Bài giảng Tiết tự chọn 8: Bài tập về polime

1. Kiến thức:

 Củng cố và khắc sâu kiến thức về polime, các phương pháp điều chế polime

 2. Kỹ năng:

 Rèn luyện kĩ năng làm bài tập về polime

 3. Tư tưởng:

II. PHƯƠNG PHÁP:

 Đàm thoại kết hợp khéo léo với bài tập

 

doc2 trang | Chia sẻ: maika100 | Lượt xem: 791 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tiết tự chọn 8: Bài tập về polime, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết tự chọn 8
Bài tập về polime
Ngày soạn: ...... / ...... / 20 ......
Giảng ở các lớp:
Lớp
Ngày dạy
Học sinh vắng mặt
Ghi chú
12C2
12C3
12C4
I. Mục tiêu bài học:
	1. Kiến thức:
	Củng cố và khắc sâu kiến thức về polime, các phương pháp điều chế polime
	2. Kỹ năng:
	Rèn luyện kĩ năng làm bài tập về polime
	3. Tư tưởng:
II. Phương pháp:
	Đàm thoại kết hợp khéo léo với bài tập
III. Đồ dùng dạy học:
IV. Tiến trình bài giảng:
	1. ổn định tổ chức lớp: (1')
	2. Kiểm tra bài cũ: Trong giờ học.
	3. Giảng bài mới:
Thời gian
Hoạt động của Giáo viên và Học sinh
Nội dung
10'
* Hoạt động 1:
- GV yêu cầu HS nhắc lại 1 số kiến thức cơ bản về polime.
- HS nghiên cứu và trả lời
I. Kiến thức cần nhớ:
(SGK)
10'
* Hoạt động 1:
- GV giao bài tập:
Từ 13kg axetilen có thể điều chế được ? kg PVC(h=100%)
- HS Lên bảng làm theo HD của GV.
- GV chữa bổ sung
II.Bài tập:
* Bài 1:
nC2H2 "nCH2=CHCl"(- CH2-CHCl -)n 
26n 62,5n
13kg 31,25 kg
10'
- GV giao bài tập:
Hệ số trùng hợp của polietilen M=984g/mol và của polisaccarit M=162000g/mol là ?
- HS Lên bảng làm theo HD của GV.
- GV chữa bổ sung
* Bài 2:
Ta có (-CH2-CH2-)n =984, n=178
(C6H10O5) =162n=162000,n=1000
10'
- GV giao bài tập:
Tiến hành trùng hợp 5,2g stiren.Hỗn hợp sau phản ,ứng cho tác dụng với 100ml dung dịch brom 0,15M, cho tiếp dung dịch KI dư vào thì được 0,635g iot.Tính khối lượng polime tạo thành
- HS Lên bảng làm theo HD của GV.
- GV chữa bổ sung
* Bài 3:
PTPƯ:
nC6H5CH=CH2"(-CH2-CH(C6H5)-)
C6H5CH=CH2 + Br2 "C6H5CHBrCH2Br
Br2 + KI " I2 +2KBr
 Số mol I2=0,635:254=0,0025mol
Số mol brom còn dư sau khi phản ứng với stiren dư = 0,0025mol
Số mol brom phản ứng với stiten dư =0,015-0,0025=0,0125mol
Khối lương stiren dư =1,3g
Khối lượng stiren trùng hợp = khối lượng polime=5,2-1,3=3.9g
	4. Củng cố bài giảng: (3')
Câu1.Chất không có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là
A.stiren B.toluen C.propen D.isopren
Câu 2. Trong các nhận xét dưới đây ,nhận xét nào không đúng
A.các polime không bay hơi
B.da số các polime khó hòa tan trong dung môi thông thường
C.các polime không có nhiệt độ nóng chảy xác định
D.các polime đều bền vững dưới tác dụng của axit
	5. Hướng dẫn học sinh học và làm bài tập về nhà: (1')
Câu 1.Để đièu chế polime người ta thực hiện
A.phản ứng cộng
B.phản ứng trùng hợp
C.phản ứng trùng ngưng
D.phản ứng trùng hợp hoặc trùng ngưng
Câu 2.Đặc điểm của các mônme tham gia phản ứng trùng hợp là
A.phân tử phải có liên kết đoi ở mạch nhánh
B.phân tử phải có liên kết đôi ở mạch chính
C.phân tử phải có cấu tạo mạch không nhánh
D.phân tử phải có cấu tạo mạch nhánh
V. Tự rút kinh nghiệm sau bài giảng:
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
chuyên môn duyệt
Ngày ...... / ...... / 20 ......

File đính kèm:

  • docTiet TC 8 - HH 12 CB.doc