40 câu polime

1. Cho công thức: -NH(CH2)6CO- n. Giá trị n trong công thức này không thể gọi là gì?

a. hệ số polime. c. độ polime hóa.

hệ số trùng hợp. d. hệ số trùng ngưng

 

doc2 trang | Chia sẻ: maika100 | Lượt xem: 1182 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu 40 câu polime, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
POLIME
Cho công thức:	-NH(CH2)6CO- n. Giá trị n trong công thức này không thể gọi là gì?
hệ số polime.	 c. độ polime hóa.
hệ số trùng hợp. d. hệ số trùng ngưng.
Trong 4 polime cho dưới đây, polime nào cùng loại polime với tơ lapsan?
tơ tằm.	c. tơ nilon – 6,6.
xenlulozo.	d. cao su thiên nhiên.
Trong 4 polime cho dưới đây, polime nào cùng loại polime với cao su Buna?
Polivinyl clorua. c. nhựa phenolfomanđehit.
Polivinyl axetat. d. tơ lapsan.
Polime nào dưới đây có cùng cấu trúc mạch polime với nhựa bakelit?
Amilozo.	c. Glicogen.
Cao su lưu hóa. 	d. Xenlulozo.
Nhận xét về tính chất vật lí chung của polime nào dưới đây không đúng?
a. Hầu hết là những chất rắn, không bay hơi
b. Đa số nóng chảy ở một khoảng nhiệt độ rộng, hoặc không nóng chảy mà bị phân hủy khi đun nóng?
Đa số không tan trong các dung môi thông thường, một số tan trong dung môi thích hợp tạo ra dd nhớt.
Hầu hết polime đều đồng thời có tính dẻo,tính đàn hồi và có thể kéo thành sợi dai, bền.
t-o
OH- to
H+ to
Trong các phản ứng giữa các cặp chất dưới đây, phản ứng nào làm giảm mạch polime?
to
a. polivinyl clorua	+	Cl2	
b. Cao su thiên nhiên	+	HCl
c. polivinyl axetat	+	H2O
d. amilozo	+	H2O
Khi clo hóa PVC ta thu được một loại tơ clorin chứa 66,18% clo. Hỏi trung bình 1 phân tử clo tác dụng được với bao nhiêu mắt xích PVC?
a. 1.	 b. 2	c. 3.	d. 4.
Nilon-6,6 là một loại
a. polieste.	b. tơ axetat.
c. tơ poliamit.	d. tơ visco.
Cứ 5,668 gam cao su Buna-S phản ứng hết với 3,462 gam brom trong CCl4. Hỏi tỉ lệ mắt xích butađien và stiren trong cao su Buna-S là bao nhiêu?
a. 1/3.	b. ½.	c. 2/3	 d. 3/5
Hợp chất nào dưới đây không thể tham gia quá trình trùng hợp?
axit ω-aminoenantoic	c. Caprolactan
metyl metacrylat	d. Buta-1,3-đien.
Hợp chất hoặc cặp hợp chất nào dưới đây không thể tham gia phản ứng trùng ngưng?
Phenol và fomanđehit.
Buta-1,3-đien và stiren
Axit ađipic và hexametilenđiamin	
axit ω-aminoenantoic
 Loại cao su nào dươi đây là kết quả của phản ứng đồng trùng hợp
Cao su Buna-N.	c. Cao su Buna
Cao su clopren	 d. Cao su isopren
Khi điều chế cao su Buna, người ta còn thu được một sản phẩm phụ là polime có mạch nhánh nào sau đây?
CH=CH2
a. (-CH2-CH(CH3)-CH2-)n.	c. (-CH2-CH-)n.
b.(-CH2-C(CH3)2-CH-)n.	 d. (-CH2-CH(CH3)-)n.
Nhận định sơ đồ phản ứng:
X	Y 	+	H2.
Y	+	Z	E
E	+	O2	F
F	+	Y	G
nG	poli vinyl axetat
X là chất nào trong số các chất sau
a. etan b. metam c. rượu etylic. d. anđehit fomic
Chỉ ra điều sai:
a. Bản chất CT hóa học của sợi bông là xenlulozo
b.Bản chất cấu tạo hóa học của tơ nilon là poliamit.
c.Quần áo nilon, len, tơ tằm không nên giặt với xà phòng có độ kiềm cao
d. Tơ nilon, tơ tằm, len rất bền vững với nhiệt 
90%
95%
15%
PVC được đ/c từ khí thiên nhiên theo sơ đồ:
CH4	C2H2	CH2=CHCl	 PVC
Thể tích khí thiên nhiên (đktc) cần lấy điều chế ra một tấn PVC là bao nhiêu( khí thiên nhiên chứa 95% metan về thể tích).
a. 1414m3.	b. 5883,242m3.	
c. 2915m3.	d. 6154,144m3.
Tơ nilon-6,6 là chất nào sau đây?
Hexacloxiclohexan.
Poliamit của axit ađipic và hexametilenđiamin.
Poliamit của axit ε-aminocaproic.
Polieste của axit ađipic và etilenglicol
 Một loại polietilen có phân tử khối là 50 000. hệ số trùng hợp của loại polietilen đó xấp xỉ con số nào sau đây?
a.920.	b. 1230. c. 1529.	d. 1786
Câu nào sau đây không đúng?
Tinh bột và xenlulozo đều là polisaccarit (C6H10O5)n nhưng xenlulozo có thể kéo sợi, còn tinh bột thì không.
Len, tơ tằm, tơ nilon kém bền với nhiệt, nhưng không bị phân hủy bởi môi trường axit hoặc bazo
Phân biệt tơ nhân tạo và tơ tự nhiên bằng cách đốt, tơ tự nhiên cho mùi khét.
Đố số các polime đều không bay hơi do khối lượng phân tử lớn và lực liên kết phân tử lớn. 
PVC được điều chế theo sơ đồ 
X	Y	Z	PVC
X là chất nào trong các chất sau?
a. etan	b. butan	c. metan	d. propan
Để tổng hợp 120 kg poli metyl metacrylat với hiệu suất của quá trình este hóa là 60% và quá trình trùng hợp là 80% thì cần lượng axit và lượng rượu là bao nhiêu?
a. 170 kg axit và 80 kg rượu. c. 85 kg axit và 40 kg rượu.
to,p
-H2O
172 kg axit và 84 kg rượu.d. 86 kg axit và 42 kg rượu.
Cho sơ đồ sau: X	Y	polime
Chất X thõa mãn sơ đồ trên là chất nào sau đây?
CH3-CH2-C6H4-OH.	c. C6H5-CH(OH)-CH3.
CH3-C6H4-CH2-OH.	d. C6H5-O-CH2-CH3.
Từ aminoaxit có công thức phân tử C3H7O2N có thể tạo được bao nhiêu loại polime khác nhau( phản ứng trực tiếp).
a. 3	b. 4	c. 5.	d. 6.
Qua nghiên cứu thực nghiệm cho thấy cao su thiên nhiên là polime của monome nào?
Butađien-1,3.	c. Butađien-1,2.
Butađien-1,4.	d. 2-Metylbutađien-1,3.
Bản chất của sự lưu hóa cao su là:
tạo cầu nối đisunfua giúp cao su có cấu tạo mạng không gian.
tạo loại cao su nhẹ hơn.
giảm giá thành cao su.
Làm cao su dễ ăn khuôn
X	Y	Cao su Buna. X là chất nào sau đây?
a. CHºC-CH2-CHO. c. CH2=C(CH3)-CH2-CHO.
CH2=CH-CH2-CHO.	d. CH3-CH2-OH.
Tơ sợi axetat được sản xuất từ chất nào?
a. Visco.	b. sợi amiacat đồng.
c. axeton d. este của xenlulozo và axit axetic.
ChØ ra ®©u kh«ng ph¶i lµ polime?
Amiloz¬.	B. Xenluloz¬.	
Thuû tinh h÷u c¬.	D. Lipit.
Cho c¸c polime: cao su buna, amilopectin, xenluloz¬, cao su pren, t¬ nilon, teflon. Cã bao nhiªu polime thiªn nhiªn?
1	B. 2	C. 3	D. 4
Lo¹i chÊt nµo sau ®©y kh«ng ph¶i lµ polime tæng hîp?
Teflon.	B. T¬ capron.	C. T¬ t»m. D. T¬ nilon.
Polime cã bao nhiªu d¹ng cÊu tróc?
1	B. 2	C. 3	D. 4
Cho c¸c polime: poli(vinyl clorua), xenluloz¬, amiloz¬, amilopectin. Cã bao nhiªu polime cã cÊu tróc m¹ch th¼ng?
1	B. 2	C. 3	D. 4
Polime nµo cã cÊu tróc m¹ch th¼ng?
Xenluloz¬.	C. Amilopectin.	
C. Cao su l­u ho¸.	D. C¶ A, B, C.
Polime nµo cã cÊu tróc d¹ng ph©n nh¸nh?
Xenluloz¬.	C. Amilopectin.	
 Cao su l­u ho¸.	D. C¶ A, B, C.
Polime nµo cã cÊu tróc m¹ng kh«ng gian?
Cao su thiªn nhiªn.	C. Cao su buna.
Cao su l­u ho¸.	D. Cao su pren.
Polime kh«ng cã nhiÖt ®é nãng ch¶y x¸c ®Þnh, do:
polime cã ph©n tö khèi lín.	
polime cã lùc liªn kÕt gi÷a c¸c ph©n tö lín.
polime lµ hçn hîp nhiÒu ph©n tö cã ph©n tö khèi kh¸c nhau.
c¶ A, B, C.
Polime nµo cã thÓ tham gia ph¶n øng céng?
Polietilen.	C. Cao su tù nhiªn.
 Teflon.	D. Thuû tinh h÷u c¬.
§Æc ®iÓm cÊu t¹o cña monome tham gia ph¶n øng trïng ng­ng?
Cã hai nhãm chøc trë lªn.
 Cã hai nhãm chøc kh¸c nhau.
Cã hai nhãm chøc gièng nhau.
 Cã hai nhãm chøc gièng nhau hoÆc kh¸c nhau.
Polime ®­îc tæng hîp tõ ph¶n øng trïng hîp:
t¬ t»m. B. t¬ capron. D. t¬ nilon. D. c¶ A, B, C.
§Ó t¨ng tÝnh chÞu nhiÖt cho chÊt dÎo, ng­êi ta thªm vµo:
bét ami¨ng.	C. bét kim lo¹i.	
than muéi.	D. bét graphit.
Thµnh phÇn chÝnh cña nhùa bakelit lµ:
Polistiren.	C. Nhùa phenolfoman®ehit.	
oli(vinyl clorua).	D. Poli(metyl metacrilat).
T¬ ho¸ häc lµ t¬ 
cã s½n trong thiªn nhiªn.
®­îc s¶n xuÊt tõ polime thiªn nhiªn nh­ng ®­îc chÕ biÕn thªm b»ng con ®­êng ho¸ häc.
®­îc chÕ biÕn b»ng ph­¬ng ph¸p ho¸ häc.
®­îc s¶n xuÊt tõ nh÷ng polime tæng hîp.
T¬ nh©n t¹o lµ lo¹i t¬ :
cã s½n trong thiªn nhiªn.
®­îc s¶n xuÊt tõ polime thiªn nhiªn nh­ng ®­îc chÕ biÕn thªm b»ng con ®­êng ho¸ häc.
®­îc s¶n xuÊt tõ nh÷ng polime tæng hîp.
C¶ A, B, C.
Polime cã ph¶n øng:
ph©n c¾t m¹ch polime.
 gi÷ nguyªn m¹ch polime.
ph¸t triÓn m¹ch polime.
c¶ A, B, C.
T¬ nitron thuéc lo¹i t¬:
poliamit. B. polieste. C. vinylic.D. thiªn nhiªn.

File đính kèm:

  • doc40 cau polime.doc
Giáo án liên quan