Bài giảng Chương 1: Este – lipit (tiết 5)

Câu 1. Cho các chất có công thức cấu tạo sau đây:

 (1) CH3CH2COOCH3 ; (2) CH3OOCCH3 ; (3) HCOOC2H5 ; (4) CH3COOH ; (5) CH3CHCOOCH3

 (6) HOOCCH2CH2OH ; (7) CH3OOC−COOC2H5

 Những chất thuộc loại este là:

A. (1), (2), (3), (4), (5), (6) B. (1), (2), (3), (5), (7) C. (1), (2), (4), (6), (7) D. (1), (2), (3), (6), (7)

 

doc15 trang | Chia sẻ: maika100 | Lượt xem: 1171 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Chương 1: Este – lipit (tiết 5), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
thức phân tử C5H8O2. Cho 5 gam X tác dụng vừa hết với dung dịch NaOH, thu được một hợp chất hữu cơ không làm mất màu nước brom và 3,4 gam một muối. Công thức của X là 
A. CH3COOC(CH3)=CH2.	 B. HCOOCH=CHCH2CH3. 
C. HCOO CH2CH=CHCH3. 	D. HCOOC(CH3)=CHCH3.
Câu 93: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol este X thu được 0,3 mol CO2 và 0,3 mol H2O. Nếu cho 0,1 mol X tác dụng hết với NaOH thì thu được 8,2 gam muối. CTCT của A là 
A. CH3COOCH3 	B. HCOOC2H5 	C. HCOOC2H3 	D. CH3COOC2H5
Câu 94: Khi đốt cháy hoàn toàn 4,4 gam chất hữu cơ X đơn chức thu được sản phẩm cháy chỉ gồm 4,48 lít CO2 (đktc) và 3,6 gam nước. Nếu cho 4,4 gam hợp chất X tác dụng với dd NaOH vừa đủ đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được 4,8 gam muối của axit hữu cơ Y và chất hữu cơ Z. Tên của X là 
A.etyl propionat. 	B. metyl propionat. 	C. etyl axetat. 	D. isopropyl axetat
Câu 95: Cho 7,4 gam este X no, đơn chức phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được 21,6 gam kết tủa. Công thức cấu tạo của X là 
A. HCOOCH3 	B. HCOOCH2CH2CH3	C. HCOOC2H5 	D. HCOOCH(CH3)CH3
Câu 96: Hóa hơi 17,20 gam hợp chất A (C,H,O) thu được thể tích bằng thể tích của 5,60 gam khí nitơ ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. Khi cho 2,15 gam A tác dụng với dd KOH vừa đủ thu được một anđehit và 2,10 gam một muối. A có CTCT là 
A. HCOOCH2 – CH=CH2. 	B. HCOOCH=CH2. 
C. CH3COOCH=CH2. 	D. HCOOCH=CH-CH3. 
Câu 97: Một este đơn chức, mạch hở có khối lượng là 12,9 gam tác dụng vừa đủ với 150 ml dung dịch KOH 1M. Sau phản ứng thu được một hỗn hợp gồm 2 chất đều có phản ứng tráng bạc. CTCT của este là 
A. HCOOCH=CH2. 	B. CH3COOCH=CH2
C. HCOOC(CH3)=CH2. 	D. HCOOCH=CH−CH3. 
Câu 98: Hợp chất hữu cơ X tác dụng được với dd NaOH đun nóng và với dd AgNO3/NH3. Thể tích của 3,7 gam hơi chất X bằng thể tích của 1,6 gam khí oxi (cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất). Khi đốt cháy hoàn toàn 1 gam X thì thể tích khí CO2 thu được vượt quá 0,7 lít (ở đktc). CTCT của X là 
A. . HCOOC2H5. 	B. HOOC-CHO. 	C. CH3COOCH3. 	D. HOC-CH2-CH2OH. 
Câu 99: Đốt cháy hoàn toàn 1,1 gam este đơn chức X thu được 2,2 gam CO2 và 0,9 gam nước. Cho 4,4 gam X tác dụng với 100 ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dd sau phản ứng thu được 6,1 gam chất rắn. CTCT của X là 
A. C2H5COOCH3. 	B. HCOOCH(CH3)2. 	C. CH3COOC2H5. 	D. HCOOCH2CH2CH3. 
Câu 100: Để thuỷ phân hoàn toàn 4,64 gam một este đơn chức X thì cần 40ml dd NaOH 1M. Sau phản ứng thu được muối Y và ancol Z. Đốt cháy hoàn toàn 0,5 mol Z thì thu được 22,4 lít CO2 (đktc). CTCT của X là 
A. HCOOC2H5. 	B. C3H7COOC2H5. 	C. C2H5COOC3H7. 	D. CH3COOC2H5. 
Câu 101: Một este của axit cacboxylic đơn chức và ancol đơn chức có tỉ khối so với khí CO2 bằng 2. Khi đun nóng este này nới dd NaOH thu được muối có khối lượng bằng 93,18% khối lượng este đã phản ứng. CTCT của este là 
A. CH3COOCH3.	 B. HCOOC3H7. 	C. C2H5COOCH3. 	D. CH3COOC2H5. 
Câu 102: Cho 2,58 gam một este của axit cacboxylic đơn chức và ancol đơn chức phản ứng hết dd NaOH thu được chất X và chất Y. Đốt cháy hết lượng Y sinh ra ở trên thu được 0,672 lit CO2 (đktc) và 1,08 gam H2O. CTCTcủa este là 
A. CH3CH2COOCH3. B. CH2=CHCOOCH3. 	C. CH3COOCH=CH2.	D. HCOOCH3. 
Câu 103: Để xà phòng hóa hoàn toàn 2,22 g hỗn hợp hai este đồng phân A và B cần dùng hết 30 ml dung dịch NaOH 1M. Khi đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hai este đó thì thu được khí CO2 và hơi nước với thể tích bằng nhau. CTCT của A và B là 
A. HCOOC2H5 và CH3COOCH3 	B. CH3COOC2H5 và HCOOC3H7
C. CH3COOC2H5 và C2H5COOCH3 	D. CH3COOC2H5 và HCOOCH(CH3)2. 
Câu 104: Hỗn hợp X gồm 2 este đơn chức mạch hở là đồng phân của nhau. Cho m gam X tác dụng vừa đủ với 100ml dd NaOH 1M thu được một muối của axit cacboxylic và hỗn hợp 2 ancol. Mặc khác nếu đốt cháy hoàn toàn m gam X thì thu được 8,96 lit CO2 đktc và 7,2 gam H2O. CTCT của 2 este là 
A. CH3COOCH2CH3, HCOOCH(CH3)2 	B. HCOOCH(CH3)2, HCOOCH2CH2CH3
C. CH3COOCH2CH2CH3, CH3COOCH(CH3)2. 	D. HCOOCH(CH3)C2H5, HCOOC(CH3)3. 
Câu 105: Hỗn hợp X gồm 2 este no, đơn chức là đồng phân của nhau có tỉ khối so với H2 là 44. Cho 52,8 gam X tác dụng với 2 lit dd NaOH 0,6M, rồi cô cạn dd sau phản ứng thu được 66,9 gam chất rắn Y. Công thức của 2 este là 
A. HCOOC2H5, CH3COOCH3 	B. C2H5COOCH3, CH3COOC2H5 
C. HCOOC3H7, CH3COOC2H5. 	D. HCOOC3H7, CH3COOCH3 
Câu 106: Hỗn hợp X gồm hai este no, đơn chức, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn một lượng X cần dùng vừa đủ 3,976 lít khí O2 (ở đktc), thu được 6,38 gam CO2. Mặt khác, X tác dụng với dd NaOH, thu được một muối và hai ancol là đồng đẳng kế tiếp. CTPTcủa hai este trong X là 
A. C3H6O2 và C4H8O2. 	B. C2H4O2 và C5H10O2. 
C. C3H4O2 và C4H6O2. 	D. C2H4O2 và C3H6O2. 
Câu 107: Xà phòng hóa hoàn toàn 14,55 gam hỗn hợp 2 este đơn chức X,Y cần 150 ml dung dịch NaOH 1,5M. Sau phản ứng cô cạn dd thu được hỗn hợp 2 ancol đồng đẳng kế tiếp và một muối duy nhất. CTCT của 2 este là 
A. HCOOCH3, HCOOC2H5. 	B. CH3COOCH3, CH3COOC2H5
C. C2H5COOCH3, C2H5COOCH3	 D. C3H7COOCH3, C2H5COOCH3
Câu 108: Xà phòng hoá hoàn toàn 1,99 gam hỗn hợp hai este bằng dung dịch NaOH thu được 2,05 gam muối của một axit cacboxylic và 0,94 gam hỗn hợp hai ancol là đồng đẳng kế tiếp nhau. Công thức của hai este đó là 
A. HCOOCH3 và HCOOC2H5. 	B. CH3COOC2H5 và CH3COOC3H7. 
C. C2H5COOCH3 và C2H5COOC2H5. 	D. CH3COOCH3 và CH3COOC2H5. 
Câu 109: X là hỗn hợp 2 este của cùng 1 ancol no, đơn chức và 2 axit no, đơn chức đồng đẳng kế tiếp. Đốt cháy hòan toàn 0,1 mol X cần 6,16 lít O2 đktc. Đun nóng 0,1 mol X với 50 gam dd NaOH 20% đến phản ứng hòan toàn, rồi cô cạn dd sau phản ứng được m gam chất rắn. Giá trị của m là 
A. 13,5. 	B. 7,5 	C. 15 	D. 37,5 
Câu 110: Một hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ đơn chức. Cho X phản ứng vừa đủ với 500 ml dd KOH 1M. Sau phản ứng thu được hỗn hợp Y gồm hai muối của hai axit cacboxylic và một ancol. Cho toàn bộ lượng ancol thu được tác dụng với Na (dư) sinh ra 3,36 lit H2 (đktc). Hỗn hợp X gồm:
A. một este và một ancol 	B. một axit và một este 
C. một axit và một ancol 	D. hai este. 
Câu 111: Cho hỗn hợp X gồm hai hợp chất hữu cơ no, đơn chức tác dụng vừa đủ với 100 ml dd KOH 0,4M, thu được một muối và 336 ml hơi một ancol (đktc). Nếu đốt cháy hoàn toàn lượng hỗn hợp X trên, sau đó hấp thụ hết sản phẩm cháy vào bình đựng dd Ca(OH)2 (dư) thì khối lượng bình tăng 6,82 gam. Công thức của hai hợp chất hữu cơ trong X là 
A. HCOOH và HCOOC2H5. 	B. HCOOH và HCOOC3H7. 
C. C2H5COOH và C2H5COOCH3. 	D. CH3COOH và CH3COOC2H5.
Câu 112: Cho hçn hîp M gåm 2 hîp chÊt h÷u c¬ m¹ch th¼ng X, Y (chØ chøa C, H, O) t¸c dông võa ®ñ víi 8 gam NaOH thu ®­îc mét ancol ®¬n chøc vµ hai muèi cña hai axit h÷u c¬ ®¬n chøc kÕ tiÕp nhau trong d·y ®ång ®¼ng. L­îng ancol thu ®­îc cho t¸c dông víi Na d­ t¹o ra 2,24 lÝt khÝ (®ktc). X, Y thuéc lo¹i hîp chÊt nµo d­íi ®©y ?
	A. 1 axit vµ 1 este 	B. 2 este 	C. 2 axit 	D. 1 ancol vµ 1 axit 
Câu 113: X lµ este cña mét axit h÷u c¬ ®¬n chøc vµ ancol ®¬n chøc. §Ó thñy ph©n hoµn toµn 6,6 gam chÊt X ng­êi ta dïng 33,09 ml dung dÞch - NaOH 10% cã d = 1,1 gam/ml (l­îng NaOH nµy d­ 2% so víi l­îng NaOH cÇn dïng cho ph¶n øng). Cho biÕt c«ng thøc cÊu t¹o cña chÊt X ?
	A. CH3COO C2H5 	B. CH3COOCH3 	C. B vµ C ®Òu ®óng.	D. HCOOC3H7 
Câu 114: §èt ch¸y hoµn toµn mét l­îng hçn hîp hai chÊt h÷u c¬ ®¬n chøc no, m¹ch hë cÇn 3,976 lÝt oxi (®o ë diÒu kiÖn tiªu chuÈn) thu ®­îc 6,38 g CO2. Cho l­îng este nµy t¸c dông võa ®ñ víi KOH thu ®­îc hçn hîp hai ancol kÕ tiÕp vµ 3,92 g muèi cña mét axit h÷u c¬. C«ng thøc cÊu t¹o cña hai chÊt h÷u c¬ trong hçn hîp ®Çu lµ: 
	A. CH3COOC2H5 vµ C3H7OH 	B. HCOOCH3 vµ C2H5COOCH3
 	C. CH3COOCH3 Vµ CH3COOC2H5 	D. CH3COOCH3 Vµ CH3COOC2H5 
Câu 115: Cho hçn hîp M gåm 2 chÊt h÷u c¬ no, ®¬n chøc chøa c¸c nguyªn tè C, H, O t¸c dông võa ®ñ víi 20ml dung dÞch NaOH 2M thu ®­îc 1 muèi vµ mét ancol. §un nãng l­îng ancol thu ®­îc ë trªn víi H2SO4 ®Æc ë 1700C t¹o ra 369,6ml olefin khÝ ë 27,30C vµ 1atm. NÕu ®èt ch¸y hoµn toµn l­îng hçn hîp M trªn råi cho s¶n phÈm qua b×nh ®ùng CaO d­ th× khèi l­îng b×nh t¨ng 7,75 gam. H·y chän c©u tr¶ lêi ®óng? 
	A. 1 este vµ 1 ancol cã gèc hi®rocacbon gièng gèc ancol trong este. 	B. 2 axit 
	C. 1 este vµ 1 axit cã gèc hi®rocacbon gièng gèc axit trong este. 	D. 1 axit vµ 1 ancol 
Câu 116: Hçn hîp E gåm hai chÊt h÷u c¬ A, B cã cïng chøc hãa häc. §un nãng hçn hîp E víi dung dÞch NaOH d­ thu ®­îc s¶n phÈm gåm mét muèi duy nhÊt cña mét axit ®¬n chøc, kh«ng no hçn hîp hai ancol ®¬n chøc, no kÕ tiÕp nhau trong d·y ®ång ®¼ng. §èt ch¸y hoµn toµn 27,2 gam hçn hîp E ph¶i dïng hÕt 33,6 lÝt khÝ oxi thu ®­îc 29,12 lÝt khÝ CO2 vµ h¬i n­íc (c¸c khÝ ®o ë cïng ®iÒu kiÖn tiªu chuÈn). C«ng thøc ph©n tö cña A, B cã thÓ lµ: 
	A. C4H6O2 vµ C5H8O2 	B. C4H8O2 vµ C5H10O2 	C. C3H6O2 vµ C4H8O2 	D. C3H4O2 vµ C4H6O2 
Câu 117: Cho 21,8 gam chÊt h÷u c¬ A chØ chøa mét lo¹i nhãm chøc t¸c dông víi 1 lÝt dung dÞch NaOH 0,5M thu ®­îc 24,6 gam muèi vµ 0,1 mol ancol B. L­îng NaOH d­ cã thÓ trung hßa hÕt 0,5 lÝt dung dÞch HCl 0,4. Cho biÕt c«ng thøc cÊu t¹o thu gän cña A? 
	A. (CH3COO)3C3H5 	B. (C2H5COO)3C3H5 	C. (C3H7COO)3C3H5 	D. (HCOO)3C3H5 
Câu 118: Mét hçn hîp gåm hai este ®Òu ®¬n chøc, cã 3 nguyªn tè C, H, O. LÊy 0,25 mol hai este nµy ph¶n øng víi 175ml dung dÞch NaOH 2M ®un nãng th× thu ®­îc mét an®ehit no m¹ch hë vµ 28,6 gam hai muèi h÷u c¬. Cho biÕt khèi l­îng muèi nµy b»ng 1,4655 lÇn khèi l­îng muèi kia. PhÇn tr¨m khèi l­îng cña oxi trong an®ehit lµ 27,58%. X¸c ®Þnh c«ng thøc cÊu t¹o cña hai este ? 
	A. HCOOCH-CH2 vµ CH3COOC6H5 	B. CH3COOCH=CH-CH3 vµ HCOOC6H5
 	C. HCOOCH=CH-CH3 vµ HCOOC6H5 	D. CH3COOCH=CH2 vµ HCOOC6H5 
J Bµi tËp vÒ ph¶n øng ®èt ch¸y este
Câu 119: Khi đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp các este no, đơn chức, mạch hở thì sản phẩm thu được có:
A. số mol CO2 = số mol H2O	B. số mol CO2 > số mol H2O
C. số mol CO2 < số mol H2O	D. không đủ dữ kiện để xác định.
Câu 120. Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp gồm etyl axetat và etyl propionat thu được 31,36 lit khí CO2 
(đktc). Khối lượng H2O thu được là
A. 25,2 gam	 B. 50,4 gam	 C. 12,6 gam	 D. 100,8 gam
Câu 121. Một este no, đơn chức, mạch hở khi cháy cho 1,8 g H2O và V lít CO2 (đktc). Giá trị của V là
A. 2,24.	B. 4,48.	C

File đính kèm:

  • docESTE LIPIT(1).doc