Bài giảng Tiết 51: Kiểm tra viết

 KT: - Kiểm tra mức độ tiép thu của HS : Biết và hiểu tính chất hóa học của

 một số phi kim: clo, cacbon, và các hợp chất của cacbon, một số

 hiđrocacbon: , bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố

 hóa học

 KN: - Rèn kỹ năng: viết PTHH. Vận dụng các kiến thức về tính chất hóa học,

 cách điều chế một số phi kim: clo, cacbon, và các hợp chất của cacbon, một

 số hiđrocacbon để giải bài tập

 

doc2 trang | Chia sẻ: maika100 | Lượt xem: 906 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tiết 51: Kiểm tra viết, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GABS Môn Hóa 9 / 2008-2009 GV Ngô Như Thị Mộng Linh 
Tiết 51
	 KIỂM TRA VIẾT
 I/ Muc tiêu:
 KT: - Kiểm tra mức độ tiép thu của HS : Biết và hiểu tính chất hóa học của 
 một số phi kim: clo, cacbon, và các hợp chất của cacbon, một số 
 hiđrocacbon: , bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố 
 hóa học
 KN: - Rèn kỹ năng: viết PTHH. Vận dụng các kiến thức về tính chất hóa học, 
 cách điều chế một số phi kim: clo, cacbon, và các hợp chất của cacbon, một 
 số hiđrocacbon để giải bài tập
 TĐ: - Giáo dục tính cẩn thận, trung thực
 II/ Ma trận:
	 Nhận 
 thức
Nội dung 
 Biết(30%)
 Thông hiểu (40%)
 Vận dụng (30%)
 Tổng
 TN
 TL
 TN
 TL
 TN
 TL
T/c hóa học, điều chế của một số phi kim(40%)
2câu
 1đ 
1câu
 3đ
3câu
 4đ
Sơ lược về bảng TH các NTHH (20%)
2câu
 1đ 
2câu
 1đ 
4câu
 2đ
T/c hóa học của
hiđrocacbon (10%)
2câu
 1đ 
2câu
 1đ 
Thực hành
(10%)
1câu
 1đ
1câu
 1đ
Kỉ năng giải toán tính thể tich khí (20%)
1câu
 2đ
1câu
 2đ
 Tổng
6câu
 3đ
2câu
 1đ
1câu
 3đ
2câu
 3đ
11câu
 10đ
 III/ ĐỀ: (Kèm theo)
 IV/ĐÁP ÁN
 ĐỀ 1
 I/ TRẮC NGHIỆM (4đ)
1
2
3
4
5
6
7
8
B
C
C
B
D
B
C
C
 II/ TỰ LUẬN (6đ)
 1/ (3đ) 0.5đ / PTHH
 C + O2 → CO2 
 CO2 + C → 2CO
 2CO + O2 → 2CO2 
 CO2 + CaO → CaCO3 
 CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O
 CaCl2 + + Na2CO3 → CaCO3 + 2NaCl
 2/ (1đ) + cách tiến hành (0,5đ) 
	 + PTHH (0,5đ) 
 3/ (2đ) Vieát PTHH 0,5 ñieåm
 a/ Tính thế tích O2 0,75 ñieåm 
 b/ thế tích không khí 0,75 ñieåm
 ĐỀ 2
 I/ TRẮC NGHIỆM (4đ)
1
2
3
4
5
6
7
8
D
D
C
B
A
C
D
A
 II/ TỰ LUẬN (6đ)
 1/ (3đ) 0.5đ / PTHH
 NaHCO3 + NaOH → Na2CO3 + H2O 
 Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + CO2 + H2O
 CO2 + CaO → CaCO3 
 CaCO3 CO2 + CaO 
 Ca(OH)2 + 2CO2 → Ca(HCO3)2 
 Ca(HCO3)2 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O
 2/ (1đ) + cách tiến hành (0,5đ) 
 + PTHH (0,5đ) 
 3/ (2đ) ) Vieát PTHH 0,5 ñieåm
 a/ Tính thế tích O2 0,75 ñieåm 
 b/ thế tích không khí 0,75 ñieåm

File đính kèm:

  • docGABS Môn Hóa 9 t51.doc