Bài giảng Tiết 26: Bài thực hành số 2 một số tính chất của protein và vật liệu polime

I. Mục tiêu bài học:

1. Kiến thức:

- Củng cố những tính chất đặc trưng của protein và vật liệu polime.

2. Kỹ năng:

- Sử dụng dụng cụ, hoá chất để tiến hành thành công một số thí nghiệm về tính chất của polime và vật liệu polime thường gặp.

II. Phương pháp:

- Đàm thoại kết hợp với TN thực hành.

 

doc2 trang | Chia sẻ: maika100 | Lượt xem: 719 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tiết 26: Bài thực hành số 2 một số tính chất của protein và vật liệu polime, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày Soạn: 8/11/2009	Ngày dạy: 11/11/2009
TiÕt 26: 
Bµi thùc hµnh sè 2
Mét sè tÝnh chÊt cña protein 
vµ vËt liÖi polime
I. Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức: 
Củng cố những tính chất đặc trưng của protein và vật liệu polime.
2. Kỹ năng:
Sử dụng dụng cụ, hoá chất để tiến hành thành công một số thí nghiệm về tính chất của polime và vật liệu polime thường gặp.
II. Phương pháp:
Đàm thoại kết hợp với TN thực hành.
III. Chuẩn bị: 
Dụng cụ: ống nghiệm, bát sứ nhỏ, đũa thủy tinh, ống thủy tinh, nút cao su, giá thí nghiệm . . .
Hóa chất: Các dd CuSO4, NaOH, AgNO3, HNO3, mẩu PVC, sợi len . . 
IV. Thiết kế hoạt động dạy và học: 
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY VAØ TROØ
NOÄI DUNG KIEÁN THÖÙC
Hoaït ñoäng 1. Coâng vieäc ñaàu buoåi thöïc haønh.
v GV: Neâu muïc tieâu, yeâu caàu, nhaán maïnh nhöõng löu yù trong buoåi thöïc haønh, nhaán maïnh yeâu caàu an toaøn trong khi laøm thí nghieäm vôùi dd axit, dd xuùt.
 - OÂn taäp moät soá kieán thöùc cô baûn veà protein vaø polime.
 - Höôùng daãn moät soá thao taùc nhö duøng keïp saét (hoaëc panh saét) keïp caùc maãu PE, PVC, sôïi tô gaàn ngoïn löûa ñeøn coàn, quan saùt hieän töôïng. Sau ñoù môùi ñoát caùc vaät lieäu treân ñeå quan saùt.
v HS: Theo doõi, laéng nghe. 
Hoaït ñoäng 2
v HS: Tieán haønh thí nghieäm nhö höôùng daãn cuûa SGK.
v GV: Quan saùt, höôùng daãn HS thöïc hieän thí nghieäm, quan saùt söï ñoâng tuï cuûa protein khi ñun noùng.
Thí nghieäm 1: Söï ñoâng tuï cuûa protein khi ñun noùng
Hoaït ñoäng 3
v HS: Tieán haønh thí nghieäm nhö höôùng daãn cuûa SGK.
v GV: Höôùng daãn HS giaûi thích.
Cu(OH)2 taïo thaønh theo phaûn öùng:
CuSO4 + 2NaOH → Cu(OH)2↓ + Na2SO4
Coù phaûn öùng giöõa Cu(OH)2 vôùi caùc nhoùm peptit −CO−NH− taïo saûn phaåm maøu tím.
Thí nghieäm 2: Phaûn öùng maøu biure
Hoaït ñoäng 4
v HS: Tieán haønh thí nghieäm vôùi töøng vaät lieäu polime.
 - Hô noùng gaàn ngoïn löûa ñeøn coàn: PE, PVC, sôïi xenlulozô.
 - Ñoát caùc vaät lieäu treân ngoïn löûa.
Quan saùt hieän töôïng xaûy ra, giaûi thích.
v GV: Theo doõi, höôùng daãn HS quan saùt ñeå phaân bieät hieän töôïng khi hô noùng caùc vaät lieäu gaàn ngoïn löûa ñeøn coàn vaø khi ñoát chaùy caùc vaät lieäu ñoù. Töø ñoù coù nhaän xeùt chính xaùc veà caùc hieän töôïng xaûy ra.
Thí nghieäm 3: Tính chaát cuûa moät vaøi vaät lieäu polime khi ñun noùng
v HS: Tieán haønh thí nghieäm nhö höôùng daãn cuûa SGK.
v GV: Höôùng daãn HS thöïc hieän caùc thí nghieäm.
Thí nghieäm 4: Phaûn öùng cuûa moät vaøi vaät lieäu polime vôùi kieàm.
Hoaït ñoäng 6: Coâng vieäc sau buoåi thöïc haønh.
v GV: Nhaän xeùt, ñaùnh giaù veà tieát thöïc haønh.
v HS: Thu doïn duïng cuï, hoaù chaát, veä sinh PTN. Vieát töôøng trình theo maãu sau.
V. CUÛNG COÁ: 
VI. DAËN DOØ: 
 1. Vieát baûn töôøng trình thí nghieäm 3, 4 theo maãu sau:
 2. Tieát sau kieåm tra vieát.

File đính kèm:

  • doct26.doc