Bài giảng Toán Lớp 4 - Bài: Biểu thức có chứa 3 chữ - Trường TH Tân Tạo

HOẠT ĐỘNG 1:
Hình thành kiến thức

Ví dụ : An, Bình và Cường cùng đi câu cá. An câu được con cá, Bình câu được con cá. Cường câu được con cá. Cả ba người câu được con cá.

b.Giá trị của biểu thức có chứa ba chữ

Nếu a=2, b=3 và c= 4

 9 là một giá trị của biểu thức a+b+c

Nếu a=5, b=1 và c= 0 thì a+b+c=

 6 là một giá trị của biểu thức a+b+c

Nếu a=1, b=0 và c= 2 thì a+b+c=

 3 là một giá trị của biểu thức a+b+c

 

ppt14 trang | Chia sẻ: Nhất Linh | Ngày: 25/11/2023 | Lượt xem: 50 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Lớp 4 - Bài: Biểu thức có chứa 3 chữ - Trường TH Tân Tạo, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
  BIEÅU THÖÙC COÙ CHÖÙA 3 CHÖÕ 
Lớp: Bốn 4 
Tháng 10-2015 
2. Baøi môùi : 
Toán 
Biểu thức có chứa 3 chữ 
HOẠT ĐỘNG 1 :  Hình thành kiến thức 
 Ví dụ : An, Bình và Cường cùng đi câu cá. An câu được con cá, Bình câu được  con cá. Cường câu được  con cá. Cả ba người câu được con cá. 
Số caù của An 
Soá caù cuûa Bình 
Soá caù cuûa Cường 
Soá caù cuûa cả ba người 
Kết luận: a+b+c là biểu thức có chứa ba chữ 
2 
5 
1 
a 
3 
1 
0 
b 
4 
0 
2 
c 
2+3+4 
5+1+0 
1+0+2 
a+b+c 
b.Giá trị của biểu thức có chứa ba chữ 
Nếu a=2, b=3 và c= 4 
	9 là một giá trị của biểu thức a+b+c 
Nếu a=5, b=1 và c= 0 thì a+b+c= 
	6 là một giá trị của biểu thức a+b+c 
Nếu a=1, b=0 và c= 2 thì a+b+c= 
	3 là một giá trị của biểu thức a+b+c 
th ì 
a+b+c= 
2+3+4= 
 9 
5+1+0= 
6 
1+0+2= 
3 
KẾT LUẬN : Mỗi lần thay chữ bằng số, ta tính được một giá trị của biểu thức a+b+c 
HOẠT ĐỘNG 2 : LUYỆN TẬP 
Bài 1: Tính giá trị của a+b+c nếu : 
a) a = 5, b = 7, c =10 
 Nếu a = 5, b = 7, c =10 th ì gi á trị của 
biểu thức : a+b+c = 5+7+10 =22 
Bài 2: a x b x c là biểu thức có chứa 3 chữ 
Nếu a = 4, b = 3, c = 5 thì giá trị của biểu thức a x b x c là 
	a x b x c = 4 x 3 x 5 = 60 
 Tính giá trị của a x b x c nếu : 
a = 9, b = 5 v à c = 2 
b) a = 15, b = 0 v à c = 37 
 a ) Nếu a = 9, b = 5, c = 2 th ì gi á trị của biểu 
thức a x b x c l à : 
a x b x c = 9 x 5 x 2 = 90 
b ) Nếu a = 15, b = 0 , c = 37 th ì gi á trị của biểu thức a x b x c l à : 
	a x b x c = 15 x 0 x 37 = 0 
1.Hôm nay chúng ta học bài gì ? 
2. Khi biết giá trị của từng chữ trong biểu thức thì giá trị của biểu thức có chứa chữ được tính như thế nào? 
TL: Ta thay chữ bằng số và thực hiện phép tính của biểu thức. 
3. CỦNG CỐ: 
Dặn dò 
- Làm bài tập: 1b, 3 
- Chuẩn bị bài : Tính chất kết hợp của phép cộng 
1. KIỂM TRA BÀI CŨ 
 a + b là biểu thức có chứa 2 chữ. Tính giá trị của biểu thức nếu: 
	 a = 25, b = 13 
Bài 3: Cho biết : m = 10, n = 5, p = 2, tính giá trị của biểu thức : 
a)m + n + p 	b) m – (n + p) 
c) m + n x p 
Với m =10, n = 5, p =2 th ì gi á trị của biểu thức: 
a) m + n+ p = 10 + 5 + 2 = 15 + 2 = 17 
b) m – (n + p ) = 10 – (5 + 2) = 10 – 7 = 3 
c) M +n x p = 10 + 5 x 2 = 10 + 10 = 20 
Bài 4: Độ dài các cạnh của hình tam giác là : a, b, c. 
Gọi P là chu vi của hình tam giác.Viết công thức tính chu vi P của hình tam giác đó. 
a 
b 
c 
b) T í nh chu vi của h ì nh tam gi á c biết : 
a=5cm, b = 4 cm, c=3cm 
a=10cm, b=10cm, c=5cm 
a= 6dm, b= 6dm,c= 6dm 
P = a +b +c 
Nếu a=5cm, b = 4 cm, c=3cm thì: 
	 P = 5 + 4 + 3 = 12cm 
Nếu a=10cm, b=10cm, c=5cm thì : 
P = 10 + 10 + 5 = 25 cm 
 Nếu a= 6dm, b= 6dm,c= 6dm thì: 
	 P = 6 + 6 + 6 = 18 cm 
a 
b 
c 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_4_bai_bieu_thuc_co_chua_3_chu_truong_th_t.ppt
Giáo án liên quan