Bài giảng môn Khoa học Lớp 5 - Bài: Cây con có thể mọc lên từ một số bộ phận của cây mẹ - Trần Thị Vân

 Nơi cây con có thể mọc lên từ một số bộ phận của cây mẹ:

- Người ta sử dụng phần ngọn của cây mía để trồng.

- Lên luống, đặt ngọn mía nằm dọc trong những rãnh sâu, phủ đất xốp lên trên.

- Cây mía đã lớn.

? Người ta trồng hành, tỏi bằng cách nào?

 Người ta trồng hành bằng cách tách củ hành, tỏi thành các nhánh, đặt xuống đất tơi xốp, ít ngày sau phía đầu của nhánh hành chồi mọc lên, phát triển thành khóm hành, tỏi.

 

ppt18 trang | Chia sẻ: Khải Anh | Ngày: 09/05/2023 | Lượt xem: 132 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng môn Khoa học Lớp 5 - Bài: Cây con có thể mọc lên từ một số bộ phận của cây mẹ - Trần Thị Vân, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHÀO MỪNG THẦY Cễ 
Về dự giờ, thăm lớp 5C 
Mụn: Khoa học 
Người thực hiện: Trần Thị Võn 
Nơi cây con có thể mọc lên từ một số bộ phận của cây mẹ: 
QUAN SAÙT VAỉ THAÛO LUAÄN NHOÙM : 5 phút 
Tỡm xem choài (sau naứy phaựt trieồn thaứnh caõy con) coự theồ moùc leõn tửứ vũ trớ naứo cuỷa thaõn caõy, cuỷ, lỏ ? 
NGOẽN MÍA 
Choài moùc ra tửứ naựch laự. 
 Nơi cây con có thể mọc lên từ một số bộ phận của cây mẹ: 
CUÛ KHOAI TAÂY 
Choài moùc ra ụỷ choó loừm treõn thaõn cuỷ. 
 Nơi cây con có thể mọc lên từ một số bộ phận của cây mẹ: 
CAÂY SOÁNG ẹễỉI ( Cây bỏng ) 
Choài moùc ra tửứ meựp laự. 
 Nơi cây con có thể mọc lên từ một số bộ phận của cây mẹ: 
CUÛ GệỉNG 
Choài moùc ra tửứ choó loừm treõn beà maởt cuỷ. 
 Nơi cây con có thể mọc lên từ một số bộ phận của cây mẹ: 
CUÛ HAỉNH 
Choài moùc ra tửứ phớa ủaàu cuỷa cuỷ. 
 Nơi cây con có thể mọc lên từ một số bộ phận của cây mẹ: 
CUÛ TOÛI 
Choài moùc ra tửứ phớa ủaàu caực nhỏnh toỷi. 
 Nơi cây con có thể mọc lên từ một số bộ phận của cây mẹ: 
- Người ta sử dụng phần ngọn của cây mía để trồng. 
- Lên luống, đặt ngọn mía nằm dọc trong những rãnh sâu, phủ đất xốp lên trên. 
- Cây mía đã lớn. 
1 
2 
3 
 Nơi cây con có thể mọc lên từ một số bộ phận của cây mẹ: 
 ? Người ta trồng hành, tỏi bằng cỏch nào? 
 Người ta trồng hành bằng cỏch tỏch củ hành, tỏi thành cỏc nhỏnh, đặt xuống đất tơi xốp, ớt ngày sau phớa đầu của nhỏnh hành chồi mọc lờn, phỏt triển thành khúm hành, tỏi. 
Khoai tõy 
Cõy hoa đỏ 
Cõy quỳnh 
Cõy sắn 
Rau ngút 
Cỏ gianh 
Cõy hoa hồng 
Cõy chuối 
Sống đời 
Từ rễ, củ 
Từ thõn 
 Từ lỏ 
 Khoai tõy, cỏ gianh, cõy 
chuối 
Cõy hoa đỏ, cõy quỳnh, 
sống đời 
Rau ngút, cõy sắn, cõy 
hoa hồng 
1 . Nơi cây con có thể mọc lên từ một số bộ phận của cây mẹ: 
Trong tự nhiên cũng như trong trồng trọt, 
không phải cây nào cũng mọc lên từ hạt mà 
một số cây có thể mọc lên từ thân hoặc từ rễ 
hoặc từ lá. 
KẾT LUẬN 
Nơi cây con có thể mọc lên từ một số bộ phận của cây mẹ:  Cõy mọc từ thõn cõy: cỳc tần, rau ngút Cõy mọc từ lỏ cõy: lỏ quỳnhCõy mọc từ củ: củ nghệ, củ dong, củ giềng  
Em hóy kể tờn cỏc cõy con cú thể mọc lờn từ một số bộ phận của cõy mẹ mà em biết? 
*Củng cố.Ngoài cỏch cõy con mọc lờn từ hạt, cõy con cũn cú thể mọc lờn từ đõu? 
. 
Từ lỏ 
Từ rễ, củ 
Cõy con mọc lờn từ 
1 số bộ phận của thõn mẹ 
Từ thõn 
 * Dặn dũVề nhà học bài, tỡm hiểu thờm những cõy mọc lờn từ một số bộ phận của cõy mẹ. chuẩn bị bài sau 
Kớnh chỳc quý thầy, cụ giỏo sức khoẻ! 
Chỳc cỏc em học giỏi! 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_mon_khoa_hoc_lop_5_bai_cay_con_co_the_moc_len_tu_m.ppt