Bài giảng Toán Lớp 2 - Bài: Tìm số bị chia - Trường TH Tân Tạo

Có một số kẹo chia đều cho 3 em, mỗi em được 5 chiếc kẹo. Hỏi có tất cả bao nhiêu chiếc kẹo?

Tóm tắt :

1 em: 5 chiếc kẹo

3 em:.?chiếc kẹo

Bài giải

Số chiếc kẹo có tất cả là:

 5 x 3 = 15 (chiếc kẹo )

 Đáp số: 15 chiếc kẹo

 

ppt7 trang | Chia sẻ: Nhất Linh | Ngày: 25/11/2023 | Lượt xem: 78 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Lớp 2 - Bài: Tìm số bị chia - Trường TH Tân Tạo, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Số bị chia 
 20 
 30 
 40 
 15 
 14 
 45 
Số chia 
 2 
 6 
 8 
 5 
 7 
 9 
Thương 
10 
5 
5 
3 
2 
5 
Kiểm tra b à i cũ 
Thứ ba ngày 6 tháng 3 năm 2018 
To á n 
Tìm số bị chia 
 6 : 2 = 3 
Số bị chia 
 Số chia 
Thương 
Ta có : 
 6 = 3 x 2 
1.Nhận xét 
2. Tìm số bị chia x chưa biết 
X : 2 = 5 
 X = 5 x 2 
 X =10 
Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia . 
1 
Tính nhẩm: 
6 : 3 = 
2 x 3 = 
 2 
8 : 2 = 
4 x 2 = 
12 : 3 = 
 4 x 3 = 
 4 
15 : 3 = 
5 x 3 = 
 5 
 6 
 8 
12 
 15 
 4 
2 
Tìm x: 
a) X : 2 = 3 
b) X : 3 = 2 
c) X : 3 = 4 
 X = 
3 x 2 
 X = 6 
 X = 2 x 3 
 X = 6 
 X = 4 x 3 
X = 12 
3 
Có một số kẹo chia đều cho 3 em, mỗi em được 5 chiếc kẹo. Hỏi có tất cả bao nhiêu chiếc kẹo? 
 T ó m tắt : 
1 em : 5 chiếc kẹo 
3 em :... .?chiếc kẹo 
 B à i giải 
Số chiếc kẹo c ó tất cả l à : 
 5 x 3 = 15 (chiếc kẹo ) 
 Đ á p số : 15 chiếc kẹo 
 10 
 35 
16 
12 
 6 
Thi :Tìm nhà cho các con vật 
1 
 x:5=7 
2 
 x:4=4 
3 
x:2=3 
4 
 x:3=4 
5 
x : 2 = 5 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_2_bai_tim_so_bi_chia_truong_th_tan_tao.ppt
Giáo án liên quan