Bài giảng Tự nhiên và Xã hội Lớp 1 - Bài 26: Con gà - Mai Thị Ngọc Hòa

Em hãy cho biết gà di chuyển như thế nào? Nó có bay được không?

Gà di chuyển bằng chân, và có thể bay nhờ cánh.

Mỏ gà, móng gà dùng để làm gì?

Mỏ gà, móng gà giúp gà bới tìm thức ăn.

 

ppt18 trang | Chia sẻ: Nhất Linh | Ngày: 25/11/2023 | Lượt xem: 64 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tự nhiên và Xã hội Lớp 1 - Bài 26: Con gà - Mai Thị Ngọc Hòa, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chào mừng các thầy cô đến dự giờ thăm lớp 
Giáo viên: Mai Thị Ngọc Hòa 
Lớp: Một 12 
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI 
1: Cá sống ở đâu? Cá thở bằng gì? 
Cá sống ở dưới nước. Cá thở bằng mang. 
2: Hãy nói tên các bộ phận bên ngoài của con cá? 
Các bộ phận bên ngoài của con cá: Đầu, thân, đuôi và vây. 
3: Ăn cá có lợi ích như thế nào? Hãy kể tên các loại cá mà em biết? 
Ăn cá có rất nhiều ích lợi, ăn cá rất tốt cho sức khỏe, giúp cho xương phát triển. Có các loại cá như: Cá rô, cá chép, cá phi, cá trê.. 
Con gì đây nhỉ? ? ? 
Bài 26: 
Con gà 
Em hãy quan sát tranh trong sách giáo khoa và trả 
lời theo câu hỏi: 
1. Hãy chỉ và nói tên các bộ phận bên ngoài của con gà? 
Caùc boä phaän beân ngoaøi cuûa con gaø : 
Mình 
Đầu 
Cổ 
Chân 
Cánh 
Mỏ 
Móng chân 
Lông đuôi 
Mắt 
Mào gà 
Tích 
ø 
Em hãy cho biết gà di chuyển như thế nào? Nó có bay được không? 
Gà di chuyển bằng chân, và có thể bay nhờ cánh. 
Mỏ gà, móng gà dùng để làm gì? 
Mỏ gà, móng gà giúp gà bới tìm thức ăn. 
2. Phaân bieät gaø troáng, gaø maùi, gaø con : 
Vì gà trống to, chân cao, có lông sặc sỡ, có mào to, biết gáy 
Trong hình laø con gaø gì? Tại sao em biết? 
Trong hình laø con gaø gì? Tại sao em biết? 
2. Phaân bieät gaø troáng, gaø maùi, gaø con : 
Nhỏ hơn, chân thấp, lông không sặc sỡ, đẻ trứng 
Trong hình laø con gaø gì? Tại sao em biết? 
2. Phaân bieät gaø troáng, gaø maùi, gaø con : 
Nhỏ, mới nở thường có lông màu vàng ươm 
Kết luận 
Gà trống, gà mái và gà con khác nhau ở kích thước, màu lông, tiếng kêu 
3.Tìm hieåu veà ích lôïi cuûa gaø : 
Cho gaø aên 
Thu hoaïch tröùng 
Böõa aên coù thòt gaø 
1.Ngöôøi ta nuoâi gaø ñeå laøm gì ? 
Lấy thịt 
Lấy trứng 
2.AÊn thòt gaø, tröùng gaø coù lôïi gì ? 
Thòt gaø vaø tröùng gaø cung caáp nhieàu chaát ñaïm vaø toát cho söùc khoeû. 
3. Em hãy kể tên các món ăn được làm từ thịt gà, trứng gà mà em biết? 
Gỏi gà 
Gà hấp cải xanh 
Gà lụi sả tế 
Gà ác tiềm thuốc bắc 
Gà nướng 
Cháo gà 
Các loại bánh được làm từ trứng gà như: bánh bông lan,. 
Trứng ốp la 
Keát luaän : 
 Ngöôøi ta nuoâi gaø ñeå laáy thòt vaø tröùng. 
 Thòt gaø vaø tröùng gaø cung caáp nhieàu chaát ñaïm vaø toát cho söùc khoeû. 
 Choïn moät soá döôùi ñaây vaø baét chöôùc tieáng keâu cuûa con gaø coù trong soá ñoù. 
1 
2 
3 
 Troø chôi 
Chíp..chíp, chíp! 
Ò..ó..o 
Cục..cục tác! Cục tác! 
1. Haõy neâu caùc boä phaän beân ngoaøi cuûa con gaø? 
2. Ngöôøi ta nuoâi gaø ñeå laøm gì ? 
 Con gaø naøo cuõng coù: ñaàu, coå, mình, hai chaân, hai caùnh, toaøn thaân gaø coù loâng che phuû. 
 Ngöôøi ta nuoâi gaø ñeå laáy thòt vaø tröùng. 
Daën doø : 
Veà nhaø xem kyõ laïi baøi vöøa hoïc. 
Xem tröôùc baøi “Con meøo”. 
Kính chúc quý thầy cô và các em sức khỏe 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_tu_nhien_va_xa_hoi_lop_1_bai_26_con_ga_mai_thi_ngo.ppt
Giáo án liên quan