Bài giảng Tiết 15: Luyện tập mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ

1. Kiến thức

 - HS củng cố lại tính chất hoá học của các hợp chất vô cơ, oxit, axit, bazơ và muối. Viết được phản ứng minh hoạ cho mỗi tính chất.

 - Biết cách xác định sản phẩm tạo thành, điều kiện để xảy ra phản ứng.

2. Kĩ năng

 - HS rèn kĩ năng viết PTHH, tái hiện kiến thức; giải bài tập về chuỗi phản ứng.

3. Thái độ

 - Điều chế một số chất vô cơ từ nguyên liệu đơn giản.

II. CHUẨN BỊ

 

doc4 trang | Chia sẻ: maika100 | Lượt xem: 1205 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tiết 15: Luyện tập mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 26/11/2011
Ngày dạy: 9B 29/11/2011
 9A 01/12/2011
 Tiết 15
 luyện tập MốI QUAN Hệ GIữA CáC LOạI HợP CHấT VÔ CƠ
I. Mục tiêu
1. Kiến thức
 - HS củng cố lại tính chất hoá học của các hợp chất vô cơ, oxit, axit, bazơ và muối. Viết được phản ứng minh hoạ cho mỗi tính chất.
 - Biết cách xác định sản phẩm tạo thành, điều kiện để xảy ra phản ứng.
2. Kĩ năng
 - HS rèn kĩ năng viết PTHH, tái hiện kiến thức; giải bài tập về chuỗi phản ứng. 
3. Thái độ
 - Điều chế một số chất vô cơ từ nguyên liệu đơn giản.
II. Chuẩn bị
1. GV: Bài tập, bảng phụ.
2. hs:Ôn lại bài 13 ở nhà
III. Tiến trình tiết giảng
1. Tổ chức lớp
2. Kiểm tra bài cũ (lồng vào bài)
3. Bài mới
Hoạt động 1: Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
- GV treo sơ đồ mối liên hệ giữa các hợp chất vô cơ.
- Yêu cầu HS quan sát, nhớ lại kiến thức cũ.
- Từ sơ đồ hãy nêu mối quan hệ giữa chúng?
- Quan sát sơ đồ.
- Tái hiện lại kiến thức.
- Trả lời câu hỏi, HS khác bổ sung.
* HS rút ra kiến thức.
Hoạt động 2. Phản ứng hoá học minh hoạ
- GV yêu cầu HS thảo luận theo nhóm viết các PTHH.
- GV giúp đỡ các nhóm hoạt động còn yếu.
- Kiểm tra kiến thức của nhóm.
- Cho điểm nhóm làm bài tốt.
- Chốt lại kiến thức.
- Thảo luận theo nhóm.
- Thống nhất câu trả lời.
- Đại diện nhóm trình bày.
- Nhóm khác nhận xét, bổ sung.
* HS rút ra kiến thức:
1) CuO + 2HCl -> CuCl2 + H2O
2) CO2 + 2NaOH -> Na2CO3 + H2O
3) K2O + H2O -> 2KOH
4) Cu(OH)2 -> CuO + H2O
5) SO2 + H2O -> H2SO3
6) Mg(OH)2 + H2SO4 -> MgSO4 + 2H2O
7) CuSO4 + 2NaOH -> Cu(OH)2 + Na2SO4
8) AgNO3 + HCl -> AgCl + HNO3
9) H2SO4 + ZnO -> ZnSO4 + H2O
Hoạt động 3. Luyện tập
- GV treo bài tập sau:
- Dựa vào điều kiện của phản ứng trao đổi hãy cho biết các phản ứng nào xảy ra và viết PTHH.
- Tiếp tục thoả luận theo nhóm.
- Đại diện nhóm trình bày.
- Nhóm khác, nhận xét, bổ sung.
- HS rút ra kiến thức:
Bài 2: SGK/T41
NaOH
HCl
H2SO4
CuSO4
X
O
O
HCl
X
O
O
Ba(OH)2
O
X
X
- GV chốt lại kiến thức.
1) CuSO4 + 2NaOH -> Cu(OH)2 + Na2SO4
2) HCl + NaOH -> NaCl + H2O
3) Ba(OH)2 + 2HCl -> BaCl2 + 2H2O
4) Ba(OH)2 + H2SO4 -> BaSO4 + 2H2O
Bài 3: SGK
a)
 FeCl3 
 1 2
 3
Fe2(SO4)3 Fe(OH)3
 4
 6 5
 Fe2O3
Bài 3: SGK
b)
 CuO 
 1 3
 2 
 Cu CuCl2
 6 5
 4
 Cu(OH)2
- GV chia lớp thành 2 dãy, mỗi dãy làm 1 bài tập. Mỗi bàn là một nhóm nhỏ.
- Hoàn thành nội dung bài.
- GV hướng dẫn nhóm hoạt động còn yếu.
- Kiểm tra kiến thức nhóm
- GV bổ suung kiến thức.
- Chốt lại kiến thức.
- Thảo luận theo nhóm hoàn thành nội dung bài
- Đại diện nhóm trình bày.
- Nhóm khác, nhận xét, bổ sung.
* HS rút ra kiến thức:
a) 
1) Fe2(SO4)3 + 3BaCl2 -> 3BaSO4 + 2FeCl3
2) FeCl3 + 3NaOH -> Fe(OH)3 + 3NaCl
3) 2Fe(OH)3 + 3H2SO4 -> Fe2(SO4)3 + 6H2O
4) Fe2(SO4)3 + 6NaOH ->2Fe(OH)3 + 3Na2SO4
5) 2Fe(OH)3 -> Fe2O3 + 3H2O 
6) Fe2O3 + 3H2SO4 -> Fe2(SO4)3 + 3H2O
b) 
1) 2 Cu + O2 -> 2CuO 
2) CuO + H2 -> Cu + H2O
3) CuO + 2HCl -> CuCl2 + H2O
4) CuCl2 + 2NaOH -> Cu(OH)2 + 2NaCl
5) Cu(OH)2 + 2HCl -> CuCl2 + 2H2O
6) Cu(OH)2 -> CuO + H2O 
4. Củng cố
- GV yêu cầu HS nhắc lại nội dung bài học.
- Nêu TCHH của muối?
Bài 4: SGK T41.
- Gọi HS đọc đề bài.
- Đề xuất cách làm.
- Chú ý phải sắp xếp đúng thứ tự và điều kiện xảy ra phản ứng.
- Chốt lại kiến thức.
- Nêu nội dung bài học
- HS trả lời, lớp nhận xét, bổ sung.
- HS rút ra nội dung chính của bài.
- Đọc đề bài.
- Đề xuất cách làm.
- HS khác bổ sung.
* HS rút ra kiến thức:
Na -> Na2O -> NaOH -> Na2CO3 -> Na2SO4 
->NaCl
- Tự viết PT vào vở.
5. Hướng dẫn về nhà.
 - Ôn lại nội dung bài.
 - Đọc trước bài " Luyện tập chương 1"
 - Kẻ sơ đồ mục I vào vở ghi.

File đính kèm:

  • docTC 9.15.doc