc
+ Amilopectin: caỏu truực maùch nhaựnh khoỏi lửụùng phaõn tửỷ khoaỷng 1.000.000 ủvc
4 Tính chất hoá học 
a. Phản ứng thuỷ ngân. 
((C6H10O5)n + nH2O à nC6H12O6
 Gluco
b. Phản ứng maứu vụựi iot à ủaởc trửng
Tinh boọt + iot à maứu xanh
5. Sửù chuyeồn hoựa tinh boọt trong cụ theồ
6. Sửù thaứnh tinh boọt ụỷ caõy xanh
6nCO2 + 5nH2O à (C6H10O5)n + 6nO2
-GV: Tinh boọt laứ chaỏt thieỏt yeỏu cuỷa cuoọc soỏng noự coự nhieàu ụỷ luựa gaùo vaứ caực loaùi khoai
-GV: haừy cho bieỏt caực tớnh chaỏt vaùt lớ cuỷa tinh boọt
-HS: dửùa vaứo SGK traỷ lụứi
-
GV: Giụựi thieọu cho Hs caỏu taùo cuỷa tinh boọt
-GV: hửụựng daón HS vieỏt phaỷn ửựng thuỷy phaõn vaứ goùi teõn saỷn phaồm
-HS: chuự yự vaứ vieỏt 
-GV: Giaỷi thớch cho HS phaỷn ửựng maứu cuỷa tinh boọt vụựi iot
-GV: Cho HS ủoùc saựch giaựo khoa
4. Cuỷng coỏ: cuỷng coỏ toaứn baứi
 5. Daởn doứ : Veà nhaứ laứm baứi taọp SGK.
	 Chuaồn bũ baứi mụựi : chuaồn bũ baứi 4. Xenlulozụ

File đính kèm:

  • doctiet 24- bai3c4.doc
Giáo án liên quan