Bài giảng Luyện từ và câu Lớp 2 - Tuần 25: Từ ngữ về sông biển. Đặt và trả lời câu hỏi "Vì sao" - Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

vùng biển, gió biển, cá biển,

bão biển, nghề biển, bờ biển,

sóng biển, sông biển,

bãi biển, tàu biển, dân biển,

đáy biển, mặt biển, chim biển,

tôm biển, sao biển, cua biển,

ốc biển, muối biển, bão biển

 

ppt26 trang | Chia sẻ: Nhất Linh | Ngày: 28/11/2023 | Lượt xem: 51 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Luyện từ và câu Lớp 2 - Tuần 25: Từ ngữ về sông biển. Đặt và trả lời câu hỏi "Vì sao" - Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MÔN: LUYỆN TỪ VÀ CÂU 
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ ĐẾN DỰ GIỜ LỚP 2/4 
GIÁO VIÊN THỰC HIỆN: NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH 
a) Dữ như .. 
b) Nhát như .. 
c) Khỏe như .. 
d) Nhanh như .. 
sóc 
thỏ 
voi 
hổ (cọp) 
Th ứ tư, ng ày 06 th áng 02 n ăm 2016 
Luy ệ n t ừ v à c âu 
Kiểm tra bài cũ: 
Từ ngữ về loài thú. Dấu chấm, dấu phẩy. 
 Hãy chọn tên các con vật thích hợp với mỗi chỗ trống dưới đây: 
Điền từ chỉ đặc điểm cho mỗi con vật sau: 
A 
Cáo .. 
B 
Gấu .. 
C 
Hổ .. 
tinh ranh 
tò mò 
dữ tợn 
Th ứ tư, ng ày 6 th áng 02 n ăm 2016 
Luy ệ n t ừ v à c âu 
Kiểm tra bài cũ: 
Th ứ tư, ng ày 6 th áng 02 n ăm 2016 
Luy ệ n t ừ v à c âu 
H ãy quan s át v à cho bi ết b ứ c tranh sau v ẽ phong c ảnh g ì ? 
TỪ NGỮ VỀ SÔNG BIỂN 
ĐẶT VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI VÌ SAO? 
 biển 
biển 
T ừ ng ữ v ề s ô ng bi ể n. Đặt v à tr ả l ời c âu h ỏi V ì sao? 
1. Tìm các từ ngữ có tiếng biển 
M: tàu biển 
, biển cả 
Th ứ tư, ng ày 6 th áng 02 n ăm 2016 
Luy ệ n t ừ v à c âu 
M: tàu biển 
M: biển cả 
Th ứ tư, ng ày 06 th áng 02 n ăm 2016 
Luy ệ n t ừ v à c âu 
T ừ ng ữ v ề s ô ng bi ể n. Đặt v à tr ả l ời c âu h ỏi V ì sao? 
 biển 
biển 
1. Tìm các từ ngữ có tiếng biển 
M: tàu biển 
M: biển cả 
biển hồ, biển lớn, biển Đông, 
biển xanh, biển khơi, 
biển rộng, biển động, 
biển lặng, biển biếc, ... 
vùng biển, gió biển, cá biển, 
bão biển, nghề biển, bờ biển, 
sóng biển, sông biển, 
bãi biển, tàu biển, dân biển, 
đáy biển, mặt biển, chim biển, 
tôm biển, sao biển, cua biển, 
ốc biển, muối biển, bão biển 
Rùa biển 
Sao biển 
Cá biển 
Gió biển 
Sóng biển 
Cát biển 
Rong biển 
Ốc biển 
Chim biển 
Dân biển 
Lính biển 
s ô ng 
suối 
Dòng nước tương đối ổn định thuyền bè có thể đi lại được. 
Dòng nước chảy tự nhiên. 
Vùng đất trũng trong đất liền. 
(Suối, s, hồ) 
Th ứ tư, ng ày 06 th áng 02 n ăm 2015 
Luy ệ n t ừ v à c âu 
T ừ ng ữ v ề s ô ng bi ể n. Đặt v à tr ả l ời c âu h ỏi V ì sao? 
2. Tìm từ trong ngoặc thích hợp với mọi nghĩa sau: 
h ồ 
hồ Dầu Tiếng (tỉnh Tây Ninh) 
Bài 3: Đặt câu hỏi cho phần in đậm trong câu sau: 
vì có nước xoáy . 
Không được bơi ở đoạn sông này 
Vì sao không được bơi ở đoạn sông này? 
Th ứ tư, ng ày 06 th áng 02 n ăm 2016 
Luy ệ n t ừ v à c âu 
T ừ ng ữ v ề s ô ng bi ể n. Đặt v à tr ả l ời c âu h ỏi V ì sao? 
Không được bơi ở đoạn sông này 
N ước xoáy 
Th ứ tư, ng ày 06 th áng 02 n ăm 2016 
Luy ệ n t ừ v à c âu 
T ừ ng ữ v ề s ô ng bi ể n. Đặt v à tr ả l ời c âu h ỏi V ì sao? 
4. Dựa theo cách giải thích trong truyện Sơn Tinh, Thuỷ Tinh, trả lời các câu hỏi sau: 
Vì sao Sơn Tinh lấy được Mị Nương? 
Vì sao Thuỷ Tinh dâng nước đánh Sơn Tinh? 
Vì sao ở nước ta có nạn lụt? 
a) Vì sao Sơn Tinh lấy được Mị Nương? 
Sơn Tinh lấy được Mị Nương vì đã đem lễ vật 
đến trước. 
Th ứ tư, ng ày 06 th áng 02 n ăm 2016 
Luy ệ n t ừ v à c âu 
T ừ ng ữ v ề s ô ng bi ể n. Đặt v à tr ả l ời c âu h ỏi V ì sao? 
4. Dựa theo cách giải thích trong truyện Sơn Tinh, Thuỷ Tinh, trả lời các câu hỏi sau: 
b) Vì sao Thuỷ Tinh dâng nước đánh Sơn Tinh? 
 Thuỷ Tinh dâng nước đánh Sơn Tinh vì ghen 
tức, muốn cướp lại Mị Nương. 
Th ứ tư, ng ày 06 th áng 02 n ăm 2016 
Luy ệ n t ừ v à c âu 
T ừ ng ữ v ề s ô ng bi ể n. Đặt v à tr ả l ời c âu h ỏi V ì sao? 
4. Dựa theo cách giải thích trong truyện Sơn Tinh, Thuỷ Tinh, trả lời các câu hỏi sau: 
c) Vì sao ở nước ta có nạn lụt? 
 Nước ta có nạn lụt vì năm nào Thuỷ Tinh 
cũng dâng nước lên đánh Sơn Tinh. 
T ừ ng ữ v ề s ô ng bi ể n. Đặt v à tr ả l ời c âu h ỏi V ì sao? 
Th ứ tư, ng ày 06 th áng 02 n ăm 2016 
Luy ệ n t ừ v à c âu 
4. Dựa theo cách giải thích trong truyện Sơn Tinh, Thuỷ Tinh, trả lời các câu hỏi sau: 
Trò chơi 
Quan s át tranh, t ì m t ừ c ó ch ứa ti ế ng bi ể n 
Sóng biển 
tau 
Tàu biển 
Cá biển 
DẶN DÒ 
- Về nhà xem lại bài. 
- Chuẩn bị bài tiếp theo. 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_luyen_tu_va_cau_lop_2_tuan_25_tu_ngu_ve_song_bien.ppt
Giáo án liên quan