Bài giảng Toán Lớp 1 - Bài: Phép trừ trong phạm vi 3 - Mai Thị Lý

Kiểm tra bài cũ:

Bài 1 : Số?

0 + 2 = . . + 2 = 5

Bài 2 : Điền >, <, =

 2 + 1 . 4 2 + 2 . 4 + 0

2 – 1 = 1

Hai trừ một bằng một

2 – 1 = 1

Hai trừ một bằng một

 2 + 1 = 3

3 - 1 = 2

1 + 2 = 3

3 - 2 = 1

 

ppt14 trang | Chia sẻ: Nhất Linh | Ngày: 24/11/2023 | Lượt xem: 96 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Lớp 1 - Bài: Phép trừ trong phạm vi 3 - Mai Thị Lý, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHOỉNG GIAÙO DUẽC ẹAỉO TAẽO QUAÄN BèNH TAÂN 
TRệễỉNG TIEÅU HOẽC TAÂN TAẽO 
MOÂN TOAÙN 
Pheựp trửứ trong phaùm vi 3 
GV: MAI THỊ Lí 
LỚP: 1.2 
BAỉI : 
Kiểm tra bài cũ : 
Bài 1 : Số? 
 0 + 2 = . .. + 2 = 5 
Bài 2 : Điền >, <, = 
 2 + 1 . 4 2 + 2 . 4 + 0 
2 
3 
< 
= 
2 – 1 = 1 
Hai trừ một bằng một 
3 – 1 = 2 
Ba trừ một bằng hai 
3 – 2 = 1 
Ba trừ hai bằng một 
1 
2 
3 
 2 + 1 = 3 
3 - 1 = 2 
1 + 2 = 3 
 3 - 2 = 1 
3 – 1 = 2 
 3 – 2 = 1 
2 – 1 = 1 
3 – 1 = 2 
 3 – 2 = 1 
2 – 1 = 1 
Thử giaừn 
2 – 1 = 
3 – 1 = 
3 – 2 = 
3 – 1 = 
3 – 2 = 
2 – 1 = 
1 + 1 = 
2 – 1 = 
3 – 1 = 
1 + 2 = 
3 - 2 = 
3 - 1 = 
1. Tớnh: 
2. Tớnh: 
– 
2 
1 
– 
3 
2 
– 
3 
1 
3. Viết phép tính thích hợp 
3 
- 
2 
= 
1 
a. 1 
TRề CHƠI: Ai nhanh ai đỳng ? 
3 - 1 =  
b. 2 
c. 3 
a. 1 
TRề CHƠI: Ai nhanh ai đỳng ? 
3 -  = 2 
b. 2 
c. 3 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_1_bai_phep_tru_trong_pham_vi_3_mai_thi_ly.ppt