800 câu hỏi trắc nghiệm Hóa học

Phần II

Các Phương Pháp Giúp

Giải Nhanh Bài Toán Hoá Học

Như các em đã biết “Phương pháp là thầy của các thầy” (Talley Rand), việc nắm vững các phương pháp giải toán, cho phép ta giải nhanh chóng các bài toán phức tạp, đặc biệt là toán hoá học. Mặt khác thời gian làm bài thi trắc nghiệm rất ngắn, nhưng số lượng bài thì rất nhiều, đòi hỏi các em phải nắm vững các bí quyết: Phương pháp giúp giải nhanh bài toán hoá học.

VD: Hoà tan 6,2g hỗn hợp 2 kim loại kiềm trong nước (lấy dư), thu được 2,24 lít khí H2 (đktc). Cô cạn dd sau phản ứng thu được bao nhiêu gam chất rắn.

Nếu ta dùng các phương pháp đại số thông thường, đặt ẩn số, lập hệ phương trình thì sẽ mất nhiều thời gian và đôi khi kết cục không tìm ra đáp án cho bài toán.

Sau đây chúng tôi lần lượt giới thiệu các phương pháp giúp giải nhanh các bài toán hoá học.

 

 

 

 

doc161 trang | Chia sẻ: tuananh27 | Lượt xem: 789 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu 800 câu hỏi trắc nghiệm Hóa học, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ã: 2NaCl + 2H2O ®p H2­ + Cl2­ + 2NaOH
Cuèi cïng: 2H2O ®p 2H2­ + O2­
A. 1, 3, 4	B. 2, 3, 4	C. 1, 2, 3
D. 1, 2, 4	E. TÊt c¶ ®Òu sai
C©u 2:
Cã 5 lä mÊt nh·n, mçi lä ®ùng 1 trong c¸c dd sau: NaHSO4, KHCO3, Mg(HCO3)2, Na2SO3, Ba(HCO3)2. ChØ dïng c¸ch ®un nãng ta nhËn biÕt ®­îc mÊy lä.
A. TÊt c¶ 5 lä	B. Mg(HCO3)2
C. Mg(HCO3)2, Ba(HCO3)2	D. KHCO3, Mg(HCO3)2, Ba(HCO3)2
E. Na2SO3, KHCO3
C©u 3:
C¸c ph¶n øng vµ nhËn xÐt nµo sau ®©y ®óng:
1. FeS2 + HNO3®Æc to Fe(NO3)2 + H2SO4 + NO2 + H2O
2. FeCO3 + HNO3® to Fe(NO3)3 + NO2 + CO2 + H2O
3. Fe3O4 + HNO3® to Fe(NO3)3 + NO2 + H2O
4. Fe3O4 + HNO3® ® Fe(NO3)2 + Fe(NO3)3 + H2O
5. FeS2 + HNO3®Æc ® Fe(NO3)2 + H2S
6. FeCO3 + HNO3®Æc ® Fe(NO3)2 + H2O + CO2­
7. NÕu lÊy cïng sè mol FeS2 vµ FeCO3 cho ph¶n øng víi HNO3 ®Æc th× thÓ tÝch khÝ do FeS2 t¹o ra lín h¬n FeCO3 
A. 1, 2, 3, 7	B. 4, 5, 6, 7	C. 4, 5, 6	
D. 1, 3, 6, 7	E. 2, 4, 6
* Cho c¸c tËp hîp ion sau:
T1 = {Ca2+; Mg2+; Cl-; NO3-}	T2 = {H+; NH4+; Na+; Cl-; SO42-}
T3 = {Ba2+; Na+; NO3-; SO42-}	T4 = {Ag+; K+; NO3-; Br-}
T5 = {Cu2+; Fe2+ Cl-; SO42-; OH-}	T6 = {NH4+; H+; CO32-; Cl-}
C©u 4:
TËp hîp chøa c¸c ion cã thÓ ®ång thêi tån t¹i trong cïng mét dd lµ:
A. T1	B. T3	C. T6, T1, T2
D. T1, T2	E. TÊt c¶ ®Òu ®óng
C©u 5:
TËp hîp c¸c ion nµo cã thÓ g©y ra ph¶n øng trao ®æi
A. T3	B. T4	C. T5	D. T6	E. TÊt c¶ ®Òu ®óng
C©u 6:
Trong b×nh ®iÖn ph©n, ®iÖn cùc tr¬ chøa 200 ml dd AgNO3 0,1M vµ Cu(NO3)2 0,2M. §ãng m¹ch ®iÖn th× c­êng ®é qua m¹ch lµ 5A, hiÖu suÊt ®iÖn ph©n lµ 100%. Sau 19 phót 18s ta ng¾t dßng ®iÖn.
Khèi l­îng kim lo¹i b¸m l¹i catot lµ (gam).
A. 2,16	B. 1,08	C. 2,8	D. 4,8	E. KÕt qu¶ kh¸c
C©u 7:
§Ò bµi t­¬ng tù c©u 6
ThÓ tÝch khÝ tho¸t ra t¹i anot ë ®ktc lµ (lÝt)
A. 0,112	B. 0,224	C. 0,672	D. 0,56	E. KÕt qu¶ kh¸c
C©u 8:
§Ò bµi t­¬ng tù c©u trªn (c©u 6)
Nång ®é c¸c chÊt trong dd sau ®iÖn ph©n (M)
A. 0,25	B. 0,25; 0,3	C. 0,1; 0,4
D. 0,25; 0,4	E. KÕt qu¶ kh¸c
C©u 9:
Cho V lÝt khÝ CO2 ë ®iÒu kiÖn tiªu chuÈn, hÊp thô hoµn toµn bëi 2 lÝt dd Ba(OH)2 0,015M ta thÊy cã 1,97g BaCO3¯. ThÓ tÝch V cã gi¸ trÞ nµo trong c¸c gi¸ trÞ sau (lit)
A. 0,224	B. 0,672 hay 0,224	C. 0,224 hay 1,12
D. 0,224 hay 0,448	E. KÕt qu¶ kh¸c
C©u 10:
Cho c¸c chÊt r¾n: Al2O3; ZnO; NaOH; Al; Zn; Na2O; Pb(OH)2; K2O; CaO; Be; Ba. ChÊt r¾n nµo cã thÓ tan hÕt trong dd KOH d­
A. Al, Zn, Be	B. ZnO, Al2O3	C. ZnO, Pb(OH)2, Al2O3
D. Al, Zn, Be, ZnO, Al2O3	E. TÊt c¶ chÊt r¾n ®· cho trong ®Çu bµi
C©u 11:
§iÖn ph©n c¸c dd sau ®©y víi ®iÖn cùc tr¬ cã mµng ng¨n xèp ng¨n hai ®iÖn cùc
X1: dd KCl;	X2: dd CuSO4
X3: dd KNO3;	X4: dd AgNO3
X5: dd Na2SO4;	X6: dd ZnSO4
X7: dd NaCl;	X8: dd H2SO4
X9: dd NaOH;	X10: CaCl2
Tr¶ lêi c©u hái sau:
Sau khi ®iÖn ph©n, dd nµo cã m«i tr­êng axit:
A. X3, X2, X4, X6, X5	B. X2, X4, X6, X8
C. X2, X3, X4, X5, X6, X8	D. C¶ A, B, C ®Òu ®óng
E. C¶ 4 c©u trªn ®Òu sai
C©u 12:
§iÖn ph©n 400 ml dd CuSO4 0,2M víi c­êng ®é I = 10A trong thêi gian t, ta thÊy cã 224 ml khÝ (®ktc) tho¸t ra ë anot. BiÕt r»ng ®iÖn cùc tr¬ vµ hiÖu suÊt ®iÖn ph©n lµ 100%
Khèi l­îng catot t¨ng lªn:
A. 1,28g	B. 0,32g	C. 0,64g	D. 3,2g	E. TÊt c¶ ®Òu sai
C©u 13:
Cho 9,1g hçn hîp hai muèi cacbonat cña 2 kim lo¹i kiÒm ë 2 chu kú liªn tiÕp tan hoµn toµn trong dd HCl võa ®ñ, thu ®­îc 2,24 lÝt CO2 ë ®iÒu kiÖn tiªu chuÈn hai kim lo¹i ®ã lµ:
A. Li, Na	B. Na, K	C. K, Cs
D. Na, Cs	E. TÊt c¶ ®Òu sai
C©u 14:
NÕu dd HCl ë c©u trªn (c©u 13) cã nång ®é lµ 2M th× thÓ tÝch V cña dd lµ:
A. 200ml	B. 150ml	C. 100ml
D. 1 lÝt	E. KÕt qu¶ kh¸c
* Cho 20,8g hçn hîp FeS vµ FeS2 vµo b×nh kÝn chøa kh«ng khÝ d­. Nung nãng b×nh ®Ó FeS vµ FeS2 ch¸y hoµn toµn. Sau ph¶n øng ta thÊy sè mol khÝ trong b×nh gi¶m 0,15 mol
C©u 15:
Thµnh phÇn % theo khèi l­îng cña hçn hîp FeS, FeS2 lµ:
A. 42,3% vµ 57,7%	B. 50% vµ 50%
C. 40,6% vµ 59,4%	D. 30% vµ 70%
E. KÕt qu¶ kh¸c
C©u 16:
ThÓ tÝch dd NaOH 2M tèi thiÓu ®Ó hÊp thô hÕt l­îng SO2 t¹o ra ë c©u trªn lµ:
A. 150 ml	B. 300 ml	C. 450 ml
D. 250 ml	E. KÕt qu¶ kh¸c
C©u 17:
Sôc khÝ SO2 trªn vµo dd brom d­ råi cho dd t¸c dông víi BaCl2 d­ ta thu ®­îc kÕt tña cã khèi l­îng
A. 69,9g	B. 46,6g	C. 23,3g
D. 34,95g	E. KÕt qu¶ kh¸c
* §iÖn ph©n 200 ml dd AgNO3 0,1M vµ Cu(NO3)2 0,2M víi ®iÖn cùc tr¬, c­êng ®é dßng ®iÖn I = 10A hiÖu suÊt 100%. Sau mét thêi gian ta ng¾t dßng ®iÖn, lÊy catot ra sÊy kh« c©n l¹i thÊy khèi l­îng catot t¨ng 3,44g
C©u 18:
NÕu thÓ tÝch dd thay ®æi kh«ng ®¸ng kÓ hay ®· bæ sung thªm H2O ®Ó thÓ tÝch dd kh«ng thay ®æi th× nång ®é mol/l cña c¸c ion trong dd sau khi ®iÖn ph©n lµ:
A. [Ag+] = 0,05M ; [Cu2+] = 0,1M
B. [Cu2+] = 0,1M ; [NO3-] = 0,03M
C. [Cu2+] = 0,1M ; [NO3-] = 0,5M
D. [H+] = 0,05M; [NO3-] = 0,3M
E. KÕt qu¶ kh¸c
C©u 19:
NÕu c­êng ®é dßng ®iÖn lµ 10A th× thêi gian ®iÖn ph©n lµ:
A. 79s	B. 579s	C. 10 phót 6s
D. 8 phót 15s	E. KÕt qu¶ kh¸c
C©u 20:
NÕu dïng anot lµ Ag th× sau khi ®iÖn ph©n nh­ trªn th× khèi l­îng 2 ®iÖn cùc thay ®æi nh­ sau:
Catot t¨ng	Anot gi¶m	Catot t¨ng	Anot gi¶m
 (gam)	 (gam)	 (gam)	 (gam)
 A. 3,44	 6,48	B. 6,48	6,48
 C. 3,44	 3,44	D. 9,92	6,48
E. TÊt c¶ ®Òu sai
C©u 21:
Thæi tõ tõ V lÝt hçn hîp khÝ {CO, H2} ®i qua mét èng sø ®ùng 16,8 gam hçn hîp 3 oxit CuO, Fe3O4, Al2O3. Sau ph¶n øng, ta thu ®­îc hçn hîp khÝ vµ h¬i nÆng h¬n hçn hîp {CO, H2} ban ®Çu lµ 0,32g
ThÓ tÝch V (®ktc) cã gi¸ trÞ:
A. 448ml	B. 112ml	C. 560ml	
D. 2,24 lÝt	E. Kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc v× Al2O3 kh«ng bÞ khö bëi CO
C©u 22:
§Ò bµi nh­ trªn (c©u 21)
ChÊt r¾n cßn l¹i trong èng sø cã khèi l­îng (gam)
A. 12,12	B. 16,48	C. 20	D. 20,2	E. KÕt qu¶ kh¸c
C©u 23:
Cho 4,48 lÝt khÝ CO2 (®ktc) vµo 40 lÝt dd Ca(OH)2 ta thu ®­îc 12g kÕt tña. VËy nång ®é mol/lit cña dd Ca(OH)2 lµ:
A. 0,004M	B. 0,002M	C. 0,006M
D. 0,008M	E. KÕt qu¶ kh¸c
C©u 24:
Mét b×nh ph¶n øng dung tÝch kh«ng ®æi, chøa hçn hîp X gåm N2, H2 vµ mét Ýt chÊt xóc t¸c ë nhiÖt ®é 0oC vµ ¸p suÊt Px = 1atm. Nung nãng b×nh mét thêi gian ®Ó x¶y ra ph¶n øng tæng hîp NH3.
Sau ®ã ®­a b×nh vÒ 0oC ta ®­îc hçn hîp Y, ¸p suÊt khÝ trung b×nh lµ Py. TØ khèi h¬i cña Y so víi X lµ dX/Y. VËy ta cã:
A. Py = 0,5atm;	dY/X = 2	B. Py 1
C. Py > 1atm;	dY/X < 1	D. C¶ A, B ®Òu cã thÓ ®óng
E. TÊt c¶ ®Òu sai
C©u 25:
Cho 12,8g Cu tan hoµn toµn trong dd HNO3 thÊy tho¸t ra hçn hîp khÝ (NO, NO2) cã tØ khèi lín h¬n ®èi víi H2 lµ 19. VËy thÓ tÝch hçn hîp khÝ ë ®iÒu kiÖn tiªu chuÈn lµ:
A. 1,12 lÝt	B. 2,24 lÝt	C. 4,48 lÝt
D. 0,448 lÝt	E. KÕt qu¶ kh¸c
* Cho c¸c ph¶n øng: 
(1) 2KMnO4 to K2MnO4 + MnO2 + O2
(2) CuSO4 + 2KOH ® Cu(OH)2¯ + K2SO4 
(3) FeCl2 + 1/2Cl2 ® FeCl3
(4) CaCO3 to CaO + CO2­
(5) Zn + CuSO4 ® ZnSO4 + Cu¯
(6) Al + OH- + H2O ® AlO2- + 3/2H2­
(7) CuO + H+ ® Cu2+ + H2O
C©u 26: 
Ph¶n øng nµo lµ ph¶n øng oxy ho¸ khö:
A. (3) (5) (7)	B. (1) (3) (5) (6)
C. (3) (5) (6) (7)	D. (1) (4) (5) (6) 	E. TÊt c¶ ®Òu sai
C©u 27:
Ph¶n øng nµo thuéc lo¹i ph¶n øng trao ®æi vµ trung hoµ
A. (4) (2) (7)	B. (1) (4) (2) (7)
C. (2) (7)	D. (2) (6) (7)	E. TÊt c¶ ®Òu sai
Ch­¬ng III
Bµi tËp tr¾c nghiÖm ho¸ h÷u c¬
Bµi 1. Ho¸ h÷u c¬
C©u 1:
TØ khèi cña hçn hîp khÝ C3H8 vµ C4H10 ®èi víi hi®ro lµ 25,5. Thµnh phÇn % thÓ tÝch hçn hîp ®ã lµ:
A. 50 vµ 50	B. 25 vµ 75	C. 45 vµ 55
D. 20 vµ 80	E. KÕt qu¶ kh¸c
C©u 2:
TØ khèi hçn hîp metan vµ oxi so víi hi®ro lµ 40/3. Khi ®èt ch¸y hoµn toµn hçn hîp trªn, sau ph¶n øng thu ®­îc s¶n phÈm vµ chÊt d­ lµ:
A. CH4, CO2, H2O	B. O2, CO2, H2O
C. CO2, H2O	D. H2, CO2, O2	E. Kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc
C©u 3:
Khi ®èt ch¸y hoµn toµn mét l­îng polime ®ång trïng hîp ®imetyl buta®ien vµ acrilonitrin (CH2 = CH - CN) víi l­îng oxi hoµn toµn ®ñ, thÊy t¹o thµnh mét hçn hîp khÝ ë nhiÖt ®é vµ ¸p suÊt x¸c ®Þnh chøa 57,69% CO2 vÒ thÓ tÝch
TØ lÖ mol monome trong polime lµ:
A. 1/3	B. 2/3	C. 3/2	D. 3/5	E. KÕt qu¶ kh¸c
C©u 4:
XÐt s¬ ®å chuyÓn ho¸:
C3H5Br3 + H2O X + ...	(1)
	 OH-,p,to
X + Ag2O NH3 Ag¯ + ...
X + Na ® H2­ + ...
VËy c«ng thøc cÊu t¹o hîp lý cña C3H5Br3 lµ:
	 Br
A. CH2-CH-CH2	B. CH3-C-CH2
 Br Br Br	 Br Br
	Br	 Br
C. CH3-CH2-C-Br	D. CH-CH-CH3
	Br	 Br Br
E. KÕt qu¶ kh¸c
* Oxi ho¸ víi xóc t¸c mét hçn hîp X gåm 2 r­îu C2H6O vµ C4H10O, ta thu ®­îc hçn hîp Y gåm hai an®ehit
1/2 hçn hîp X t¸c dông víi natri gi¶i phãng 1,12 lÝt khÝ (®ktc)
1/2 hçn hîp Y t¸c dông víi AgNO3 trong NH3 d­ thu ®­îc m gam Ag¯
NÕu ®èt ch¸y hoµn toµn 1/2 Y th× thu ®­îc 5,4g H2O
C©u 5:
Gäi a lµ tØ khèi h¬i cña hçn hîp X so víi Y th× giíi h¹n cña a lµ:
A. 2 £ a £ 4	B. 1,5 £ a £ 1,6
C. 1,028 < a < 1,045	D. 10,4 < a < 1,06	E. KÕt qu¶ kh¸c
C©u 6:
Gi¸ trÞ cña m lµ:
A. 10,8g	B. 5,4g	C. 2,16g	D. 21,6g	E. 43,2g
C©u 7:
Thµnh phÇn % theo khèi l­îng cña hçn hîp X lµ:
A. 40% vµ 60%	B. 50% vµ 50%
C. 38,33% vµ 61,67%	D. 33,33% vµ 66,67%	E. KÕt qu¶ kh¸c
C©u 8:
Cho hçn hîp chÊt h÷u c¬ m¹ch hë cã c«ng thøc ph©n tö C3H6O2, hîp chÊt cã thÓ lµ:
Axit hay este ®¬n chøc no
R­îu hai chøc ch­a no cã 1 liªn kÕt p
Xeton hai chøc no
An®ehit hai chøc no
C¶ A, B, C, D ®Òu ®óng
C©u 9:
§èt ch¸y mét r­îu ®a chøc ta thu ®­îc H2O vµ CO2 cã tØ lÖ mol 
nH2O : nCO2 = 3:2. VËy r­îu ®ã lµ:
A. C2H6O	B. C3H8O2	C. C2H6O2
D. C4H10O2	E. KÕt qu¶ kh¸c
C©u 10:
Mét hçn hîp hai axit h÷u c¬ cho ®­îc ph¶n øng tr¸ng g­¬ng Ag, khèi l­îng ph©n tö hai axit sai biÖt 42®vC. Axit cã M lín khi t¸c dông Cl2/as, sau ph¶n øng chØ t¸ch ®­îc axit monoclo. C«ng thøc cÊu t¹o hai axit lµ:
A. CH3COOH vµ C2H5COOH	B. CH3COOH vµ CH3CH2COOH
C. HCOOH vµ CH3-CH2-CH2COOH	D. HCOOH vµ (CH3)2CHCOOH
E. TÊt c¶ ®Òu sai
C©u 11:
Hîp chÊt h÷u c¬ X ®­îc ®iÒu chÕ tõ etylbenzen theo s¬ ®å:
Etylbenzen KMnO4 A HNO3®/H2SO4 B HNO3®/H2SO4 C H2SO4®/to (X)
 	H2SO4	 1:1	 1:1	 C2H5OH
(X) cã c«ng thøc cÊu t¹o lµ:
A. §ång ph©n O cña O2N - C6H4 - COOC2H5
B. §ång ph©n m cña O2N - C6H4 - COOC2H5
C. §ång ph©n p cña O2N - C6H4 - COOC2H5
D. Hçn hîp ®ång ph©n O vµ p cña O2N - C6H4 - COOC2H5
E. §ång ph©n m cña O2N - C6H4 - CH2COOC2H5
C©u 12:
NÕu biÕt X lµ mét r­îu, ta cã thÓ ®Æt c«ng thøc ph©n tö vµ c«ng thøc cÊu t¹o thu gän cña X nh­ sau:
CnH2n+2O; CnH2n+1 - OH
CnH2n+2-2kOz, R(OH)z víi k ³ 0 lµ tæng sè liªn kÕt p vµ vßng ë m¹ch cacbon, Z ³ 1 lµ sè nhãm chøc, R lµ gèc hi®rocacbon
CnH2n+2Oz, CxHy(OH)z
C¶ A, B,

File đính kèm:

  • doc800 Cau Trac nghiem Hoa hoc 12.doc