Bài giảng Tập đọc Khối 1 - Bài: Lũy tre - Mai Thị Lý

Hồ Gươm

 Nhà tôi ở Hà Nội cách Hồ Gươm không xa. Từ trên cao nhìn xuống, mặt hồ như một chiếc gương bầu dục khổng lồ, sáng long lanh.

 Cầu Thê Húc màu son, cong như con tôm, dẫn vào đền Ngọc Sơn. Mái đền lấp ló bên gốc đa già, rễ lá xum xuê. Xa một chút là Tháp Rùa, tường rêu cổ kính. Tháp xây trên giữa đất giữa hồ, cỏ mọc xanh um.

Theo Ngô Quân Miện

 

ppt15 trang | Chia sẻ: Nhất Linh | Ngày: 24/11/2023 | Lượt xem: 90 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tập đọc Khối 1 - Bài: Lũy tre - Mai Thị Lý, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHOØNG GIAÙO DUÏC ÑAØO TAÏO QUAÄN BÌNH TAÂN 
TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC TAÂN TAÏO 
 THIEÁT KEÁ BAØI DAÏY 
 MOÂN : TAÄP ÑOÏC 
LUYÕ TRE 
Giaùo vieân : MAI THÒ LYÙ 
Lôùp : 1.12 
Năm học : 2018 - 2019 
BAØI : 
Baøi 
 Nhà tôi ở Hà Nội cách Hồ Gươm không xa . Từ trên cao nhìn xuống , mặt hồ như một chiếc gương bầu dục khổng lồ , sáng long lanh . 
 Cầu Thê Húc màu son, cong như con tôm , dẫn vào đền Ngọc Sơn . Mái đền lấp ló bên gốc đa già , rễ lá xum xuê . Xa một chút là Tháp Rùa , tường rêu cổ kính . Tháp xây trên giữa đất giữa hồ , cỏ mọc xanh um. 
Theo Ngô Quân Miện 
Hồ Gươm 
 1. Hồ Gươm là cảnh đẹp ở đâu ? 
a. Huế 
b. Đà Nẵng 
c. Hà Nội 
Hồ Gươm 
a. Một bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp . 
Hồ Gươm 
 2.Từ trên cao nhìn xuống , mặt Hồ trông đẹp như thế nào ? 
b. Một chiếc gương bầu dục khổng lồ , sáng long lanh 
c. Một mặt hồ phẳng lì . 
Mỗi sớm mai thức dậy 
Luỹ tre xanh rì rào 
Ngọn tre cong gọng vó 
Kéo mặt trời lên cao. 
Những trưa đồng đầy nắng 
Trâu nằm nhai bóng râm 
Tre bần thần nhớ gió 
Chợt về đầy tiếng chim. 
	 Nguyễn Công Dương 
 Luỹ tre 
Mỗi sớm mai thức dậy 
Luỹ tre xanh rì rào 
Ngọn tre cong gọng vó 
Kéo mặt trời lên cao. 
Những trưa đồng đầy nắng 
Trâu nằm nhai bóng râm 
Tre bần thần nhớ gió 
Chợt về đầy tiếng chim. 
	 Nguyễn Công Dương 
 Luỹ tre 
Mỗi sớm mai thức dậy 
Luỹ tre xanh rì rào 
Ngọn tre cong gọng vó 
Kéo mặt trời lên cao. 
Những trưa đồng đầy nắng 
Trâu nằm nhai bóng râm 
Tre bần thần nhớ gió 
Chợt về đầy tiếng chim. 
	 Nguyễn Công Dương 
 Luỹ tre 
Thö giaõn 
1 . Tìm tiếng trong bài có vần iêng 
Mỗi sớm mai thức dậy 
Luỹ tre xanh rì rào 
Ngọn tre cong gọng vó 
Kéo mặt trời lên cao. 
Những trưa đồng đầy nắng 
Trâu nằm nhai bóng râm 
Tre bần thần nhớ gió 
Chợt về đầy tiếng chim. 
	 Nguyễn Công Dương 
 Luỹ tre 
2 . Tìm tiếng ngoài bài có vần iêng 
Lễ hội cồng ch  ở Tây Nguyên . 
Chim  biết nói tiếng người . 
3. Điền vần : iêng hoặc yêng 
Chuùc söùc khoeû quí thaày coâ vaø caùc em hoïc sinh. 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_tap_doc_khoi_1_bai_luy_tre_mai_thi_ly.ppt
Giáo án liên quan