Bài giảng Tự nhiên và Xã hội Lớp 3 - Bài: Cá - Hà Thị Mỹ Hòa

Trò chơi: Rung chuông vàng

1. Cá thở bằng gì?

 (mang)

 2. Cá thu sống ở đâu?

 (ở biển)

 3. Cá gì thông minh nhất?

 (cá heo)

Trò chơi: Rung chuông vàng

 4. Kể tờn cỏc bộ phận bên ngoài của cỏ?

 ( đầu, vây, mình, đuôi)

 5. Cá gì được gọi là hung thần của biển cả?

 (cá mập)

 

ppt17 trang | Chia sẻ: Nhất Linh | Ngày: 25/11/2023 | Lượt xem: 52 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tự nhiên và Xã hội Lớp 3 - Bài: Cá - Hà Thị Mỹ Hòa, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
M«n: Tù nhiªn vµ X· héi 
Giáo viên: Hà Thị Mỹ Hòa 
NhiÖt liÖt chµo mõng c¸c thÇy c« gi¸o vÒ dù giê líp Ba.4 
KiÓm tra bµi cò 
C¬ thÓ t«m vµ cua cã nh÷ng ®Æc ®iÓm g× chung ? 
T«m, cua th­êng ®­îc sö dông ®Ó lµm g× ? 
Tù nhiªn vµ x· héi 
 C¸ 
KÓ tªn mét sè loµi c¸ mµ em biÕt ? 
ThÕ giíi loµi c¸ thËt lµ phong phó! 
S/100; 
101 
- Bé phËn bªn ngoµi cña c¸ gåm: 
- C¬ thÓ chóng th­êng cã vÈy, 
 C¸ lµ ®éng vËt cã x­¬ng sèng, 
 di chuyÓn b»ng v©y. 
®Çu, 
m×nh, 
®u«i, 
v©y. 
sèng d­íi n­íc, 
thë b»ng mang, 
CÁC LOẠI CÁ 
CÁ NƯỚC NGỌT 
CÁ NƯỚC MẶN 
Ích lợi của cá 
 C¸ lµ nguån thùc phÈm giÇu chÊt dinh d­ìng, tèt cho søc khoÎ. 
- C¸ gãp phÇn mang l¹i nguån lîi kinh tÕ cho gia ®×nh vµ ®Êt n­íc. 
B¹n ¬i! ¨n c¸ cÇn cÈn thËn kÎo hãc ®Êy nhÐ! 
Cá vàng đớp bọ gậy 
Ảnh cá cảnh 
Nu«i c¸ bÌ 
C¸ch ®¸nh b¾t c¸ 
Trò chơi: Rung chuông vàng 
 1. Cá thở bằng gì? 
	 (mang) 
 2. Cá thu sống ở đâu? 
 	 (ở biển) 
 3. Cá gì thông minh nhất? 
	 (cá heo) 
 4. Kể tên các bộ phận bªn ngoµi của cá? 
 	 ( ®Çu, v©y, m×nh, ®u«i ) 
 5. Cá gì được gọi là hung thần của biển cả? 
 (cá mập) 
Trò chơi: Rung chuông vàng 
Xin ch©n thµnh c¶m ¬n quý thÇy c« vµ c¸c em häc sinh! 
KÝnh chóc quý thÇy c« lu«n m¹nh khoÎ, h¹nh phóc vµ thµnh ®¹t! 
Chóc c¸c em ch¨m ngoan, häc giái! 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_tu_nhien_va_xa_hoi_lop_3_bai_ca_ha_thi_my_hoa.ppt
Giáo án liên quan