Bài giảng Khoa học Lớp 5 - Tiết 62: Môi trường và tài nguyên thiên nhiên - Trường TH Tân Tạo

Đa số loài vật chia thành 2 giống: Con đực có cơ quan sinh dục đực tạo ra . Con cái có cơ quan sinh dục cái tạo ra

- Hiện tượng tinh trùng kết hợp với trứng gọi là sự .Hợp tử phân chia nhiều lần và phát triển thành ., mang những đặc tính của bố và mẹ.

 

ppt26 trang | Chia sẻ: Nhất Linh | Ngày: 28/11/2023 | Lượt xem: 145 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Khoa học Lớp 5 - Tiết 62: Môi trường và tài nguyên thiên nhiên - Trường TH Tân Tạo, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chào mừng các thầy cô về dự giờ thăm lớp 
Khoa học – Lớp 5/11 
Kiểm tra bài cũ 
 1. Trong các cây dưới đây, cây nào có hoa thụ phấn nhờ gió ? 
a. Hoa hồng 
b. Cây ngô 
c. Hoa hướng dương 
 2. Trong các động vật dưới đây, động vật nào đẻ trứng ? 
Sư tử 
b. Hươu cao cổ 
c Chim cánh cụt 
Em hãy chọn các từ sau điền vào chỗ chấm . 
Đa số loài vật chia thành 2 giống:  Con đực có cơ quan sinh dục đực tạo ra . Con cái có cơ quan sinh dục cái tạo ra 
- Hiện tượng tinh trùng kết hợp với trứng gọi là sự .. Hợp tử phân chia nhiều lần và phát triển thành ., mang những đặc tính của bố và mẹ . 
đực và cái 
tinh trùng 
cơ thể mới 
trứng 
thụ tinh 
MÔI TRƯỜNG 
VÀ 
TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN 
Thứ bảy, ngày 9 tháng 4 năm 2016 
Khoa học: 
Khám phá 
3 
4 
1 
2 
MÔI TRƯỜNG 
Thứ bảy, ngày 9 tháng 4 năm 2016 
Khoa học: 
1. Môi trường là gì ? 
Đọc các thông tin và trả lời các câu hỏi sau: 
Môi trường là gì? 
Môi trường gồm có những thành phần nào? 
 Thành phần tự nhiên gồm những gì? 
Thành phần nhân tạo gồm những gì? 
-Môi trường là tất cả những gì trên Trái Đất này. 
MÔI TRƯỜNG 
Khoa học: 
- Môi trường bao gồm những thành phần tự nhiên và những thành phần do con người tạo ra 
- Thành phần tự nhiên như địa hình, khí hậu, thực 
 vật, động vật, con người,... 
- Thành phần do con người tạo ra( nhân tạo) như 
 làng mạc, thành phố, công trường, nhà máy,... 
Đọc các thông tin và tìm xem mỗi thông tin trong khung chữ ứng với hình nào? 
Thảo luận nhóm 4 (5 phút) 
Khoa học: 
MÔI TRƯỜNG 
2 Môi trường nước 
1 Môi trường rừng 
3 Môi trường làng quê 
4 Môi trường đô thị 
1 Môi trường rừng 
- Con người,thực vật , động vật  
 - Làng xóm , đồng ruộng,công cụ làm ruộng,một số phương tiện giao thông  
 - Nước,không khí , ánh sáng , đất ,.. 
b) - Con người,thực vật , động vật  
 - Nhà cửa , phố xá,nhà máy,các phương tiện giao thông  
 - Nước,không khí , ánh sáng ., đất .. 
c) - Thực vật , động vật , ( sống trên cạn và dưới nước ) 
 - Nước,không khí , ánh sáng , đất  
d) - Thực vật , động vật , ( sống dưới nước ) 
 - Nước,không khí , ánh sáng , đất , 
a)-Con người , thực vật , động vật ,... 
- Làng xóm , đồng ruộng , công cụ làm ruộng , một số phương tiện giao thông ,... 
- Nước , không khí , ánh sáng ,... 
b)Con người , động vật , thực vật ,... 
- Nhà cửa , phố xá , nhà máy , các phương tiện giao thông ,... 
- Nước , không khí , ánh sáng , đất ,... 
c)-Thực vật , động vật ,...( sống trên cạn và dưới nước ) 
- Nước , không khí , ánh sáng , đất ,... 
d)-Thực vật , động vật ,...( sống dưới nước ) 
- Nước , không khí , ánh sáng , đất ,... 
Môi trường rừng 
Môi trường nước 
Môi trường đô thị 
Môi trường làng quê 
1 
2 
3 
4 
Môi 
trường 
rừng 
Hình 1 
Môi trường nước 
Hình 1 
Môi trường rừng 
Môi trường nước 
Dựa vào đâu để phân loại thành các dạng môi trường nước và môi trường rừng ? 
Dựa vào đặc điểm môi trường sống của sinh vật tại khu vực . 
Môi trường làng quê 
Môi trường đô thị 
Môi 
trường 
 rừng 
Môi 
trường 
 nước 
Môi 
trường 
 làng 
quê 
Môi 
trường 
 đô 
 thị 
Môi 
 trường 
 tự 
nhiên 
Môi 
 trường 
 nhân 
 tạo 
Môi trường sống của bạn và tôi 
- B¹n sèng ë ®©u, lµng qu ª hay ®« thÞ ? 
- H·y nªu mét sè thµnh phÇn cña m«i tr­êng n¬i b¹n sèng ? 
-Kể cho nhau nghe về môi trường mơ ước 
của mình. 
Môi trường tự nhiên 
Môi trường nhân tạo 
Chặt phá rừng 
Đổ nước thải ra sông 
Xả rác bừa bãi 
Quá nhiều xe cộ 
MÔI TRƯỜNG 
Moâi tröôøng nhaân taïo 
Moâi tröôøng töï nhieân 
Nhà 
cửa 
Hồ 
bơi 
Xe 
cộ 
Đường 
sắt 
Đường 
 phố 
Nhà 
 máy 
Công 
 trường 
Sân 
 bóng 
Khu 
vui 
chơi 
Công 
 viên 
Cầu 
Nước 
Đồi 
 núi 
Ánh 
sáng 
Động 
vật 
Không 
khí 
Ánh 
sáng 
Con 
người 
Biển 
Bầu 
trời 
Cây 
cối 
Đảo 
Chọn A , hoặc B , hoặc C , hoặc D 
Moâi tröôøng bao goàm nhöõng gì ? 
Câu 1 
A. Nhaø ôû, tröôøng hoïc, laøng maïc, thaønh phoá, coâng tröôøng . 
B. Ñaát ñaù, khoâng khí, nöôùc, nhieät ñoä, aùnh saùng . 
C. Thöïc vaät, ñoäng vaät, con ngöôøi. 
D. Taát caû caùc thaønh phaàn töï nhieân vaø nhaân taïo ( keå caû con ngöôøi ) 
CHÚC MỪNG CÁC CÁC EM ! 
Rung chuông vàng 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Chọn A , hoặc B , hoặc C , hoặc D 
 Moâi tröôøng goàm coù nhöõng thaønh phaàn naøo? 
Câu 2 
A. Thaønh phaàn töï nhieân vaø con ngöôøi. 
B. Laøng maïc vaø thaønh phaàn nhaân taïo . 
C. Thaønh phaàn nhaân taïo vaø moâi tröôøng ñoâ thò. 
D. Thaønh phaàn töï nhieân vaø thaønh phaàn nhaân taïo. 
CHÚC MỪNG CÁC EM ! 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Chọn A , hoặc B , hoặc C , hoặc D 
 Moâi tröôøng töï nhieân bao goàm nhöõng gì ? 
Câu 3 
CHÚC MỪNG CÁC EM ! 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
 A. Ñòa hình, khí haäu, ñoäng vaät, thöïc vaät, con ngöôøi  
 B. Nhaø cöûa, laøng maïc, thaønh phoá, coâng tröôøng  
 C. Thaønh phoá, phöông tieän giao thoâng, aùnh saùng  
 D. Nhaø maùy, ñoäng vaät, thöïc vaät, aùnh saùng . 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_khoa_hoc_lop_5_tiet_62_moi_truong_va_tai_nguyen_th.ppt
Giáo án liên quan