Bài giảng Tiết 16: Phân bón hóa học (tiết 6)

-Trong thực vật nước chiếm 90%, còn lại 10% là các chất khô.

2.Vai trò của các nguyên tố hóa học đối với thực vật

- Nguyên tố K:

-Cần thiết cho quá trình quang hợp

 

ppt7 trang | Chia sẻ: maika100 | Lượt xem: 794 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tiết 16: Phân bón hóa học (tiết 6), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1.Thành phần của thực vậtI.NHỮNG NHU CẦU CỦA CÂY TRỒNGTiÕt 16: PHÂN BÓN HÓA HỌC-Trong thực vật nước chiếm 90%, còn lại 10% là các chất khô.-Chất khô99% nguyên tố : , H, O, N, K, Ka, P, Mg, S10% nguyên tố vi lượng: B, Cu, Zn, Fe, Mn,2.Vai trò của các nguyên tố hóa học đối với thực vật- Nhãm nguyên tố C,H,O:- T¹o lªn hîp chÊt Gluxit (®­êng, tinh bét, xenluloz¬)-LÊy tõ khÝ CO2, H2O trong KK nhê quang hîp- Nguyên tố N:-Kích thích cây trồng phát triển mạnh-§Êt- Nguyên tố P:-Kích thích sự phát triển bộ rễ-§Êt- Nguyên tố K:-Kích thích cây ra hoa , làm hạt-§Êt- Nguyên tố S:-C©y trồng tổng hợp protein- Nguyên tố Ca, Mg:-Cần thiết cho quá trình quang hợp- Nguyên tố vi lượng:-Cần thiết cho sự phát triển của thực vật.-§Êt-§Êt-§ÊtC©y trångN¨ng suÊt (t¹/ha)L­îng chÊt mµ c©y lÊy ®i (kg/ha)NP2O5K2OLóa mïaNg«Khoai langS¾n30202001002860901361212201048260140534B¶ng tiªu thu c¸c nguyªn tè dinh d­ìng1.Thành phần của thực vậtI.NHỮNG NHU CẦU CỦA CÂY TRỒNGTiÕt 16: PHÂN BÓN HÓA HỌCII. NHỮNG PHÂN BÓN HÓA HỌC THƯỜNG DÙNG2.Vai trò của các nguyên tố hóa học đối với thực vật1-Ph©n bãn ®¬n2-Ph©n bãn kÐp3-Ph©n bãn vi l­îng-Ph©n bãn ®¬n chØ chøa 1 trong 3 nguyªn tè dd lµ N, K, Pa-Ph©n ®¹m chøa nguyªn tè dd (N)Urª: CO(NH2)2 %N = 46%Amoni nitrat: NH4NO3 %N = 35%Amoni sunfat:(NH4)2SO4 %N = 21%b-Ph©n l©n chøa nguyªn tè dd (P)Canxi photphat: Ca3(PO4)2Supe photphat: Ca(HPO4)2b-Ph©n Kali chøa nguyªn tè dd (K)Kali clorua: KClKali sunfat: K2SO4-Ph©n bãn ®¬n chøa 2 hoÆc 3 nguyªn tè dd lµ N, K, P-Ph©n bãn NPK: Trén NH4NO3, (NH4)2HPO4, KCl theo tØ lÖ nhÊt ®Þnh-Tæng hîp trùc tiÕp b»ng ph­¬ng ph¸p hãa häc nh­ KNO3 (®¹m – Kali), (NH4)2HPO4 (®¹m – l©m)-C©y cÇn Ýt nh­ng rÊt cÇn víi c©y trång nh­: B, Zn, Fe, CuBÀI TẬP 1/39 SGKCó những loại phân bón hóa học: KCl , NH4NO3 , NH4Cl , (NH4)2SO4 , Ca3(PO4)2 , Ca(H2PO4)2, (NH4)2HPO4 , KNO3.a/ Hãy cho biết tên hóa học của những phân bón nói trên.b/ Hãy sắp xếp những phân bón này thành hai nhóm phân bón đơn và phân bón kép.c/ Trộn những phân bón nào với nhau ta được phân bón kép NPK. a/ .b/ - Nhóm đơn: KCl , NH4NO3 , NH4Cl , (NH4)2SO4, Ca3(PO4)2 , Ca(H2PO4)2 _- Nhóm kép: (NH4)2HPO4 , KNO3c/ Trộn các phân bón: NH4NO3, (NH4)2HPO4 , KCl NH4NO3 + KCl NH4Cl + KNO3 (NH4)2HPO4 + 2 KCl 2 NH4Cl + K2HPO4 HƯỚNG DẪN VỀ NHÀLàm bài tập 2,3 SGK/39- Ôn lại tính chất hóa học của oxit, axit, bazơ và muốiNhững loại phân bón thường găp.

File đính kèm:

  • pptphan bon hoa hoc.ppt
Giáo án liên quan