Bài giảng Luyện từ và câu Lớp 3 - Tuần 6 - Bùi Thị Thúy Quỳnh

Điền dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong các câu sau:

a)Ông em bố em và chú em đều là thợ mỏ.

b)Các bạn mới kết nạp vào Đội đều là con ngoan trò giỏi.

c)Nhiệm vụ của đội viên là thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy tuân theo Điều lệ Đội và giữ gìn danh dự Đội.

 

pptx16 trang | Chia sẻ: Nhất Linh | Ngày: 28/11/2023 | Lượt xem: 61 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Luyện từ và câu Lớp 3 - Tuần 6 - Bùi Thị Thúy Quỳnh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phòng giáo dục đào tạo Quận Bình Tân 
Trường Tiểu học Tân Tạo 
Luyeän töø vaø caâu 
Giaùo vieân : Bùi Thị Thúy Quỳnh 
Lôùp : 3 / 7 
Kiểm tra bài cũ 
Tìm hình aûnh so saùnh trong caâu sau: 
Treû em nhö buùp treân caønh 
Bieát aên nguû, bieát hoïc haønh laø ngoan. 
Ñaët 1 caâu coù hình aûnh so saùnh 
HOẠT ĐỘNG 1: GIẢI Ô CHỮ 
1 
l 
eâ 
n 
l 
ôù 
P 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
d 
i 
eã 
u 
H 
aø 
n 
h 
S 
aù 
c 
h 
g 
i 
aù 
o 
k 
h 
o 
a 
t 
h 
ôø 
i 
k 
h 
o 
aù 
B 
i 
eå 
u 
c 
h 
a 
m 
eï 
r 
a 
c 
h 
ô 
i 
h 
oï 
c 
g 
i 
oû 
i 
l 
ö 
ôø 
i 
oï 
h 
c 
g 
i 
aû 
n 
g 
B 
aø 
i 
t 
h 
oâ 
n 
g 
m 
i 
n 
h 
c 
oâ 
g 
i 
aù 
o 
Ñöôïc hoïc tieáp leân lôùp treân 
Ñi thaønh haøng nguõ dieãu qua leã ñaøi hoaëc ñöôøng phoá ñeå bieåu döông söùc maïnh 
Saùch duøng ñeå daïy vaø hoïc trong nhaø tröôøng 
Lòch hoïc trong nhaø tröôøng 
Nhöõng ngöôøi thöôøng ñöôïc goïi laø phuï huynh hoïc sinh 
Nghæ giöõa buoåi hoïc 
Hoïc treân möùc khaù 
Coù thoùi xaáu naøy thì khoâng theå hoïc gioûi 
Thaày coâ noùi cho hoïc sinh hieåu baøi 
Hieåu nhanh, tieáp thu nhanh, xöû trí nhanh 
Ngöôøi phuï nöõ daïy hoïc 
- Dấu phẩy được đặt ở vị trí nào trong câu ? Nó có tác dụng gì ? 
Trả lời: Dấu phẩy được đặt ở giữa câu.Nó có tác dụng ngăn cách các bộ phận cùng chức vụ trong câu. 
Hoạt động 2 : Ôn luyện về cách dùng phẩy: 
Điền dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong các câu sau: 
a)Ông em bố em và chú em đều là thợ mỏ. 
b)Các bạn mới kết nạp vào Đội đều là con ngoan trò giỏi. 
c)Nhiệm vụ của đội viên là thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy tuân theo Điều lệ Đội và giữ gìn danh dự Đội. 
Điền dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong các câu sau: 
a)Ông em , bố em và chú em đều là thợ mỏ. 
b)Các bạn mới kết nạp vào Đội đều là con ngoan , trò giỏi. 
c)Nhiệm vụ của đội viên là thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy , tuân theo Điều lệ Đội và giữ gìn danh dự Đội. 
Troø chôi : Rung chuoâng vaøng 
1/ Trong các từ sau: sân phơi, sân trường, vườn trường, sân khấu,giảng bài, học bài,vườn rau Những từ nào không viết về nhà trường 
A. sân phơi,sân khấu, vườn rau 
2/Câu nào đã điền dấu phẩy vào chỗ thích hợp: 
 A. Ông nội, dẫn tôi đi mua vở chọn bút. 
 B. Ông nội dẫn tôi đi, mua vở chọn bút. 
 C. Ông nội dẫn tôi đi mua vở, chọn bút. 
B. sân phơi,sân trường , vườn rau 
C . sân phơi,sân khấu, giảng bài 
DÆn Dß 
ChuÈn bÞ bµi tuÇn sau: 
 ¤n tËp vÒ tõ chØ ho¹t ®éng tr¹ng th¸i. 
 So s¸nh 
Hoµn thµnh bµi tËp 2 vµo vë TiÕng ViÖt 
Caûm ôn 
quyù thaày coâ ñaõ ñeán döï giôø thaêm lôùp 
Kính chuùc 
quyù thaày coâ nhieàu söùc khoûe 

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_luyen_tu_va_cau_lop_3_tuan_6_bui_thi_thuy_quynh.pptx
Giáo án liên quan