Bài giảng Tự nhiên và Xã hội Lớp 2 - Bài: Ăn uống đầy đủ - Nguyễn Thị Thanh Thảo

Nêu nội dung mỗi bức tranh và cho biết bạn Hoa đang làm gì ?

Tranh 1 : Bạn Hoa đang ăn sáng.

Tranh 2 : Bạn Hoa đang ăn trưa cùng gia đình.

Tranh 3 : Bạn Hoa đang uống nước.

Tranh 4 : Bạn Hoa đang ăn tối cùng gia đình.

 

ppt20 trang | Chia sẻ: Nhất Linh | Ngày: 24/11/2023 | Lượt xem: 124 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tự nhiên và Xã hội Lớp 2 - Bài: Ăn uống đầy đủ - Nguyễn Thị Thanh Thảo, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo viên: NGUYỄN THỊ THANH THẢO 
Lớp: Hai 6 
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN TẠO 
Tại sao chúng ta nên ăn chậm nhai kĩ? 
 Ăn chậm, nhai kĩ giúp cho quá trình tiêu hóa dễ dàng hơn 
Tự nhiên – Xã hội 
Kiểm tra bài cũ 
1 
2 
4 
3 
Bài : Ă n uống đầy đủ 
Tự nhiên – Xã hội 
Thảo luận nhóm 
Tranh 2 : Bạn Hoa đang ăn trưa cùng gia đình. 
Nêu nội dung mỗi bức tranh và cho biết bạn Hoa đang làm gì ? 
Tranh 1 : Bạn Hoa đang ăn sáng. 
Tranh 3 : Bạn Hoa đang uống nước. 
Tranh 4 : Bạn Hoa đang ăn tối cùng gia đình. 
1. Một ngày, Hoa ăn mấy bữa chính? Đó là những bữa nào? 
Tự nhiên – Xã hội 
Bài : Ăn uống đầy đủ 
Một ngày Hoa ăn 3 bữa chính : Sáng, trưa, chiều. 
2. Ngoài ăn, bạn Hoa còn làm gì ? 
 Ngoài ăn, bạn Hoa còn uống đầy đủ nước. 
1. Theo em bạn Hoa ăn uống như vậy có đầy đủ chưa ? 
Tự nhiên – Xã hội 
Bài : Ăn uống đầy đủ 
Ăn uống như bạn Hoa là đầy đủ. 
2. Vậy thế nào là ăn uống đầy đủ ? 
 Kết luận : Ăn ba bữa, ăn đủ chất dinh dưỡng: thịt, trứng, cá, cơm, canh rau, hoa quả và uống đầy đủ nước. 
1. Một ngày em ăn mấy bữa chính ? Đó là những bữa nào ? 
Tự nhiên – Xã hội 
Bài : Ăn uống đầy đủ 
2. Em thường ăn những thức ăn gì ? 
3. Em có uống đủ nước và ăn thêm hoa quả không ? 
Kết luận: 
 Một ngày chúng ta ăn 3 bữa chính: Đó là bữa sáng, trưa và tối. ( Cần ăn đúng giờ ) 
Buổi sáng và buổi trưa nên ăn nhiều để có sức học tập và làm việc cả ngày, buổi tối không nên ăn quá no. 
Hằng ngày nên uống đủ nước và ăn thêm hoa quả. 
Tự nhiên – Xã hội 
Bài : Ăn uống đầy đủ 
 Em hãy kể những thức ăn chính trong bữa ăn hàng ngày của gia đình mình? 
Tự nhiên – Xã hội 
Bài : Ăn uống đầy đủ 
Thức ăn có nguồn gốc từ động vật: Nhóm đạm 
Thức ăn có nguồn gốc từ thực vật: Nhóm tinh bột 
Thøc ¨n cung cÊp vitamin (cñ qu¶, rau xanh) 
Trái cây : 
Kết luận : 
-Trong các bữa ăn, ngoài cơm (thức ăn cung cấp chất tinh bột) cần ăn phối hợp đủ loại thức ăn có nguồn gốc từ động vật (thịt, cá, tôm, trứng, ) với thức ăn có nguồn gốc từ thực vật (rau tươi, quả chín, ) và uống đầy đủ nước để đảm bảo cung cấp chất bổ cho cơ thể. 
Tự nhiên – Xã hội 
Bài : Ăn uống đầy đủ 
 1. Tại sao chúng ta cần ăn đủ no, uống đủ nước? 
2. Nếu ta thường xuyên bị đói, khát thì điều gì sẽ xảy ra? 
(Thảo luận nhóm đôi) 
Tự nhiên – Xã hội 
Bài : Ăn uống đầy đủ 
Ta sẽ bị bệnh, mệt mỏi, gầy yếu, làm việc và học tập kém. 
1. Tại sao chúng ta cần ăn đủ no, uống đủ nước? 
2. Nếu ta thường xuyên bị đói, khát thì điều gì sẽ xảy ra? 
Để chúng biến thành chất bổ dưỡng nuôi cơ thể, làm cơ thể khỏe mạnh, chóng lớn 
Tự nhiên – Xã hội 
Bài : Ăn uống đầy đủ 
KÕt luËn: 
 Chóng ta cÇn ¨n ®ñ lo¹i thøc ¨n, ®ñ l­îng thøc ¨n, uèng ®ñ n­íc ®Ó chóng biÕn thµnh chÊt bæ d­ìng nu«i c¬ thÓ, gióp c¬ thÓ khoÎ m¹nh, chãng lín. NÕu ®Ó c¬ thÓ bÞ ®ãi, kh¸t ta sÏ bÞ bÖnh, mÖt mái, gÇy yÕu, lµm viÖc vµ häc tËp kÐm. 
Tự nhiên – Xã hội 
Bài : Ăn uống đầy đủ 
Bài 1: Hãy chọn thẻ a,b,c để trả lời cho câu hỏi sau: 
1) Trong dạ dày và ruột non thức ăn được biến đổi như thế nào? 
 a) Thành chất bổ 
 b) Không biến đổi 
 c) Thành chất thải 
2) Chất bổ thu được từ thức ăn được đưa đi đâu? Làm gì? 
 a) Đưa đến các bộ phận của cơ thể, nuôi đưỡng cơ thể. 
 b) Đưa ra ngoài qua đường đại tiện, tiểu tiện. 
Bài 2 :Chọn những từ bên trái ghép vào ô thích hợp bên phải . 
Ăn uống đủ chất giúp cơ thể: 
 Thường xuyên bị đói khát, cơ thể sẽ: 
thông minh. 
cơ săn chắc, 
gầy yếu . 
làm việc kém, 
cao lớn, 
học tập kém, 
Khỏe mạnh 
mệt mỏi, 
Củng cố : 
Chúng ta nên ăn, uống như thế nào để cơ thể khỏe mạnh ? 
Tự nhiên – Xã hội 
Bài : Ăn uống đầy đủ 
 Kết luận : Mçi ngµy cÇn ¨n ®ñ ba b÷a chÝnh: S¸ng - Tr­a - Tèi. Nªn ¨n uèng hîp lý: ¡n nhiÒu vµo b÷a s¸ng, b÷a tr­a ®Ó cã søc khoÎ häc tËp vµ lµm viÖc c¶ ngµy. B÷a tèi kh«ng nªn ¨n qu¸ no. Ngoµi ra cÇn ¨n thªm rau, hoa qu¶ vµ uèng ®ñ n­íc. 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_tu_nhien_va_xa_hoi_lop_2_bai_an_uong_day_du_nguyen.ppt
Giáo án liên quan