Bài giảng Toán Lớp 4 - Rút gọn phân số

Có thể rút gọn phân số để được một phân số có tử số và mẫu số bé đi mà phân số mới vẫn bằng phân số đã cho.

Cách rút gọn phân số:

* Xét xem tử số và mẫu số cùng chia hết cho số tự nhiên nào lớn hơn 1.

* Chia tử số và mẫu số cho số đó.

 * Cứ làm như thế cho đến khi nhận được phân số tối giản.

Phân số tối giản là phân số mà cả tử và mẫu không thể cùng chia hết cho một số tự nhiên lớn hơn 1 nữa.

ppt4 trang | Chia sẻ: Thúy Anh | Ngày: 05/05/2023 | Lượt xem: 219 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Lớp 4 - Rút gọn phân số, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Cho phân số . Tìm phân số bằng phân số 
nhưng có tử số và mẫu số bé hơn. 
Ta có : 
2 
3 
15 : 5 
10 : 5 
10 
15 
2 
3 
= 
= 
VËy 
10 
15 
Rót gän ph©n sè ®Ó ®­îc mét ph©n sè míi cã tö sè và m ẫ u s ố bÐ ®i mµ vÉn b»ng ph©n sè ®· cho . 
10 
15 
= 
Phân số đã được rút gọn thành phân số 
 10 
15 
 2 
 3 
10 
15 
Có thể rút gọn phân số để được phân số có tử số và mẫu số bé đi và phân số mới vẫn bằng phân số đã cho. 
b. Cách rút gọn phân số 
Ví dụ 1: Rút gọn phân số 
 Ta thấy 6 và 8 cùng chia hết cho 2 
6 
8 
6 
8 
6 : 2 
8 : 2 
3 
4 
= 
= 
- Bước 1: Xét xem tử số và mẫu số cùng chia hết cho số tự nhiên nào lớn hơn 1 . 
- Bước 2:Chia cả tử số và mẫu số cho 2 
Có thể rút gọn được nữa không? 
Không thể rút gọn được nữa 
3 
4 
là phân số tối giản 
Ví dụ 2: Rút gọn phân số . 
Cách 1: 
Vậy: = . 
= 
Cách 2: 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
Cách 3: 
= 
= 
Khi rút gọn phân số có thể làm như sau: 
* Chia tử số và mẫu số cho số đó. 
Cứ làm như thế cho đến khi nhận được phân số tối giản . 
Cách rút gọn phân số: 
 Phân số tối giản là phân số mà cả tử và mẫu không thể cùng chia hết cho một số tự nhiên lớn hơn 1 nữa. 
 Có thể rút gọn phân số để được một phân số có tử số và mẫu số bé đi mà phân số mới vẫn bằng phân số đã cho. 
* Xét xem tử số và mẫu số cùng chia hết cho số tự nhiên nào lớn hơn 1. 
* Chia tử số và mẫu số cho số đó. 
 * Cứ làm như thế cho đến khi nhận được phân số tối giản. 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_4_rut_gon_phan_so.ppt
Giáo án liên quan