Bài giảng Tiết 50 - Bài 30: Thực hành : Tính chất của natri , magie, nhôm và hợp chất của chúng

- Cũng cố những kiến thức về tính chất hóa học đặc trưng của natri , magie , nhôm , và hợp chất của chúng

- Làm được các thí nghiệm :

 + so sánh phản ứng của Na, Mg ,Al với nước

 + Nhôm tác dụng với dd kiềm

 + Al)OH)3 tác dụng với dd NaOH , H2SO4 loãng

 

doc3 trang | Chia sẻ: maika100 | Lượt xem: 1077 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tiết 50 - Bài 30: Thực hành : Tính chất của natri , magie, nhôm và hợp chất của chúng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TiÕt 50. Bµi 30
THỰC HÀNH :
TÍNH CHẤT CỦA NATRI , MAGIE, NHÔM
VÀ HỢP CHẤT CỦA CHÚNG
Ngµy so¹n: ...... / ...... / 20 ......
Gi¶ng ë c¸c líp:
Líp
Ngµy d¹y
Häc sinh v¾ng mỈt
Ghi chĩ
12C3
12C4
12c6
I. Mơc tiªu bµi häc:
1. KiÕn thøc:
Cũng cố những kiến thức về tính chất hóa học đặc trưng của natri , magie , nhôm , và hợp chất của chúng 
Làm được các thí nghiệm : 
 + so sánh phản ứng của Na, Mg ,Al với nước 
 + Nhôm tác dụng với dd kiềm 
 + Al)OH)3 tác dụng với dd NaOH , H2SO4 loãng 
2. Kü n¨ng:
Rèn kĩ năng làm thí nghiệm thực hành : sử dụng dụng cụ , hóa chất và kĩ năng làm thí nghiệm với lượng hóa chất nhỏ 
3. T­ t­ëng:
II. Ph­¬ng ph¸p:
ThÝ nghiƯm trùc quan.
III. §å dïng d¹y häc:
 1 . Dụng cụ : ống nghiệm , giá để ống nghiệm , cốc thủy tinh , đèn cồn 
 2. Hóa chất : Kim loại Na , Mg , Al và các dd NaOH , AlCl3 , NH3 , HCl , phenolphtalein 
IV. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng:
1. ỉn ®Þnh tỉ chøc líp: (1')
2. KiĨm tra bµi cị: Trong giê häc.
3. Gi¶ng bµi míi:
Thêi gian
Ho¹t ®éng cđa Gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cđa Häc sinh
Néi dung
5'
* Ho¹t ®éng 1:
- Tiến hành TN1 
- Lưu ý Hs : mẩu kl natri chỉ nhỏ bằng hạt gạo , nếu to sẽ gây cháy nổ rất nguy hiểm 
Lượng phenolphtalein chỉ sử dụng vài giọt , tránh gây lãng phí 
 Cần so sánh khả năng phản ứng của 3 kl với nước
- Phân chia công việc trong nhóm hợp lí làm thí nghiệm , quan sát ,viết bài tường trình 
- Lưu ý lời dặn của GV, Quan sát hiện tượng và giải thích , ghi vào tường trình
I. Néi dung thÝ nghiƯm vµ c¸ch tiÕn hµnh:
1. Thí nghiệm 1: so sánh khả năng phản ứng của Na, Mg ,Al với nước 
3 ống nghiệm đựng nước (3/4 ống ) có 1vài giọt phenolphtalein , đặt vào giá đựng ống nghiệm 
- ống 1 : cho vào 1 mẩu kim loại natri ( bằng hạt gạo ) 
- ống 2 : cho vào 1 mẩu kim loại magie
- ống 3 : cho vào 1 mẩu kim loại nhôm vừa cạo sạch lớp oxit 
Quan sát hiện tượng xảy ra 
Đun nóng ống 2 và 3 . Quan sát ht 
Nhận xét mức độ phản ứng ở 3 ống nghiệm .Viết ptrpư xảy ra
5'
* Hoạt động 2: 
Quan sát từng nhóm thực hiện , điều chỉnh các sai sót 
Lượng kiềm sử dụng dủ đến dư 
Chú ý giải thích cho được tại sao Al phản ứng được với kiềm 
Cách bảo quản đồ dùng bằng nhôm ?
Phải giải thích được
Do:Al2O3 + NaOH " 2NaAlO2 + H2O
Sau đó 2Al+6H2O"2Al(OH)3 
 +3H2 
Al(OH)3 + NaOH " NaAlO2 + 2H2O
Nên : Al + NaOH 
+H2O ¦NaAlO2 + 3/2H2
2. Thí nghiệm 2 : Nhôm tác dụng với dd kiềm 
Rót 2-3 ml dd NaOH loãng vào ống nghiệm và cho vào 1 mẩu nhôm .Đun nóng nhẹ để pứ xảy ra mạnh hơn . Quan sát bọt khí thoát ra .Viết ptrpứ xảy ra
10'
* Hoạt động 3:
Nhắc HS có 2 TN : 
-đ/c ra Al(OH)3
- thử t/c của Al(OH)3
đ/c Al(OH)3 trong 1 ống nghiệm , sau đó chia 2 phần
Tiến hành thí nghiệm 
Quan sát hiện tượng và giải thích , ghi vào tường trình
3. Thí nghiệm 3 : Tính chất lưỡng tính của Al(OH)3
Rót vào ống nghiệm 5 ml dd AlCl3 , rồi nhỏ từ từ ddNH3 dư vào sẽ thu được kết tủa 
Chia lượng kết tủa ra 2 phần bằng nhau ở 2 ống nghiệm 
Oáng 1 : nhỏ dd H2SO4 loãng vào , lắc nhẹ . Quan sát hiện tượng 
Oáng 2 : nhỏ vào dd NaOH , lắc nhẹ . Quan sát hiện tượng 
Giải thích các hiện tượng và viết ptpứ
20'
* Ho¹t ®éng 4:
- Cho HS viÕt t­êng tr×nh ngay t¹i líp, thu l¹i ®Ĩ kiĨm tra.
- ViÕt t­êng tr×nh t¹i líp råi nép cho GV.
II. ViÕt t­êng tr×nh:
4. Cđng cè bµi gi¶ng: (3')
- Nhận xét đánh giá buổi thực hành 
- HS: Vệ sinh, thu dọn dụng cụ hóa chất , rửa dụng cụ sử dụng , sắp xếp gọn gàng 
Nộp bài tường trình
5. H­íng dÉn häc sinh häc vµ lµm bµi tËp vỊ nhµ: (1')
HD HS chuÈn bÞ cho bµi kiĨm tra.
V. Tù rĩt kinh nghiƯm sau bµi gi¶ng:
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
chuyªn m«n duyƯt
Ngµy ...... / ...... / 20 ......

File đính kèm:

  • docTiet 50 - HH 12 CB.doc
Giáo án liên quan