Bài giảng Tiết 8: Saccaro- Tinh bột xenlulozơ

1. Kiến thức:

- Biết được tcvl, cấu trúc phân tử của saccarozơ, tinh bột.

- Hiểu các phản ứng hoá học đặc trưng của chúng.

- Biết được vai trò ứng dụng của nó

 2. Kĩ năng:

 - Rèn luyện cho học sinh phương pháp tư duy khoa học, từ cấu tạo của các hợp chất hữu cơ phức tạp ( dự đoán tính chất hoá học của chúng).

 

doc2 trang | Chia sẻ: maika100 | Lượt xem: 921 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tiết 8: Saccaro- Tinh bột xenlulozơ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết : 8
NS: 20/09
NG: 30/09
§6. SACCARO- TINH BỘT 
XENLULOZƠ (t1)
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 
1. Kiến thức:
- Biết được tcvl, cấu trúc phân tử của saccarozơ, tinh bột.
- Hiểu các phản ứng hoá học đặc trưng của chúng.
- Biết được vai trò ứng dụng của nó
 2. Kĩ năng:
 - Rèn luyện cho học sinh phương pháp tư duy khoa học, từ cấu tạo của các hợp chất hữu cơ phức tạp ( dự đoán tính chất hoá học của chúng).
 - Quan sát phân tích các kết quả thí nghiệm. 
II. CHUẨN BỊ:
- Hình vẽ phóng to cấu tạo dạng vòng saccarozơ, mantozơ.
- Sơ đồ sản xuất đường saccarozơ trong công nghiệp.
III. PHƯƠNG PHÁP: Đàm thoại, kết hợp hoạt động nhĩm.
IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 
 1.Ổn định lớp
 2.Kiểm tra bài cũ : không
 3.Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG
Ho¹t ®éng 1 Tính chất vật lý
* HS quan s¸t mÉu saccaroz¬ (®­êng kÝnh tr¾ng) vµ t×m hiĨu SGK ®Ĩ biÕt nh÷ng tÝnh chÊt vËt lÝ vµ tr¹ng th¸i thiªn nhiªn cđa saccaroz¬.
Hoạt động 2. Cấu truc phân tử
- Cho biÕt ®Ĩ x¸c ®Þnh CTCT cđa saccaroz¬ ng­êi ta ph¶i tiÕn hµnh c¸c thÝ nghiƯm nµo. Ph©n tÝch c¸c kÕt qu¶ thu ®­ỵc rĩt ra kÕt luËn vỊ cÊu t¹o ph©n tư cđa saccaroz¬.
Hoạt động 3 Tính chất hóa học
Gv: Hs đọc nêu tính chất hoá học: saccarozơ.
 Thảo luận viết ptpư rút ra tchh 
Dung dÞch saccaroz¬ lµm tan Cu(OH)2 thµnh dung dÞch xanh lam® cã nhiỊu nhãm -OH kỊ nhau.
Hoạt động 3: Giải thích quá trình sản xuất đường từ mía. Vai trò của mỗi giai đoạn theo sơ đồ.
Nêu ứng dụng của saccarozơ?
Hoạt động4 Tính chất vật lý- trạng thái tự nhiên tinh bột 
 HS quan s¸t mÉu tinh bét vµ nghiªn cøu SGK cho biÕt c¸c tÝnh chÊt vËt lÝ vµ tr¹ng th¸i thiªn nhiªn cđa tinh bét.
 - Nghiªn cøu SGk, cho biÕt cÊu trĩc ph©n tư cđa tinh bét.
- Cho biÕt ®Ỉc ®iĨm liªn kÕt gi÷a c¸c m¾t xÝch a-glucoz¬ trong ph©n tư tinh bét.
I. SACCAROZƠ
1.Tính chất vật lý
 - Chất rắn kết tinh, ko màu, ko mùi, ngọt, to nc 185oC. Tan tốt trong nước.
 - Có trong mía đường, củ cải đường, hoa thốt nốt.
2. Cấu truc phân tử
 CTPT C12H22O11 
-Phân tử saccarozơ gốc a-glucozơ và gốc b-fructozơ liên kết với nhau qua ngyên tử oxi giữa C1 của glucozơ và C2 của fructozơ (C1 - O - C2). Liên kết này thuộc loại liên kết glicozit. Vậy, cấu trúc phân tử saccarozơ được biểu diễn như sau :
gốc a - glucozơ gốc b -fructozơ
 3. Tính chất hóa học
 a. Thuỷ phân nhờ xúc tác axit: 
C12H22O11 –H+→ C6H12O6 + C6H12O6 
Saccarozơ Glucozơ Fructozơ
 Thuỷ phân nhờ enzim:
 Saccarozơ enzim→ Glucozơ.
 b. Phản ứng của ancol đa chức:
 Phản ứng với Cu(OH)2:
2C12H22O11 + Cu(OH)2 → (C12H21O11)2Cu + H2O
 4.Ưùng dụng và sản xuất 
a. Sản xuất
C©y mÝa
N­íc mÝa
DD n­íc ®­êng cã lÉn canxisaccarat
Dung dÞch ®­êng cã mµu
Dung dÞch ®­êng kh«ng mµu
§­êng kÝnh
N­íc rØ ®­êng 
 (1) Ép
 (2)Vôi sữa, lọc tạp chất
 (3)+ CO2, Lọc bỏ CaCO3
 (4) + SO2 tẩy màu
 (5) Cô đặc để kết tinh, lọc
b.Ứng dụng
II. TINH BỘT
1. Tính chất vật lý- trạng thái tự nhiên 
 - Chất rắn vô định hình, màu trắng , ko mùi. Chỉ tan trong nước nóng --> hồ tb.
 - Có trong các loại ngũ cốc, 
Polisaccarit (gồm 2loại)
Aamilozơ : mạch không phân nhánh
Amilozơ peptin : mạch phân nhánh.
 CTPT (C6H10O5 ) n 
 4. Cđng cè : Bµi tËp 1,2 trang 33 SGK
 5. DỈn dß: Xem tr­íc phÇn cßn l¹i cđa bµi.

File đính kèm:

  • docTiet 8.doc