Bài giảng Luyện từ và câu Lớp 3 - Bài: Mở rộng vốn từ "Các dân tộc". Luyện đặt câu có hình ảnh so sánh - Nguyễn Thị Lệ Thy

Tìm các từ chỉ đặc điểm trong những câu thơ sau ?

Em vẽ làng xóm

Tre xanh, lúa xanh

Sông máng lượn quanh

Một dòng xanh mát

Trời mây bát ngát

Xanh ngắt mùa thu .

 

pptx23 trang | Chia sẻ: Nhất Linh | Ngày: 28/11/2023 | Lượt xem: 33 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Luyện từ và câu Lớp 3 - Bài: Mở rộng vốn từ "Các dân tộc". Luyện đặt câu có hình ảnh so sánh - Nguyễn Thị Lệ Thy, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO QUẬN BÌNH TÂNTRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN TẠO 
GVCN: NGUYỄN THỊ LỆ THY 
LỚP: 3.12 
 CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ GIÁO 
Th ứ sáu, ngày 2 tháng 12 năm 2016 Luy ệ n t ừ và câu 
KIỂM TRA BÀI CŨ 
Ôn t ậ p v ề t ừ ch ỉ đ ặ c đi ể m. Ôn t ậ p câu Ai th ế nào? 
 Tìm các t ừ ch ỉ đ ặ c đi ể m trong nh ữ ng câu thơ sau ? 
Em v ẽ làng xóm 
Tre xanh, lúa xanh 
Sông máng lư ợ n quanh 
M ộ t dòng xanh mát 
Tr ờ i mây bát ngát 
Xanh ng ắ t mùa thu . 
Th ứ sáu , ngày 2 tháng 12 năm 2016 Luy ệ n t ừ và câu 
Th ứ sáu, ngày 2 tháng 12 năm 2016 Luy ệ n t ừ và câu 
M ở r ộ ng v ố n t ừ : Các dân t ộ c. 
Luy ệ n đ ặ t câu có hình ả nh so sánh 
Th ứ sáu, ngày 2 tháng 12 năm 2016 Luy ệ n t ừ và câu M ở r ộ ng v ố n t ừ : Các dân t ộ c. Luy ệ n đ ặ t câu có hình ả nh so sánh Bài t ậ p 1: Em h ã y k ể tên m ộ t s ố dân t ộ c thi ể u s ố ở nư ớ c ta mà em bi ế t : 
Các dân t ộ c thi ể u s ố mi ề n B ắ c 
Tày , Nùng , Thái , Mư ờ ng , Hmong , Hoa , Giáy , ... 
Các dân t ộ c thi ể u s ố mi ề n Trung 
Vân Ki ề u , Khơ mú , Ê đê , G ia rai , Xơ đăng , Chăm , ... 
Các dân t ộ c thi ể u s ố mi ề n Nam 
Khơ me , Hoa ,..... 
THÁI 
MƯ Ờ NG 
KHƠ ME 
TÀY 
CHĂM 
GIÁY 
KHƠ MÚ 
GIA RAI 
Ê ĐÊ 
XƠ ĐĂNG 
Th ứ sáu, ngày 2 tháng 12 năm 2016 Luy ệ n t ừ và câu M ở r ộ ng v ố n t ừ : Các dân t ộ c. Luy ệ n đ ặ t câu có hình ả nh so sánh 
Bài t ậ p 2 : 
Ch ọ n nh ữ ng t ừ thích h ợ p trong ngo ặ c đơn đ ể đi ề n vào ch ỗ tr ố ng : 
Đồng bào miền núi thường trồng lúa trên những thửa ruộng 
b) Những ngày lễ hội, đồng bào các dân tộc Tây Nguyên 
thường tập trung bên để múa hát. 
c)Để tránh thú dữ, nhiều dân tộc miền núi thường làm 
..để ở. 
d)Truyện Hũ bạc của người cha là truyện cổ của 
dân tộc 
nhà rông, nhà sàn, Chăm, bậc thang 
Th ứ sáu, ngày 2 tháng 12 năm 2016 Luy ệ n từ và câu M ở r ộ ng v ố n t ừ : Các dân t ộ c. Luy ệ n đ ặ t câu có hình ả nh so sánh 
Bài t ậ p 2 : 
Ch ọ n nh ữ ng t ừ thích h ợ p trong ngo ặ c đơn đ ể đi ề n vào ch ỗ tr ố ng : 
Đồng bào miền núi thường trồng lúa trên những thửa ruộng 
b) Những ngày lễ hội, đồng bào các dân tộc Tây Nguyên 
thường tập trung bên để múa hát. 
c)Để tránh thú dữ, nhiều dân tộc miền núi thường làm 
..để ở. 
d)Truyện Hũ bạc của người cha là truyện cổ của 
dân tộc 
bậc thang 
nhà rông 
nhà sàn 
Chăm 
RU Ộ NG B Ậ C THANG 
NHÀ RÔNG 
NHÀ SÀN 
DÂN T Ộ C CHĂM 
Th ứ sáu, ngày 2 tháng 12 năm 2016 Luy ệ n t ừ và câu M ở r ộ ng v ố n t ừ : Các dân t ộ c. Luy ệ n đ ặ t câu có hình ả nh so sánh 
Bài t ậ p 3: 
Quan sát t ừ ng c ặ p s ự v ậ t đư ợ c v ẽ dư ớ i đây rồi vi ế t nh ữ ng câu có hình ả nh so sánh các s ự v ậ t trong tranh: 
Th ứ sáu, ngày 2 tháng 12 năm 2016 Luy ệ n t ừ và câu M ở r ộ ng v ố n t ừ : Các dân t ộ c. Luy ệ n đ ặ t câu có hình ả nh so sánh 
Bài t ậ p 3: 
Trăng tròn như qu ả bóng 
Th ứ sáu, ngày 2 tháng 12 năm 2016 Luy ệ n t ừ và câu M ở r ộ ng v ố n t ừ : Các dân t ộ c. Luy ệ n đ ặ t câu có hình ả nh so sánh 
Bài t ậ p 3: 
Bé cư ờ i tươi như hoa 
Th ứ sáu, ngày 2 tháng 12 năm 2016 Luy ệ n t ừ và câu M ở r ộ ng v ố n t ừ : Các dân t ộ c. Luy ệ n đ ặ t câu có hình ả nh so sánh 
Bài t ậ p 3: 
Đèn sáng như sao 
Th ứ sáu, ngày 2 tháng 12 năm 2016 Luy ệ n t ừ và câu M ở r ộ ng v ố n t ừ : Các dân t ộ c. Luy ệ n đ ặ t câu có hình ả nh so sánh 
Bài t ậ p 3: 
Đ ấ t nư ớ c ta cong cong hình ch ữ S 
Th ứ sáu , ngày 2 tháng 12 năm 2016 Luy ệ n t ừ và câu M ở r ộ ng v ố n t ừ : Các dân t ộ c. Luy ệ n đ ặ t câu có hình ả nh so sánh 
 a) Công cha ngh ĩ a mẹ được so sánh như.., như 
 b) Tr ờ i mưa, đư ờ ng đất sét trơn như 
 c ) Ở thành phố có nhiều toà nhà cao như . 
Bài t ậ p 4: 
Tìm nh ữ ng t ừ ng ữ thích h ợ p v ớ i m ỗ i ch ỗ tr ố ng: 
Th ứ sáu , ngày 2 tháng 12 năm 2016 Luy ệ n t ừ và câu M ở r ộ ng v ố n t ừ : Các dân t ộ c. Luy ệ n đ ặ t câu có hình ả nh so sánh 
Bài t ậ p 4: 
a) Công cha ngh ĩ a mẹ được so sánh như.., như 
núi Thái Sơn 
nư ớ c trong ngu ồ n 
Th ứ sáu , ngày 2 tháng 12 năm 2016 Luy ệ n t ừ và câu M ở r ộ ng v ố n t ừ : Các dân t ộ c. Luy ệ n đ ặ t câu có hình ả nh so sánh 
Bài t ậ p 4: 
b) Tr ờ i mưa, đư ờ ng đất sét trơn như 
bôi m ỡ 
Th ứ sáu , ngày 2 tháng 12 năm 2016 Luy ệ n t ừ và câu M ở r ộ ng v ố n t ừ : Các dân t ộ c. Luy ệ n đ ặ t câu có hình ả nh so sánh 
Bài t ậ p 4: 
c ) Ở thành phố có nhiều toà nhà cao như . 
núi 
Th ứ sáu , ngày 2 tháng 12 năm 2016 Luy ệ n t ừ và câu M ở r ộ ng v ố n t ừ : Các dân t ộ c. Luy ệ n đ ặ t câu có hình ả nh so sánh 
C Ủ NG C Ố -D Ặ N D Ò 
TIẾT HỌC KẾT THÚC 
CHÂN THÀNH CÁM ƠN QUÝ THẦY CÔ ĐÃ ĐẾN THAM DỰ TIẾT DẠY 

File đính kèm:

 • pptxbai_giang_luyen_tu_va_cau_lop_3_mo_rong_von_tu_cac_dan_toc_l.pptx
Giáo án liên quan