Bài giảng Tiết 11: Luyện tập cấu tạo và tính chất của cacbohidrat

 

 - Củng cố kiến thức cơ bản về tính chất hóa học, phương pháp điều chế, cách nhận biết các loại gluxit điển hình (Glucozo, Fructozo, saccarozo, mantozo, tinh bột, xenlulozo).

 - Trả lời các câu hỏi trắc nghiệm tổng hợp liên quan đến chương cacbohidrat.

 - So sánh, nhận biết các dạng cấu tạo liên quan đến các gluxit.

 

doc1 trang | Chia sẻ: maika100 | Lượt xem: 761 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tiết 11: Luyện tập cấu tạo và tính chất của cacbohidrat, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 20/09/2009
Tieát 11:	LUYỆN TẬP 
CẤU TẠO VÀ TÍNH CHẤT CỦA CACBOHIDRAT
I. MUÏC TIEÂU:
 1. Kieán thöùc: Qua baøi hoïc naøy HS phaûi :
 - Củng cố kiến thức cơ bản về tính chất hóa học, phương pháp điều chế, cách nhận biết các loại gluxit điển hình (Glucozo, Fructozo, saccarozo, mantozo, tinh bột, xenlulozo).
 - Trả lời các câu hỏi trắc nghiệm tổng hợp liên quan đến chương cacbohidrat. 
 2. Kó naêng: 
 - So sánh, nhận biết các dạng cấu tạo liên quan đến các gluxit.
 - Vieát PTHH minh hoïa caùc TCHH cuûa gluxit, nhận biết các gluxit bằng phương pháp hóa học.
 - Giaûi caùc baøi taäp traéc nghieäm khaùch quan vaø töï luaän coù lieân quan gluxit. Baøi taäp lieân quan ñeán hieäu suaât phaûn öùng, xaùc ñònh CTPT cuûa gluxit.
 3. Thaùi ñoä: 
 -Tích cöïc hôïp taùc hoïc taäp hieäu quaû, qua ñoù taïo nieàm ñam meâ khoa hoïc boä moân, nhaän thöùc taàm quan troïng cuûa gluxit trong ñôøi soáng haøng ngaøy.
II. PHÖÔNG PHAÙP: 
Neâu vaán ñeà + Hoaït ñoäng nhoùm + Thực hành giải bài tập
III. CHUAÅN BÒ:
1. Giaùo vieân : Giaùo aùn, maùy chieáu, baûng phuï. Heä thoáng caâu hoûi vaø baøi taäp traéc nghieäm lieân quan ñeán cacbohidrat (Gluxit)
2. Hoïc sinh: OÂân taäp kieán thöùc veà cấu tạo, tính chất hóa học, phương pháp nhận biết các gluxit vaø chuaån bò baøi luyện tập theo yeâu caàu cuûa GVBM.
 IV. TIEÁN TRÌNH BAØY DAÏY:
 1. OÅn ñònh lôùp: (1’) Chaøo hoûi, kieåm dieän.
Lôùp
12B3
12B4
Vaéng
 2. Kieåm tra baøi cuõ: Lồng vào bài 
 3. Baøi môùi: 
a) Ñaït vaán ñeà: (1’) Để củng cố kiến thức cơ bản về cấu trúc và TCHH của gluxit đồng thời vận dụng các kiến thức đó vào giải quyết các dạng bài tập liên quan đến chương 2. Hôm nay các em sẽ luyện tập...
b) Trieån khai baøi :
 Hoạt động 1: (16’) I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ
GV: Yêu cầu HS thảo luận nhóm để hoàn thành bảng sau theo hệ thống cấu hỏi gợi ý sau, kết hợp SGK :
? Phân loại cac gluxit.
? Công thức phân tử ? Đặc điểm cấu tạo của từng loại gluxit (So sánh giữa glucozo, fructozo; saccarozo, mantozo; tinh bột và xenlulozo)

File đính kèm:

  • doch12tiet11.doc